Ako rozlíšiť prejavy zviazanosti hriechov a posadnutia ?! (Exorcisti o svojich skúsenostiach)

Odpoveď Cirkvi na fenomén Zlého vo svete

Kňaz : ThDr. ICLic. PacdDr. Jozef Maretta, PhD.

Páter Gabriel Amorth, oficiálny rímsky exorcista, povedal veľmi závažný názor, že ak biskup nevykonáva exorcizmy alebo nepoverí kňaza, aby ích vykonával, dopúšťa sa ťažkého hriechu.

Kresťanské knihy

Mená zlých duchov poznané zo skúsenosti exorcistov

Podľa niektorých autorov je potrebné rozlišovať Satana, zlých duchov, nečistých duchov, diabla a Zlého. Aj v súčasnosti sa väčšina exorcistov počas exorcizmu pýta Zlého na jeho meno. Táto prax sa odporúča v rôznych trebníkoch, či už v rímskom rituáli latinskej cirkvi z r. 1614 a jeho neskoršom vydaní, tak aj trebníkoch východných katolíckych i nekatolíckych cirkví (Mohylov a i.) a je veľmi potrebná, o čom svedčí aj dvojtisícročná skúsenosť.

Že je tomu tak, svedčí aj prax tridsiatich exorcistov z piatich krajín, pre ktorých je poznanie mena dôležitým bodom exorcizmu.

Mená, ktoré sú nám známe z ich skúseností, by sme mohli rozdeliť do viacerých kategórií: 1.Biblické: Satan, Lucifer, Belzebul, Asmodej, Aštarot, Baal, Beliar, Ammon a pod. ´

Boh zachránil naše manželstvo – svedectvo

Svätý Alfonz Mária de’ Liguori – ČAS JE VZÁCNY *

spoveĎ

Ako si najať – vraha zabijáka ?

Svedectvo kňaza – exorcistu_ : Panna Mária postrach zlích duchov !

Svätý Ján Zlatoústy : o výchove detí

Mágia a okultizmus

Moc sv. krstu

Satan vo filme

Svedectvo exorcistu

Vyslobodení -Neal Lozano

Svátý František z Paoly vyháňa démonov

Z Božieho dopustenia 40 dní posadnutá malá Blahoslavená Mirjam z Ibelinu

Hrad v duši – svätá Terezia z Avily

Svätá Veronika Giuliani – hovorí kňazom a všetkým kresťanom

Svedectvo kňaza exorcistu z Medugorje

V čom spočíva práca exorcistu ? Rozhovor – J. Maretta

Prístupové cesty diabla

**==***==**

Prístupové cesty diabla

Prístupové cesty diabla

Prístupové cesty diabla

Prístupové cesty diabla

Prístupové cesty diabla – citové zranenia

Rozlišovanie duchov

Exorcizmus

Hriechy a charizmy

Anjeli naši ochráncovia

Svátý František z Paoly vyháňa démonov

**==***==**

2. V čase cirkevných Otcov, ktorí žili ako pustovníci, sa pripisujú démonom mená pochádzajúce z hriechov, ktoré spôsobuje konkrétny démon. Sú to najčastejšie mená zo siedmich hlavných hriechov, teda démon pýchy, lakomstva, opilstva a obžerstva, hnevu a démon lenivosti, smilstva, závisti.

Cirkevní Otcovia (Evagrius Ponticus, Kassián, Klimak, Maxim Vyznávač a iní) ich rozdeľujú na osem nerestí. Démoni sa od seba líšia, napríklad, svojou technikou, akou útočia. Každý z nich pôsobí na človeka napr. iným druhom myšlienok. Niektorí sú slabší a prepadnú človeka náhle (démon smilstva) a iní sú zase mocnejší (démon lenivosti) a ubíjajú

svoj objekt väčšmi. Evagrius delí týchto démonov podľa platónskej ichotómie či podľa trojakého delenia duše na: démonov obžerstva, Smilstva a lakomstva, ktorí útočia na žiadostivú časť duše (epythimia), démonov smútku, hnevu a lenivosti, ktorí útočia na emocionálnu časť Duše (thymos), a poslední dvaja démoni, túžby po sláve a pýchy útočia na duchovnú časť duše (nous).128 Okrem týchto démonov sem priradzujú niektorí exorcisti aj démonov narkománie, teda závislosti od narkotík, okultizmu, homosexuality atď. 129

3. Iní exorcisti preberajú mená démonov z ich vlastností skutkov, Ktoré sú pre nich charakteristické: démon, ktorý ničí; démon, ktorý utláča, ubíja a pod.

4. Ďalší preberajú mená pohanských bohov, spojených s antickou dobou: Jupiter, Ares, Diana.130 Istý exorcista z Ázie mal viacero prípadov, keď sa mu Zlý predstavil menom hinduistických bohov. Až v tretine prípadov Uviedli démoni mená, aké majú hinduistickí bohovia a bohyne.

Pri jednej príležitosti sa duch v istej žene, ktorú priviedli pred kríž, identifikoval ako Krišna, čo je jedno z troch hlavných božstiev v hinduistickom náboženstve.

Ako diabol útočí na človeka?

Prirovnajme diabla k nebezpečnému psovi, ktorý je držaný reťazou! Nie je schopný nikomu ublížiť dovtedy, kým sa k nemu niekto sám nepriblíži a nedostane sa tak do jeho dosahu. Potom je už málo pravdepodobné, že sa Človek zachráni bez problémov. Podobne o tom hovorí aj sv. Augustín:

Diabol môže štekať, ale nemôže nás pohrýzť, ak sa z vlastnej vôle nepriblížime k nemu.

„ Diabol môže štekať, ale nemôže nás pohrýzť, ak sa z vlastnej vôle nepriblížime k nemu a nedovolíme mu, aby nás pohrýzol!” Spôsobov, akými sa môže človek dostať do dosahu diabla, je mnoho. Je jasné, že diabol je veľký taktik a dobre vie, na akom mieste má človeka zasiahnuť, kde je jeho slabina a ako ho zničiť.

Myslíme si, že by sme mohli rozdeliť spôsoby či techniky, ktorými diabol útočí na človeka a zároveň v nich nájsť aj určitú hierarchiu, založenú na tom, akou silou útočí. Podľa názorov viacerých známych exorcistov (E. Vella, G. Amorth či R. Salvucci), ktoré sa od seba v niektorých bodoch trochu líšia, môžeme rozdeliť diablove útoky podľa ich intenzity na pokušenie, útlak (sužovanie), zviazanosť a posadnutie.

Pokušenie

Jeden z najvýznamnejších mníšskych spisovateľov východu Evagrius (+399) poukazuje na dve základné techniky, ktorými démon bojuje proti človeku.

Je to boj prostredníctvom vecí a situácií vonkajšieho sveta a boj prostredníctvom myšlienok a neskutočných obrazov. Evagrius poukazuje na to, že je omnoho ťažšie bojovať proti myšlienkam ako proti veciam, lebo rozum je ľahko pohyblivý a pri hriešnych myšlienkach ťažko ovládateľný.

132 Aj prepodobný Siluan Atosský zastáva nepriamo tento názor, keď hovorí: „ Pád je v myšlienke “, čo znamená, že ak človek prijme hriešne myšlienky, pomaly sa blíži k svojmu pádu, ktorým je hriech, čo znamená odlúčenie od Boha.

Nemôžme však ostať len pri tvrdení, že diabol pokúša človeka, lebo aj pokušenie má svoju druhú stránku, teda že človeka pokúša aj vlastná žiadostivosť, povaha, temperament, prostredie, vzdelanie, priatelia, rozličné situácie, ako to hovorí aj sv. apoštol Jakub: „Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zachvacuj a zvádza.

Žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech a keď je hriech dokonaný, splodí smrť” (Jak 1, 14). Aj keď v mnohých prípadoch diabol nie je priamym tvorcom pokušenia, využije každé pokušenie, aby nás dostal pod svoj vplyv.

Nie je ľahké zistiť, či pokušenie pochádza od diabla, alebo z nás samých. No nie je dôležité poznať pôvod pokušenia, ak s ním nezačneme spolupracovať ! 33

Môžeme teda povedať, že každé pokušenie sa začína myšlienkou a ak ju človek prijíma, pokušenie narastá prechádza z myšlienok do konkrétnych skutkov. Sú rôzne pokušenia, napríklad proti láske, túžba po moci, rozptýlenie, nechuť do modlitby a pod.

Ich cieľom je odlákať nás od dobra a priviesť ku zlu. Ako však môžeme vidieť na živote spravodlivého Jóba, Pán dopúšťa pokušenia na človeka – či už pochádzajú od diabla, alebo si ich človek spôsobuje sám – lebo pomocou nich sa môžu stať kresťania silnými.

Záleží však na tom, ako sa k nim postavia.134 Človek má na výber. Oprie sa o Pánovho ducha, alebo sa nechá zlákať volaním diabla?

Ak chce žiť plnohodnotný a slobodný život, musí sa dať do rúk Ježiša a prosiť ho o silu odolať pokušeniu, lebo Ježiš sám dobre vie, čo znamená byť pokúšaný, keďže aj sám bol diablom pokúšaný na púšti a v Getsemanskej záhrade.

Útlak – sužovanie diabla

**==***==**

Diablove útoky sú veľmi rafinované a omnoho ťažším druhom týchto úokov, s ktorými sa človek môže stretnúť, je práve akýsi útlak, či isté sužovanie diablom.

Zlý sa snaží čo najviac znepríjemniť život a používa na to rôzne prostriedky. Známy exorcista, páter E. Vella tento druh útokov označuje ako infestácia (značí : Zamorenie = 35

( pozn : Zamorenie značí : skrze hriech, cez zlých ľudí a zlú spoločnosť. Kde človek môže byť náchylný na zlo. Ale človek viery a morálnych zásad, sa vyhýba všetkému, čo sa nepáči Bohu a na takých zamorených miestach s pravidla chodiť nebude !).

Démon má päťstupňové nátlakové pôsobenie

Prvý stupeň je pokúšanie. Démon dennodenne človeka pokúša, je to boj, ktorý môžeme vyhrať aj prehrať.

Druhým stupňom je otroctvo, jav, keď už človek nedokáže bojovať, a keď príde pokušenie, prehrá. To sú notorickí klamári, gambleri, alkoholici.

Tretí stupeň je trýznenie alebo obsesia, má aj somatický prejav, buď diagnostikovaný, alebo sa nenájde príčina. (Poznámka: popudlivosť, chvenie, zmätenosť, búšenie srdca atď.)

Štvrtý stupeň je preniknutie, keď prichádza stav, keď je daná osoba ovládaná zlou silou na určitý čas.

Piaty stupeň sa najviac medializuje vo filmoch, je to posadnutosť – stav, keď je vláda zla dominantná, často sa opakuje, niekedy aj periodicky.

Pokračovanie

Kameň hriechu ktorí treba odvaliť

**==***==**

( Lieky na dušu = častá sv. spoveď, pokánie, modlitba, časté sv. príjmanie tela Ježišovho. )

česť a dobré meno blížneho

Definícia hriechu – čo je hriech ?

Kňaz : ThDr. ICLic. PacdDr. Jozef Maretta, PhD. pokračuje: Infestácia ako to už vyplýva z prekladu samotného slova, znamená „ /zmorenie”, teda akési zamorenie diablom. Môže ísť o lokálnu alebo personálnu infestáciu.

Pri lokálnom zamorení diabol útočí na majetok človeka, jeho zvieratá, dom, polia a tým ho vyrušuje. Páter Vella odporúča, aby pri takýchto problémoch hľadal postihnutý človek pomoc ( aj u parapsychológa alebo (kresťanského ) psychiatra, keďže podľa neho diabol nie je( vždy ) príčinou všetkých takýchto problémov.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

porov. VELLA, E.: Zlí duchovia a exorcizmus. Bratislava : Per Immaculatam, 2003, s. 26. I M ľorov. VELLA, E.: Zlí duchovia a exorcizmus. Bratislava : Per Immaculatam, 2003, s. 25. I ľ> ľorov. VELLA, E.: Zlí duchovia a exorcizmus. Bratislava : Per Immaculatam, 2003, s. 27.

Parapsychológia sa ako veda snaží pomocou výskumov a štatistických analýz dokázať existenciu tzv. extrasenzorických javov a mimoriadnych procesov i obsahu myslenia, ktoré doposiaľ akademická psychológia nedokázala vysvetliť bežným spôsobom. Aj keď je diskutabilné, či ju môžeme hodnotiť ako vedu, lebo z pohľadu mnohých odborníkov z psychológie sa považuje len za pseudovedu. Otec E. Vella samozrejme nechce, aby sme takéto problémy riešili pomocou metód parapsychológie, ale môžeme sa pokúsiť pomocou tejto vedy hľadať ich pôvod. Pôvod com týchto problémov nemusí byť jednoznačne diabol, aj keď je pravda, že sa určite bude snažiť vyťažiť z každej takejto situácie. Ale príčinou týchto problémov môžu byť jednoducho javy, ktorií zatiaľ človek neprebádal a nevysvetlil. Prepis nahrávky relácie z rádia Lumen, s E. Vellom z dňu 22.10.2006.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pri takýchto problémoch je potrebné, aby sa kňaz modlil príslušné modlitby z trebníka za oslobodenie miesta, vecí a zvierat od pôsobenia Zlého tak, ako to predpisujú rubriky. Ak by bolo prítomné pôsobenie Zlého, eliminovalo by sa modlitbami a požehnaním kňaza. Tomuto problému sa viacej venujeme v kapitole Exorcizmy domov, miest a zvierat. Pri personálnej infestácii diabol pôsobí priamo na človeka, aby ho zastrašil a odradil od činnosti, ktorej sa venuje. Tento útok diabla nezasahuje rozumovú schopnosť človeka, ani neobmedzuje celkom jeho slobodnú vôľu či rozum a obeť nieje mentálne zasiahnutá, aj keď tak v menšej miere môže byť.

Personálnou infestáciou sú postihnuté často obete mágie a okultných praktík. Táto personálna infestácia sa prejavuje napríklad fyzickým týraním, ako sú údery, škrabance, postihnutí cítia odporný smrad, počujú silný hluk, rúhavé slová, sú vyrušovaní zo spánku, pri modlitbe a pod. Takto postihnutý človek preto nemôže nájsť potrebný pokoj pre oddych, čo v ňom vyvoláva psychické napätie a vedie často k veľkému trápeniu a depresívnym stavom.1 Keď problém nie je riešený, môže niekedy dôjsť aj ku duševným poruchám.

Pre riešenie týchto problémov je veľmi potrebná a nevyhnutná modlitba pristupovanie ku sviatostiam. V prípadoch, ked je človek podrobený útlaku diabla kvôli tomu, že u neho chýbala dostatočná obrana modlitbou, |e potrebné, aby boli nad týmto trpiacim človekom vykonané modlitby oslobodenia a exorcizmu. Veď tieto modlitby exorcizmu nie sú vyhradené len pre ten najvyšší stupeň pôsobenia diabla na človeka, ktorým je priame posadnutie, ale aj pre útlak a zviazanosť, skrze ktoré diabol človeka ničí.

O tom hovorí aj Katechizmus Katolíckej cirkvi: „Cieľom exorcizmu je vyhnať zlých duchov, alebo oslobodiť od diabolského vplyvu. ” (porov. KXC 1673).

Napokon v samotných modlitbách sa kňaz modlí: „Boh nech ho (alebo ju) vyslobodí od každého útoku a nešťastia, násilia a mučenia :zlého diabla, nech od neho (alebo od nej) odoženie klamlivé satanské obrazy, vidiny a strach a všetku jeho trápiacu moc, ktorá ho (alebo ju) opantáva. Nech mu (alebo jej) rýchlo daruje vo svojej milosti duševné i telesné zdravie… “. 138

Okrem tejto modlitby je v poriadku exorcizmu aj mnoho iných, ktorých samotný obsah hovorí, že sú prednášané kňazom za oslobodenie človeka od trápenia, ktoré mu spôsobuje diabol sužovaním a obsesiou: „Pane Bože náš, prosíme tvoju lásku k človeku a úprimne žiadame, blahodárne od nás prijmi pokorne ti prinášaný dar a modlitbu i duchovnú službu za tvojho služobníka povie meno. Milosrdne ho vytrhni z násilia zlého nepriateľa, klamstva a každého trápenia, mučenia a vlády; urob ho slobodným.

Zviazanosť – obsesia

Diablovo pokúšanie sa prejavuje aj formou zviazanosti (obsesiou). Ak pri útlaku či sužovaní pôsobí Zlý na človeka akoby zvonku, pri zviazanosti útočí naňho predovšetkým zvnútra. Obsesia znamená nutkavú, až chorobne sa vnucujúcu predstavu.

Takto postihnutý jedinec je náchylný na konkrétny druh hriechu, do ktorého veľmi ľahko upadá. Aj keď sa snaží žiť dobrým kresťanským životom, nad týmto hriechom, alebo oblasťou svojho života akoby ani nemal moc. Diabol odhalil jeho slabé miesto a on mu hriechom dovolil zmocniť sa ho. 140

Takto Zlý zameral celé svoje úsilie na túto slabosť človeka, skrze ktorú ho spútava, ničí a zotročuje. Takýmto miestom môže byť sexualita, žiarlivosť, závisť, pýcha, hnev, náklonnosť k alkoholizmu, či napríklad ku gemblérstvu a pod.

Niektorí exorcisti, ako napr. R. Salvucci, nazývajú tento stav obsesie aj stavom „diabolského ovládania človeka”. Je v ňom zasiahnutá predovšetkým myseľ a fantázia, čo sa prejavuje aj v jeho negatívnom správaní. Trpiaci človek má až patologické myšlienky, ktorých sa nemôže zbaviť, a tie v ňom spôsobujú úzkostlivé stavy, náhle prejavy násilia a agresie bez oprávnenej príčiny, zmätenosť, ba dokonca môžu viesť až ku samovražde. 141

Podľa mňa má každý z nás takéto miesto, či oblasť, ktorá je veľmi náchylná na hriech a zväzuje človeka. Je dobré, ak človek takéto svoje slabé miesta pozná a dáva ich Bohu, aby ich on posilňoval, lebo ak s nimi nezačne pracovať Boh, vezme si ich a zneužije diabol. V tomto probléme pomáhajú postihnutému človeku sviatosti, ich časté a úprimné prijímanie, pri ktorom sa človek môže aj sám zriekať tých oblastí svojho života, ktoré ho zotročujú (najmä pri prijatí svätého príjimania ).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Porov. VELLA, E.: Zlých duchov vyháňajte – Zo skúsenosti exorcistu. Zvolen : Jas, 1997, s. 11.

Porov. SALVUCCI, R.: Zkušenostiexorcisty. Kostelní Vydri: Karmelitánske nakladatelství, 1999, s. 140.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

V mnohých prípadoch je potrebné aj duchovné poradenstvo a pomoc psychológa či psychiatra. No neodmysliteľnou pomocou v takýchto problémoch sú aj konkrétne modlitby kňaza za oslobodenie trpiaceho človeka od zviazanosti1 a ako kic to už uviedli pri riešení problému útlaku a sužovania, aj tuje potrebná modlitba exorcizmu.

Posadnutosť

Posadnutosť je pravdepodobne najvyšším viditeľným prejavom satanovej moci nad človekom. O posadnutosti hovoríme vtedy, keď sa diabol snaží ovládnuť celého človeka. Diabol tak môže ovládnuť telo, myseľ, slobodnú vôľu jedinca a jeho city.

Keďže Zlý niekedy preberá kontrolu nad intelektom človeka a jeho Vôľou, nemožno vtedy postihnutú osobu považovať za priamo morálne Zodpovednú za svoje konanie, aj keď jej činy sú morálne zlé.

Táto skuločnosť požaduje od exorcistu neobyčajné nasadenie. Je samozrejmé, Je nie všetci ľudia, ktorí si o sebe myslia, že sú posadnutí, alebo o ktorých m to myslia druhí, nimi aj skutočne sú.

**==***==**

Veď sú prípady sužovania a zviazanosti diabla, ktoré sú omnoho častejšie a pravdepodobnejšie ako samotné posadnutie. Diabol môže na takýchto ľudí útočiť, môže ich znepokojovať či pokúšať, no neznamená to, že sú priamo posadnutí. Skutočné posadnutie je potrebné skúmať a rozlíšiť, ale zároveň je potrebné uvedomiť si, že stav človeka, ktorý zotrváva v smrteľnom hriechu, je oveľa vážnejší ako stav posadnutého.

( Prístupové cesty diabla : Z toho je pochopitelné, že diabla najviac zaujíma aby človeka zviedol na ťažký hriech a ostal v ňom bez nápraví. pokračovanie )

Lebo aj keď sa človek vykonaním smrteľného hriechu otvorí diablovi, neznamená to, že diabol chce hneď chce ovládnuť posadnutím. Takýto hriešnik už v moci diabla je a stáva sa jeho otrokom, lebo hriechom rastie u človeka jeho spojenie s ním a diabol si tak u neho nachádza vhodný príbytok.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tradícia východných kresťanských cirkví obsahuje veľa modlitieb za oslobodenie od konkrét­nych problémov, ako sú modlitba za oslobodenie od alkoholizmu a pod. Porov. Huh MOJteÔHuit uud xeopu MU. Nepublikovaný text Univskej Lavry. Archív autora. 14 s.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Stav posadnutosti totiž nie je hriechom

**==***==**

43 Stav posadnutosti totiž nie je hriechom. Pre takto postihnutého človeka je to skôr fyzické a morálne trápenie, ktoré dopúšťa Boh a to predovšetkým kvôli trom hlavným dôvodom:

Aby sa Boh oslávil

Aby sa človek duchovne pozdvihol a upevnil vo viere v Boha

Na zahanbenie diabla a ukázanie diablovej obmedzenej moci nad človekom

Z Božieho dopustenia posadnutá Arabka Mirjam

( Pán Ježiš povedal svojim učeníkom: Nado mnou nemá nijakú moc „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam.Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje. Už s vami nebudem veľa hovoriť, lebo prichádza knieža sveta. Nado mnou nemá nijakú moc …. Evanjelium podľa Jána   −   Jn 14, 27-31. )

Prejavy posadnutého človeka sú rôzne a keďže diabol ovláda v tomto stave telo, intelekt a vôľu človeka, môže sa prejaviť aj navonok v jeho správaní. Neznamená to však, že posadnutý človek sa nedokáže ovládať a stále sa správa agresívne, ako je to mnohokrát mylne chápané a podávané napríklad vo filmoch.

Posadnutý človek môže vykonávať svoju obvyklú činnosť, ako trebárs chodiť do školy či do práce. No Zlý účinkuje a znenazdania sa môže dostaviť jeho pôsobenie istou formou krízy, ktorú niektorí exorcisti volajú krízový moment.

Táto kríza má niekedy povahu hypnotického stavu, v ktorom akoby bol človek vypnutý podobne ako v hypnóze, takže už nemôže slobodne disponovať svojou vôľou a rozumom. Tak sa stáva istým médiom, skrze ktoré Zlý koná. 145

Ako príklad prejavov posadnutého človeka chceme uviesť príbeh jednej mladej ženy, ktorej oslobodzovanie spod pút Zlého bolo veľmi ťažké a trvalo osemnásť mesiacov. Táto žena prejavovala nadprirodzenú schopnosť rozumieť cudzím rečiam.

Hovorila démonickými jazykmi (sú veľmi podobné daru jazykov, ale vyznačujú sa nepokojom a nutkavým prejavom – človek sa v nich musí modliť, nemá slobodu prestať), keď bola v tranze, rozprávala po španielsky a po rusky, alebo mala obrovskú silu, zdvihla auto do výšky dvadsať centimetrov.

Pohybovala sa po zemi ako had veľkou rýchlosťou a keď sa nakoniec pokúsila prepichnúť nožnicami, tak sa rozhodli, že sa budú modliť za jej oslobodenie. Keď sa nad ňou modlili a žehnali jej sviatosťou, vymrštilo sa jej telo do výšky a vyšiel z nej démon hnevu, ktorým bola poviazaná, pomstychtivosť, neláska, žiarlivosť. Hlavný duch odišiel, aj tí ďalší, ktorí boli naň naviazaní, a ona prežívala naplnenie Svätým Duchom.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

porov. VELLA, E.: Zlí duchovia a exorcizmus. Bratislava : Per Immaculatam, 2003, s. 30.

Porov. RODEWYK, A.: Berme ďábla vážne, Olomouc : Matice cyrilometodéjská s.r.o., 2005, s. 32.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Spravanie sa Zlého má teda veľa prejavov. Posadnutý človek môže rozumieť takým jazykom, ktoré sa nikdy neučil a môže často rozumieť akémukoľvek jazyku. Stáva sa, že posadnutý človek aj sám rozpráva takým jazykom.

Ďalším prejavom, či znakom, že človek je ovládaný zlým je, ak je schopný poznať veľmi podrobne veci a udalosti, ktoré by prirodzeným spôsobom poznať nemohol, lebo sú preňho neznáme skryté.

Môže ísť o veci či udalosti z minulosti, súčasnosti alebo budúcnosti. Človek teda zjavne disponuje vešteckými schopnosťami, ktoré sú nad rámec jeho intelektuálnych schopností.

Maltský exorcista Vella spomína na prípad, kedy sa modlil za oslobodenie trinásťročného dievčaťa a veľakrát spolu diskutovali o teologických otázkach, ktoré ďaleko presahovali jej úroveň. Práve toto bolo preňho znamením, že je v nej prítomný nejaký duch.

Medzi ďalšie znaky patrí, že posadnutý disponuje nadmernou silou, čiže silou presahujúcou jeho fyzický stav v aj vzhľadom k jeho veku a pohlaviu. Dokazuje to aj samotný príklad z Nového zákona o posadnutom z Gerazského kraja, ktorého nikto nemohol zviazať ani reťazami, lebo aj keď ho spútali okovami a reťazami, mi ich roztrhal a okovy rozlámal a nik ho nemohol skrotiť (porov. Mk 5, 5).

Medzi trochu iný druh prejavu moci Zlého nad človekom patrí aj stav náhlej nemoty, hluchoty, slepoty, alebo napríklad ťažké stavy ochrnutia. Takýto prípad je opísaný aj v Novom zákone: „ Vtedy k nemu priviedli posadnutého zlým duchom, ktorý bol slepý a nemý. On ho uzdravil a nemý rozprával a videl, “(porov. Mt 12, 22).

Známym znakom posadnutého človeka je aj veľký odpor k posvätným veciam, napríklad ku krížu, svätenej vode, Bohorodičke a svätým, pozostatkom svätých a pod. Posadnutý tak často nedokáže v modlitbe vysloviť napríklad meno Ježiš či osloviť Ježiša, aj keď o ňom môže diskutovať.Čím viac je týchto vecí – znakov, tým je zjavnejšie, že daná osoba je posadnutá.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Porov. http://www.martindom.sk/prednasky.php?sub=43&akcia=citaj&idp=155 (19.12.2007).

Ak posadnutý človek niekedy vie predvídať a pozná veci z budúcnosti, alebo lepšie povedané, ak diabol ústami človeka predvída a pozná veci z budúcnosti, neznamená to, že by Zlý mal schop­nosť poznať tieto veci a zjavovať ich prostredníctvom človeka. Diabol budúcnosť nepozná, ale svojím intelektom, ďaleko prevyšujúcim človeka, ju dokáže niekedy dobre predvídať. K. tomu zároveň využíva to, že je duch a môže sa omnoho rýchlejšie premiestňovať a vidieť veci, ktoré sa už dejú, ale človek o nich ešte nemá žiadnu vedomosť. Môže tak byť napríklad aj s chorobou človeka. Diabol ju dokáže predvídať, lebo on už vidí, že táto choroba sa vytvára v tele človeka, alebo že človek štýlom svojho života k nej s veľkou pravdepodobnosťou dospeje.

Porov. VELLA, E:. Zlých duchov vyháňajte – Zo skúsenosti exorcistu. Zvolen : Jas, 1997, s. 12.

Porov. RODEWYK, A.: Berme ďábla vážne, Olomouc : Matice cyrilometodéjská s.r.o., 2005, s. 34.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nie sú to však len tieto znaky, ktoré nasvedčujú, že je človek posadnutý. Môžu sa vyskytovať prudké bolesti hlavy alebo napríklad žalúdka, ktoré sa nedajú odstrániť liekmi. Náhle neúspechy v škole alebo v práci, ktoré vedú človeka ku psychickým problémom a pod.

Takýchto príznakov je veľa, ale exorcista ich musí vedieť odlíšiť od bežnej choroby a jej prejavov a to aj pomocou lekárskych a psychologických či psychiatrických vyšetrení. Lebo je samozrejmé, že nie za každým problémom či chorobou je diabol a väčšina z nich je somatického prípadne psychického pôvodu.

Ale je pravdou aj to, že diabol sa bude snažiť využiť každú chorobu a problém, aby mohol ovládnuť a zničiť človeka. Nie je vôbec ľahké rozpoznať, či za problémami človeka stojí diabol a či daná osoba je skutočne posadnutá alebo trpí len nejakou chorobou prirodzeného pôvodu. Mnohí exorcisti tvrdia, že až pri modlitbe exorcizmu sa môžeme presvedčiť, či ide o skutočný vplyv diabla alebo nie.

Najčastejšie vstupné brány pre Zlého

Hranice medzi okultizmom a náboženstvom sú dnes veľmi nejasné. Jedným z cieľom tejto knihy je snaha dať čitateľom k dispozícii základný metodologický prístup či nástroj na rozlišovanie.

Objektívne rozlíšenie medzi náboženstvom a okultizmom (mágiou) musíme hľadať v antropologicko-kultúrnej rovine. Rozlíšenie vychádza z toho, aký pomer majú obidve skúsenosti k nadprirodzenému: náboženstvo znamená priamy vzťah k Bohu a k jeho pôsobeniu; bez tohto vzťahu nemôže existovať náboženská skúsenosť; 2. okultizmus (mágia) vychádza z pohľadu na svet, ktorý verí v existenciu takých tajných síl ovplyvňujúcich život človeka, ktoré môže ich vykonávateľ ovplyvňovať pomocou obradov automaticky vyvolávajúcich žiadané účinky. Ten v podstate nad sebou nepripúšťa akúkoľvek vyššiu moc. Tvrdí, že môže prinútiť duchov (alebo démonov), aby sa ukázali a splnili, čo požaduje. Závisí od systému, ktorý sa vytvára, či nejakým spôsobom okultisti pripúšťajú existenciu a vplyv osobného Boha, jeho prozreteľnosť i jeho vládu nad svetom, alebo skôr vyznávajú ako synonymum Boha tajné neosobné sily, energie, nadľudské a nadsvetové, ovládajúce život kozmu a človeka.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12. Porov. VELLA, E.: Zlých duchov vyháňajte – Zo skúsenosti exorcistu. Zvolen : Jas, 1997, s. 12, -72-

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Náboženstvo a okultizmus predstavujú objektívne dva odlišné javy, ale subjektívne môžu byť niekedy z niektorého hľadiska súbežné. (íkultné (magické) myslenie sa vyznačuje dvojakým postojom: túžbou človeka, aby získal niečo, čo nemá, alebo tiež strachom, ktorý ho vedie k domnienke, že si môže podrobiť tajné mocnosti, aby mu slúžili. Vzhľadom na svoju základnú štruktúru okultizmus nemá sám osebe žiadnu spojitosť s morálnymi voľbami osoby a jej povinnosťami.

Človek sa môže správať ničomne alebo žiť v stave hriechu, sebectva, nenávisti, ale nič z toho, aspoň v zásade, nemôže byť prekážkou, aby magický rituál, presne dodržaný či neúnavne opakovaný, nevyvolal účinky, ktoré sa mu pripisujú.Preto chceme predstaviť najčastejšie vstupné brány Zlého.

Špiritizmus

Slovo špiritizmus má latinský pôvod v slove „spiritus”, čo znamen í duch.

„Špiritizmus je umenie vyvolávať mimoriadne javy vďaka duchom, alebo odlúčeným dušiam, alebo tajomným prirodzeným silám, alebo vďak u podvodom či ilúziám (napr. rôznym javom davovej psychológie).”

Iná definícia poukazuje na súvislosť špiritizmu s veštením. „Špiritizmu* je snaha vyvolať duchov zosnulých ľudí pre poznanie tajomných vecí a vytvorenie podivných efektov.”

„Najhorší a najzávažnejší prejav veštenia je nekromancia alebo špriritizmus, človek sa tu utieka k duchom zomrelých, aby s nimi nadviazal styk a odhalil budúcnosť, alebo niektorú jej podrobnosť.”

Avšak špiritizmus nie je len vešteckou praktikou. „Špiritizmus predstavuje duchovné hnutie, ( sekta) ktoré sa zaklad na presvedčení, že sa ľudia dostávajú do kontaktu so zomrelými prostredníctvom zjavovania sa mŕtvych, pohybov stola, pohárov, klopaniu, prostredníctvom píšucich a hovoriacich médií, ktoré sa nachádzaj u v stave tranzu, alebo spánku.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MADRE, Ph.: Ale zbav nás od zlého. Kostelní Vydri : Karmelitánske nakladatelstvi, IW\ s. 102.

TONDRA, F.: Morálna teológia. Spišská Kapitula : Kňazský seminár b. J. VojtaÄäiHh 1996, s. 28.

PASTÝFSKY LISTTOSKÁNSKYCH B1SKUPÚ: Mágie, zlý duchové, satanské obrady. Kostolní Vydri : Karmelitlánske nakladatelstvi, 1996, s. 14.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

V tejto definícii sú spomenuté jednotlivé špiritistické javy, ktorým sa budeme venovať neskôr. Najprv si vymedzíme základné pojmy, ktoré sa tejto problematiky týkajú.

ŠPIRITISTA – človek, ktorý sa usiluje nadviazať spojenie s mŕtvymi

ŠPIRITISTA – človek, ktorý praktizuje špiritizmus a zároveň sa ku kresťanskej viere a vyhlasuje o sebe, že verí v Bibliu.

TRANZ – stav, v ktorom špiritistické médium stráca údajne vedomie a nachádza sa pod vplyvom nejakej vonkajšej sily za účelom prenosu spojenia z mŕtvymi. ( zlý duchovia si berú na podobu mrtvých)

MEDIUM – osoba obdarená nezvyčajnými psychickými schopnosťami, ktoré pravdepodobne umožňujú nadväzovať spojenie so svetom zlých duchov , nazýva sa aj nekromant.

SEANSA– stretnutie, počas ktorého skupina špiritistov nadväzuje spojenie so duchmi mŕtvych. ( zlými duchmi ) porovnaj TU

Z knihy : Odpoveď Cirkvi na fenomén Zlého vo svete – J. Maretta : Kúp knihu

doc.

Kresťanské knihy

Z knihy: mocnejší než zlo: Gabriele Amorth ( Roberto Italo Zanini )

Ako si najať zabijáka ?

zlorečenie, škodoradosť, závisť

JAK SI NAJMOUT ZABIJÁKA ? – z knihy mocnejší než zlo: Gabriele Amorth ( Roberto Italo Zanini )

Druhý způsob, jak zlý duch přímo působí na člověka, který lze definovat jako „nepřičitatelný” kdo takovéto trápení musí snášet, je zlořečení nebo prokletí.

Jedná se o přednostně nepřičitatelnou příčinu, způsobuje nejviditelnejší škody v životě postiženého člověka.

Zlořečení či prokletí představuje zlovolný čin nějaká člověka proti někomu jinému človeku prostřednictvím vzývání zlého ducha. Nesmíme zapomínat na to, že zlý duch nemůže sám jednat přímo proti člověku. Takové působení mu ovšem umožňuje prostřednictví nějakého jiného člověka.

porovnaj TU

Je tedy možné, že člověk přijme zlého ducha ze svého svobodého rozhodnutí, anebo je to tak, že člověk může být vystaven jeho působení tak, že proti němu někdo jiný vyslovil kletbu zlořečení, případně použil nějakou okultní praktiku. Je to vskutku něco strašného, nač se normální člověk zdráhá byť i jen pomyslet. Je to podobné jako najmout si na dni hého zabijáka, tlupu násilníků a trýznitelů.

Tváří v tvář tomuto hroznému zlu je však dobré si připomenout, že zlořečení a proklínání nezmohou nic proti tomu, kdo je sjednocen s Bohem v modlitbě a kdo ve svém životě učinil jasné rozhodnutí pro Krista. Tohle rozhodnutí musíme každodenně obnovovat nejen kvůli hiké kvůli osobám, které jsou nám nej dražší.

To delame v modlitbě a také v každodenních rozhodnutích. opravdu není zbytečné, když si v dané souvislosti souvislosti pripomeneme otázku, kterou kládl Pilát přítomnému davu o velkém pátku: „Koho vám mám propustit? Barabáše, mebo Ježiše, zvaného Kristus?”

Zlorečení a prokletí stojí na počátku 95 % případů posedlosti a útoků zlého ducha, která jsou daleko častější než zmínenáná posedlost.

Druhů zlořečení je mnoho

Tyto veci se užívají odnepaměti a i dnes se tyto temné záležitosti praktizují. Užívají se přitom pořád tytéž prostředky. To vše by podle mínění mnoha našich současníků mělo patrit do dávno minulých epoch a mělo by to být pohřbeno v propadlišti dějin. Stačí se však porozhlédnout výzbroji nějakého mága nebo čarodějnice, abychom si uvědomili, že nic z toho nevyšlo z módy. důležité je znovu připomenout, že oběť, která trpí zlorečením, je nevinná.

Nesmí se jí připisovat účinky zlorečení, které proti ní bylo použito. To platí i v případě kdy stojíme před osobou postiženou posedlostí.
Je však opravdu velmi těžce vinen” (otec Amorth používá právě tento výraz, když definuje extrémní stupeň provinění) ten, kdo vykoná zlořečení nebo kdo si ho objedná.

Jedná se o osoby, které působí v součinnosti s dablem a které se samy vydaly do rukou zlého ducha, aby dosáhly svých ponurých ( zvrátených ) cílů.

Když se má napravit takovéto strašné provinění, je nutná radikální proměna života, intenzivní modlitba ii ustavičné uplatňování lásky, upřímné přijímání svátostí, především pak svátosti smíření – sv. spoveď !

sv. spoved

sv. spoved

To všechno je spjato a ze je třeba nahradit škody, které byly způsobeny jin osobám prostřednictvím zlovolného jednání. To je tnu ve většině případů.Takových příběhů není právě málo a objevují se v m velmi znepokojivé detaily i proto, že bývají postíc afektivní složky soužené osoby.

Tím, kdo se dopou zlořečení nebo si ho dokonce objednává, bývá nezřiil rodič, příbuzný, blízký, důvěrný přítel toho, kdo je potom zasažen. Právě v oblasti nejbližších citových vztahů setkáváme s těmi nej závažnějšími případy.

Vypadá to tak jako kdyby nenávist, s níž je provedeno zlořečení, přímo úměrně odpovídala síle předchozí citové vazby, se kterou je pak zlo vylito na dotyčnou osobu. Otec Candido vyprávěl o příběhu dcery dvou zemědelců.

Byla to chudá rodina, která nakonec dokázalas vynaložením všech sil podporovat dceru na jejích studiích na vysoké škole. Rodiče se domnívali, že univerzitní titul získaný jejich dcerou představuje počátek nového spoločenského postavení rodiny.

Není divu, že ve svou dceru vkládali velké naděje. Byli velmi zklamáni, když se dceru zamilovala do obyčejného dělníka a ohlásila zasnoubeni Rodiče začali bojovat proti tomuto vztahu všemi možnými prostředky. Mladý pár ale zůstal sjednocen a ze síly odporu těžil ještě větší odhodlání v tomto vztahu vytrvat.

Nevěděli, že původní nesúhlas v srdcích rodičů dozrál v nefalšovanou nenávist

Když byla ohlášena svatba, dívce se zdálo, že se rodiče začali se vším smiřovat. Řekla to svému nastávajícímu a oba z toho měli upřímnou radost. Bylo stanoveno datum sňatku a začali příslušné přípravy.

Oběma mladým lidem se zdálo, žese v šechno odehrává zcela normálně. Nevěděli, že původní nesúhlas v srdcích rodičů dozrál v nefalšovanou nenávist, která čekala jen na vhodný okamžik, aby se mohla naplno projevit.

V kostele se svatba odehrála docela normálně. Svadebčané se odebrali do předem vybrané restaurace na slávnostní oběd. V určitém okamžiku otec k sobě zavolal nevestu a odvedl ji do vedlejší místnosti.

Boh zachránil naše manželstvo – svedectvo

Moc sv. krstu

Tam nad ní, jejím manželem, a jejich vztahem a případnými budoucími dětmi vyslovil důkladně připravené zlořečení, v němž se hovořilo strašných věcech. Od onoho okamžiku začala pro novomanžele opravdová křížová cesta. Manžel přišel o práci. Bez ustáni po sobě následovaly nemoci a různá neštěstí.

Zloba, s níž bylo vysloveno zlořečení, byla tak strašlivá, že otec Candino nebyl nikdy s to daný případ kompletně vyřešit, podařilo se mu dosáhnout jen dílčích zlepšení a úlev.
Existují také zlořečení, která se systematicky obnovují

Mel jsem případ, kdy ten, kdo konal zlořečení, se dozvěděl o exorcismech, jež podstupovala postižená osoba, a tak pokaždé opakoval své zlořečení. Lze však říci, že v takovýchto případech, když je modlitba naléhavá a konají se exorcismy, obvykle dochází k tomu, že zlořečení postupně slabne. Je však nutné přiznat, že dosáhnout osvobození si žadá nemálo času.
Pravidlem je, že pokud autor zlořečení opustí tento svět, osvobození se stává mnohem snadnější záležitostí. Opakem jsou případy velmi silných zlořečení, o nichž platí, že navzdory smrti jejich autora, nebo dokonce i jeho upřímnému obrácení, je dosažení osvobození velmi zdlouhavé a náročné.

človek so zlým úmyslom

Treba odpouštét až za hrob !

Mágia a okultizmus

Satan vo filme

Moc sv. krstu

Matka vyslovila nad svým synem silné zlořečení

Gabriele Amorth – Vzpomínám si na matku, která vyslovila nad svým synem silné zlořečení, pak se kála a podstoupila s hlubokou vírou opravdové pokání. Všechny tyto námahy však nevedly k synovu osvobození z ďábelského vlivu.
Je vhodné připomenout, že církev se nejprve domnívala, že exorcismy je třeba aplikovat výhradně nad tím, kdo je posedlý zlým duchem. V současném Katechismu katolické církve se však setkáváme s nemalým pokrokem, když se dozvídáme, že také v případech jiných vlivů zlého ducha je třeba přistoupit k exorcismu.

Případy zlořečení s následnými vlivy zlého ducha jsou relativně časté. Stačí sledovat po několik dnů aktivitu určitého exorcisty, abychom si to mohli dostatečně jasně uvědomit. Kalendář schůzek je vždycky zcela zaplněný. Často to vypadá tak, že případy se opakují podle stejného scénáře.

Nenávist a závist se obvykle zaměřují na stále tytéž záležitosti, tedy city, peníze, práci, úspěch, krásu, zdraví, dům, v němž člověk bydlí.
Můžeme hovořit také o domech postižených zlořečením. y takových prostorách se pak objevují nevysvětlitelné hluky, světla, znenadání se zapínají elektrické spotřebiče. Je velmi obtížné zůstat v takové situaci klidný. Lidé, kteří v takových domech či bytech žijí, se cítí velmi špatně. Osvobodit příbytky od zlořečení patří k nej obtížnějším úkolům, které před exor cistou stojí. Často je nevyhnutelné vyzvat postižené lidi k tomu, aby se přestěhovali někam jinam.

Stává se také, ze v některých takových případech zjišťujeme i jiné důvody tohoto neblahého stavu věcí, totiž že v takových příbytcích došlo k sebevraždám, že tam dříve bydleli mágové nebo příslušníci satanistických sekt, že se zde konala špiritistická setkání, že se tu odehrály brutální vraždy, že došlo k popravám většího počtu lidí uvnitř nebo poblíž (známe celou řadu příběhů spjatých s hroznými událostmi z doby války), že dům je postaven na bývalém hřbitově, kde leží zesnulí, kteří nedošli věčného pokoje.

očistec
Do hry ale mohou vstupovat také činitele obecnější povahy, protože takový neblahý stav může být zapříčiněn rovněž vytrvalým usilováním o zlo, i když obvykle to vede spíše k psychickým a spirituálním obtížím, jež se týkají příslušných osob. Pak je ale zbytečné žehnat příbytek nebo hledat nějaké jiné obydlí.

Problém totiž tkví v nitru osoby

Právě tam se musí hledat náprava, a to především prostřednictvím odpuštění a svěření se do ochrany Panny Marie a do rukou Božího milosrdenství.

Formy hnevu
Křesťané si již od prvních staletí uvědomovali, že existuje také možnost, že zlý duch se může zmocnit nejenom lidí, ale také zvířat a věcí. V této věci poskytuje ponaučení evangelium. Jde třeba o případ exorcismu nad posedlým, kdy následně zlí duchové vstoupili do stáda vepřů. Církevní otcové takové případy podrobili zkoumání.

Například Origenes otevřeně dosvědčuje, že v Ježíšově jménu lze vyhánět zlé duchy nejenom z osob, ale také / věcí, z domů a ze zvířat. Katechismus katolické církve o tom výslovně hovoří v článku 1673, když se definuje význam exorcismu: „Když církev veřejně s autoritou prosí ve jménu Ježíše Krista, aby byla některá osoba nebo předmět chráněny proti vlivu zlého ducha a vymaněna z jeho poroby, mluví se o exorcismu…”

Je však třeba opatrnosti, když jde o interpretaci fenoménů vztahujících se ke zvířatům a k věcem. Často se jedná pouze o nedorozumění. Jeden takový případ se přihodil sv. Donu Boscovi

Sv. Don Bosco

Jednou šel do nějakého venkovského domu, aby zde strávil pár dní odpočinku. Byli s ním také další osoby. V noci se začaly ozývat nepříjemné zvuky. Přicházelo to z půdy a zdálo se to být nevysvětlitelné.

Don Bosco začal pomýšlet na přítomnost zlého ducha, protože se mu stávalo poměrně často, že ho zlý duch vyrušoval. Ihned se začal modlit. Vnímal ale jasně, že hluk neustává. Spolu s přáteli se tedy rozhodli vše důkladně vyšetřit. Našli slepici, která uvízla na půdě a ve strachu vydávala ony zvuky. Celé to bylo velmi směšné, a tak se rozhodli, že slepici zabijí a připraví si ji k jídlu.

Tak legračně skončila bezesná noc. Člověku celkem spontánně na mysli vytane otázka, jak to, že jsou zlořečení relativně rozšířena. Duch pomsty chtivosti, touha po překonání druhého, nenávist, bezúčelní i zloba, tak právě to jsou velmi rozšířené nepravosti, i když ten, kdo se tím vším nechá užírat, z toho nakonec nevytčií zhola nic.
Je v nás vrozené inklinování ke zlu, a tak musíme vynakládat nemálo sil na to, abychom drželi zlého ducho na uzdě. Zlý duch neustále hledá naše slabá místa, ab v na ně mohl vší silou zaútočit. Když mu člověk neklade odpor, neprchá od pokušení, neutíká se k modlitbě a do Boží ochrany.
Když sympatizuje se zlem, pak se otevírá reálni) možnost, že dabel vstoupí do hry nejenom v tom smyslu, že bude inspirovat naše počínání, ale rovněž tak, že bude navenek působit zlo, které si člověk tvrdohlavě přeje. Z knihy mocnejší než zlo: Gabriele Amorth ( Roberto Italo Zanini )

Muriel, tvrdila, že je posadnutá no v skutočnosti nebola

SVEDECTVO UZDRAVENIE RODOVÝCH KOREŇOV

Kenneth McAll
V roku 1964 ma biskup Motimer z Exeteru pozval, aby som sa stal členom novootvorenej Exeterskej exorcistickej komisie. Predložil som komisii dvanásť prípadov, pretože mnohí lekári posielali ku mne ako k psychiatrovi posielali pacienov ktorí boli poškodení Okultizmom

Cirkev si začína uvedomovať nebezpečenstvo okultizmu. Nechcem však preháňať rozmach démonického postihnutia, pretože bolo príčinou choroby iba v štyroch percentách prípadov, ktoré som liečil v nemocniciach a na ambulantných klinikách.

Percento takýchto prípldov ktoré sa ku mne dostávajú, sa však zvyšuje a na týcbto mojích Pacientov spravidla nezaberá iná lekárska či psychiatrická liečba.

Mnoho ľudí, nedotknutých mnohoročnom liečbou, sa vyliečilo modlitbou ….. aj keď vôbec nevedeli, že sa za nich niekto modlí.
Ak existuje podozrenie, že v živote človeka pôsobia okultné sily, nevyhnutným predpokladom akejkoľvek ďalšej starostlivosti je dôkladné lekárske vyšetrenie. Osoba, u ktorej vzniká podozrenie, že je Pod vládou démonov môže v skutočnosti trpieť depresiou psychózou, schizofréniou alebo účinkami iných organických psychóz. Taký človek môže byť akútne neurotický a úvodom môžu byť skryté stránky jeho osobnosti alebo náhla predstava z hlbokého podvedomia. Hoci všetky tieto diagnózy by sa mali liečiť ako psychické poruchy, nie je vylúčené démonické pôsobenie.


UZDRAVENIE RODOVÝCH KOREŇOV


Môže ísť o čisto duševnú chorobu, o duševnú chorobu spojenú s démonickým vplyvom alebo o čisto démon pôsobenie.

Testom, či ide o pôsobenie Zlého, nieje príomnosť alebo neprítomnosť duševnej choroby, ale skôr na modlitbu a na Eucharistiu. Diagnóza by mala byť mi presnejšia.

Pred sebou vidí tancujúcich diablov
Muriel tvrdila, že je „ posadnutá “ že pred sebou vidí tancujúcich diablov.

Jej rímskokatolícky farár ju poslal za mnou, pretože chcel poznať názor psychiatra a dúfal, že ak je to pravda, mohol by som byť schopný identifikovať „ diablov”aby mohli byť vyhnaní. ( psychiater je veľmi zbožný a obdarený rozlišovaním duchov ) Muriel naozaj vyzerala zmätená a v depresii.

Diablov opisovala ako malé čierne postavičky

Bola tiež veľmi bledá. Svojích „diablov” opisovala ako malé čierne postavičky, ktoré tancujú pred jej očami, kedykoľvek náhle vstane z postele alebo z kresla.

Jednoduchý krvný test odhalil značný stupeň anémie, mala tiež veľmi nízky krvný tlak. Počas tichej rannej modlitbe som však nadobudol presvedčenie, že časť jej problému nejako súvisí s akousi vychádzkovou palicou. |
Pri jej ďalšej návšteve som Muriel predpísal lieky na chudokrvnosť a keď už bola na odchode, opýtal som sa jej vychádzkovú palicu. Očervenela a zamrmlala: „Čo máte na mysli ?

Povedal som, že presne neviem, a znovu som s opýtal na palicu. Nakoniec mi povedala o biskupskej berle s drahokamom, ktorú jeden z jej predkov ukradol.

Niekoľko generácií ležala schovaná pod podlahou v dome jej rodičov Po malom prieskume sa jej podarilo zariadiť, aby sa cenná berla vrátila potomkom právoplatného majiteľa.

O dva týždne bola Muriel iný človek slobodná a šťastná žena
O dva týždne bola Muriel iný človek slobodná a šťastná žena.V súčasnosti sa menej sústreďujem na pacientov „posadnutých” ako Muriel, ktorí potrebujú najmä lieky, a viac na pacientov, ktorí sú naozaj spútaní okultizmom. To známe ná, sústreďujem sa na všetky praktiky, ktoré hľadajú silu alebo poznanie v zdroji stojacom proti Božiemu učeniu (Dt 5, [(); 18, 10-12).

Napríklad astrológia, ouija board, automatické písanie, horoskopy, predpovedanie budúcnosti, veštenie, špiritistické seansy, tarotové karty, čarodejníctvo transcendentálna meditácia – to všetko sú nástroje zla.

Spočiatku môžu byť vykonávané nevinne len zo žartu, ale odvádzajú od Boha. Psychiatria uznáva skutočnosť, že okultizmus otvára dvere svetu zlých duchov.

Dr. Richard Mackarness (psychiater asistent v nemocnici Park Prewett Hospital v Basingstoku v Hampshire) v článku Praktický lekár, ktorý uverejnil v British Medical Journal v marci 1974, zaznamenal, ako exorcizmus pomohol pacientovi trpiacemu schizoidnou poruchou:
Za posledných desať rokov prepukla v tejto krajine mohutná vlna záujmu o okultizmus, najmä medzi mladými. Tento zvýšený záujem súvisí so zvýšeným užívaním ,mäkkých a tvrdých drog.

Takisto ako čoraz viac pacientov navštevuje psychiatrov pre drogovú závislosť, prichádzajú aj mnohí pacienti zapletení do okultných praktík.

Niektorí z tejto druhej skupiny majú vážne poruchy a nereagujú dobre na klasickú psychiatrickú liečbu. V niektorých prípadoch im pomôže len exorcizmus, modlitby, sv. omše ( cnostný život , pôsty, trpezlivosť a hlavne dôvera v Božie milosrdenstvo )
Keď u týchto pacientov vyskúšal bežnú liečbu a výsledok bol negatívny, prišiel Dr. Mackarness k záveru: „Po tom, čo som vyčerpal všetky klasické liečebné prostriedky, začal som tušiť, že mám pred sebou prípad ,syndrómu spútanosti.

Kolega Dr. Kenneth McAll nedávno publikoval článok na na túto tému, tak som sa rozhodol zavolať mu, aby sa pozrel na jednu pacientku a aby som s ním mohol prediskutovať možnosť exorcizmu.
Vzal som z domu kríž a spolu so sestrou ktorú som priviedol so sebou, sme slávili bohoslužbu. Výslesok bol dramatický. Pacientka povedala, že sa zrazu cíti lepšie a potom sa rýchlo uzdravovala. Lieky sme jej vysadili a už sa k nim nevrátila.

Satan imitoval telefonický rozhovor

Pacientka, ktorú Dr. Mackarness liečil istú ženu, bola hospitalizovaná ako schizofrenička. Mala imaginárne telefonické rozhovory so svojím mŕtvym otcom ( satan preberá i podobu mrtvých ) a na podlahe „videla stopy”. Jej chápanie situácie bolo mizivé, bola zmätená.

Fyzicky bola v poriadku, okrem toho, že občas zle spala. Bola to malá, úzkostlivá, rozpačitá žena, v jej rodine nikto netrpel duševnou poruchou.
Keď ma zavolali na druhú psychiatrickú konzultáciu, na mi povedala, že pred piatimi mesiacmi navštívila špiritistický pár s prosbou o uzdravenie.

Ako útoči diabol cez myšlienky – Sv. Efrém Sýrsky

Uzdravenie za každú cenu – Elias Vella

Plán diabla

špiritistizmus

Svedectvo kňaza – exorcistu_ : Panna Mária postrach zlích duchov !

Počula hlas liečiteľa ( satana) v telefóne

Požiadala ich o pomoc pretože si myslela, že je „určíte drogovo závislá”, hoci brali iba slabé lieky na upokojenie. Tí ľudia okolo nej krúžili rukami a ona sa začala veľmi báť, preto sa rýchlo vrátila domov.

Potom začala mať halucinácie, videla „liečiteľa vo svojom dome i v záhrade” a počula jeho hlas v telefóne ( satan imitoval hlas leičiteľa ) Nevyspatú a rozrušenú ju prijali do liečebne.
Zdalo sa, že pôvodcom jej ťažkostí by mohla byť okultná sila, a tak sme sa rozhodli pomodliť sa, aj keď pacientka bo la stále dezorientovaná.

Veľmi jednoducho sme prosili Boha o vedenie a ochranu v mene Ježiša Krista, pomodlili sme sa modlitbu Pána a prikázali sme, aby všetko zlo pokojne odišlo. Nijaká ďalšia liečba nebola potrebná.

Nijaká ďalšia liečba nebola potrebná

Od tej chvíle bola pacientka uzdravená a o dva dni sa vrátila domov k manželovi a dospievajúcemu synovi. Po piatich rokoch si už na príhodu vôbec nepamätala.

Ako sa modliť za vnútorné uzdravenie pozri Stapleton, Ruth the : lh< Gift of Inner Healing [ Dar vnútorného uzdravenia ]. Waco (Texas
Word, 1976; Linn, Dennis – Linn, Matthew: Healing Life’s Hurts [ Uzdravenie životných zranení], New York : Paulist, 1978.
Od zamestnancov liečebne som sa dozvedel, že sú tam hospitalizovaní ďalší pacienti, ktorých tam priviedlo pôsobenie toho istého špiritistu.

Navštívil som ho a on sa priznal že spôsobil aj iné pohromy. Rozhodol sa nezasahovať viac do ľudských životov, ale chcel sa poučiť o živote Ježiša Krista a z Biblie, z knihy, ktorú sa nikdy neodvážil čítať.

I Pre ľudí, ktorí potrebujú modlitbu rozviazania od Zlého, je neobvyklé, že negatívne reagujú na posvätné predmety na modlitbu. Aj tichá modlitba ( hoci vylučuje možnosť sugescie) ich môže znepokojovať a ich podráždené reakcie môžeme vyvolávať alebo tlmiť jednoducho tým, že sa začneme alebo prestaneme modliť.

Aj to môže podstatne pomôcť určiť diagnózu.
Osemnásťročné dievča išlo na film o diablovi a okultizme

Bola otrasená tým, čo videla, ale bola presvedčená, že také spomienky väčšinou časom zmiznú. Ju však čoraz viac dešili videnia diabla a hlasy ktoré jej prikazovali, aby sa zabila

porovnaj HLASY – TU

Satan vo filme

Musela prestať chodiť do práce, začala brať lieky a postupne sa stala od nich závislou. Po deviatich mesiacoch prišla za mnou a vyčítala si, že na ten film vôbec išla.

Bolo jasné, že dávať jej lieky na upokojenie by bolo rovnako užitočné ako dávať obklad na zlomenú nohu, a tak som jej navrhol, že sa spolu pomodlíme.

Dievča ochotne súhlasilo. Pomodlil som sa veľmi jednoduchú modlitbu v mene Ježiša Krista, a orodovanie Panny Márie aby táto moc zla stratila vládu nad jej životom. Potom samozrejme časté sv. spovede a sv. príjmania boli jej liekom pre dušu.

Od tej chvíle už nemala nijaké videnia, nepočula hlasy a prestala brať lieky

zdroj : Kenneth McAll – uzdravenie rodových koreňov

Spytovanie svedomia

Satan vo filme

Svedectvo kňaza – exorcistu_ : Panna Mária postrach zlích duchov !

………………………………………………

Transcendentálna meditácia (TM) je pre kresťana nebezpečná, pretože obsahuje iniciáciu hinduistickým obradom pudža a man- try vzývajúce božstvá. Najvyšší súd potvrdil rozsudok súdu v New Jersey, ktorý vyhlásil, že TM má hinduistické náboženské pozadie a nemožno ju sponzorovať z verejných fondov.

…………………………………………………………………….

Démon má päťstupňové nátlakové pôsobenie

Prvý stupeň je pokúšanie. Démon dennodenne človeka pokúša, je to boj, ktorý môžeme vyhrať aj prehrať.

Druhým stupňom je otroctvo, jav, keď už človek nedokáže bojovať, a keď príde pokušenie, prehrá. To sú notorickí klamári, gambleri, alkoholici.

Tretí stupeň je trýznenie alebo obsesia, má aj somatický prejav, buď diagnostikovaný, alebo sa nenájde príčina. (Poznámka: popudlivosť, chvenie, zmätenosť, búšenie srdca atď.)

Štvrtý stupeň je preniknutie, keď prichádza stav, keď je daná osoba ovládaná zlou silou na určitý čas.

Piaty stupeň sa najviac medializuje vo filmoch, je to posadnutosť – stav, keď je vláda zla dominantná, často sa opakuje, niekedy aj periodicky.

Pokračovanie

Panna Mária v La Salette

Mágia a okultizmus

Satan vo filme

Moc sv. krstu

Boh proti veštcom, mágom, jasnovidcom

Deuteronomium 18:9  Keď vojdeš do krajiny, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh, neuč sa konať podľa ohavností tamojších národov. 10  Nech sa nenájde u teba taký, čo by syna alebo dcéru prevádzal ohňom, ani veštec, ani vykladač znamení, ani hádač, ani čarodejník, 11  ani zaklínač, ani vyvolávač duchov, ani jasnovidec, ani kto by sa vypytoval mŕtvych. 12  Lebo je Hospodinovi ohavný každý, kto robí tieto veci. Pre tieto ohavnosti ich vyháňa Hospodin, tvoj Boh, spred teba. 13  Buď bezúhonný pred Hospodinom, svojím Bohom.

Deuteronomium 18:9 – Až vstoupíš do země, kterou ti dává Hospodin, Hospodin, tvůj Buh, neuč se jednat podle ohavnosti těch národů. Ať se u teba nenajde nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dcéru ohněm, věštec zabývající se věštbami, kouzelník ani hádač ani čaroděj ani zaklínač ani ten, kdo se dotazuje uikIiů zemřelých, ani jasnovidec, ani ten, kdo mrtvé žádá m i iidu. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin za ohavného. Právě pro tyto ohavnosti je Hospodin, tvůj Bůh, před sebou vyhání.

Budeš naprosto věrný Hospodinu, svému Bohu” (Dt 18,9-13).

V celých svých dějinách je Izrael stále stavěn před alternativu: buď se bude věrně držet pravého Boha, anebo upadne do modloslužby. To je velmi podobná situace, která se stále opakovala v dejinách křesťanství a opakuje se i dnes.

Lidé opouštějí Boha Ježiše Krista a slouží modlám, a to způsobem, který odpovídá právě prožívané době, ovšem modly jsou ve skutečnosti pořád tytéž.

Říká se, že v Itálii žije dobrých dvanáct milionů lidí, kteří měli nějaké kontakty s mágy a čaroději, někteří t nich je dokonce navštěvují pravidelně.

To je opravdu niarmující počet, který pochopitelně souvisí s tím, že stále méně lidí chodí na nedělní mši a svätou spověď, a to je tragédie.

 

Človeka možno zabiť tiež psychologicky – duchovne

Gabriele Amorth – Mocnejší než zlo

Neexistují pouze vraždy pomocí střelných zbraní, bomb, chemických přípravků a potratú nožů. Existuje totiž velké množství zpúsobů vraždění, které dokonce nikdo jako takové Vůbec nebere.

Jedná se skutečně o velkou rafinovanost ďábelského kalibru. Druhého člověka lze zabít také psychologicky. Takových případů je nespočet.

Je možné druhého podrobit nemilosrdné kritice před ostatními, a uvést ho tak k zoufalství.

porovnaj TU

porovnaj TU

Pri zlej myšlienke je prítomnosť zlých duchov – porovnaj

Prostřednictvím pomluv je možné druhému zamezit v tom, aby životem kráčel se vztyčenou hlavou, je možné ho zabít citové a mravně před jeho příbuznými, možné zbavit ho cti před jeho vlastními potomky. Pomluv je opravdu strašné zlo. V Prvním listu svatého apošli Jana čteme, že ten, kdo nenávidí svého bratra, je vrah.

Opravdu, je těžké říct, že takové případy nejsou skutečnými vraždami. Existují mužové a ženy, jejichž život byl kompletně zničen prostřednictvím fyzického a psychického násilí. Často dochází k tomu, že takto postižení lidé jsou silně pokoušeni a ponoukáni k sebevraždě, protože prostřednictvím zabití svého těla chtějí uniknout tomu, kdo nemilosrdně trýzní jejich duše.

Je to vražda, která m být únikem před jinou vraždou. Existuje také enormní množství lidí, kteří se rozhodnou k tomu, že se budí pomalu zabíjet sami tak, že v sobě uhasí city, touhy a hnutí srdce.

Prožívají život bez radosti a bez naděje. To je triumf zlého ducha, který před člověkem zakrývávelkolepost Božího milosrdenství, nesmírnost jeho odpuštění, jeho’ nekonečnou dobrotivost a jeho ochotu přijmout každé člověka, který o to stojí.

Jakou radost však člověk zakúsi když se odevzdá do rukou Boží prozřetelnosti. Kořenem toho všeho je hřích pýchy, a to jak u toho, k zlo působí, tak u toho, kdo ho musí snášet, a nevidí možnost, jak z bludného kruhu zla uniknout.

Pak jsou i tací, kteří si již na zlo zvykli, touží po něm neustále a nikdy ho nenabaží. Existují profesionální a sérioví vrazi, zabijáci kteří své zabíjení ospravedlňují náboženskými nebo jinými důvody.

Zlý duch je zde jasně při díle, je to on, kdo člověk namlouvá, že ve skutečnosti to není tak velké zlo, že nestojí za to, aby člověk konal dobro, neboť je tu vždy někdo, kdo ti nakonec způsobí škodu a zlo…

Nemocná společnost plodí nemocné děti

Když se pak v lidské duši ozvou poslední zbytky mravnosti či ponaučení, která člověk tlul ještě jako dítě, ozvou se argumenty, že se jedná o již překonané záležitosti, o bigotnost, o něco zhola neužitečná, neboť skutečný život je úplně něco jiného.

Tuhle špinavou práci konají často reálné osoby, je to hlavně dílo prostředí, v němž lidé žijí. Nemocná společnost plodí nemocné děti, choré instituce a zkažené učitele, kteří jsou odborníky na lži.

Zkaženost působí hloubce. Pomysleme jenom na referenda o dovolenosti potratu a rozvodu. Jedná se o zhoubné a hluboce klamné púsobení zlého ducha, které bohužel postihuje mnoho katolíků, kteří hlasovali na základě následujících úvah: Nikdy bych nepřistoupil k potratu a nikdy bych se nechtěl rozvest. Z jakého důvodu bych ale měl bránit v takovém jednání těm, kdo nemají totožné přesvědčení jako já?

Kdo jsem já, abych si osoboval právo posuzovat obtížné situace těch ostatních? Pak nastupuje rafinované uvažování nasledujícího typu: Jak si mohu osobovat rozhodování o extrémní situaci ženy, která otěhotněla po znásilnění? V dané souvislosti je vhodné pokusit se aplikovat podobný zpúsob uvažování na vraždu nebo na krádež a ihned si uvedomíme, že prostě nefunguje.

Podobné rafinované techniky se dnes užívají při kampani na podporu eutanazie. já bych nikdy sám sebe nezabil, jestliže se ale nějaký človek nachází v situaci, kdy ho očekává velmi dlouhé p beznadějné utrpení, jak bych mu mohl bránit, když se chce vyhnout nekonečnému trápení? Já bych nikdy své dite nezabil. Jestliže ovšem někoho čeká život v ponížení a utrpení bez naděje a východiska, jak bych mohl bránit jeho příbuzným v tom, že chtějí člověku pomoci všemu tomu předejít…

Skoro ve všech takových případech jsou to nevinní, kteří jsou povinováni strpět hříšná rozhodnutí, která za ně udělají jiní. Jedná se o nenarozené dítě, které je odstraněno umělým potratem, o nemocného, který podstupuje eutanazii, o děti rodičů, kteří se rozvádějí.

»Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří Boží království.«” (Mk 10,14). Ihned po tomto výroku se ve všech synoptických evangeliích vypravuje epizoda o bohatém mladíkovi, na něhož Ježíš pohlédl se zalíbením a po němž chtěl, aby opustil všechno, co měl, a následoval ho na cestě dokonalosti. Právě dítě je předkládáno jako vzor dokonalosti v tom, že důvěřuje a otevírá se tomu, co dostává od svých rodičů.

Právě tak máme s důvěrou přijímat Boží království. Od mladých lidí Ježíš proto požaduje, aby ho následovali se stejnou prostotou, jakou projevovali ve svém dětství.

Od mladých lidí Ježíš proto požaduje,

aby ho následovali

V pěti z posledních šesti velkých zjevení se Panna Maria zjevila právě dětem a dospívajícím. Jedná se o zjevení v La Salette, Lurdech, ve Fatimě, v Banneux a v Kibehu. Na Rue du Bac v Paříži se Panna Maria zjevila mladé řeholní sestře, která vyprávěla, že k prvnímu setkání s Pannou Marií jí za hluboké noci dovedl její anděl stráž­ný, který se jí zjevil jako malé dítě. Také v Medžugorje došlo k prvním zjevením v době, kdy byli vizionáři ještě velmi mladí.

„Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim!” To je Kristovo napomenutí, na které se systematicky zapo­míná a které se také nerespektuje. Rodina a společnost rozhodne neusnadnují k rozhodnuti nasledovat ho, ba spíše jím v tom všem nechutne bráni. Z tohto hlediska je snadno pochopitelné, proč se mladí lidé tak snadno stávají kořistí toho zlého ducha.

Gabriele Amorth – Mocnejší než zlo

Pochopil som, že Panna Mária neodháňa zlích duchov, ale oni utekajú sami !

Utíkají, protože nemohou snést čistotu a krásu její přítomnosti. Ona je ponižuje, neodhání je. Ona prostě miluje, ale oni to nemohou snést.

A tehdy nastává proměna duchů ve mně! Duch satana, který ničí, zmizel se svojí depresí, se svým strachem. On prostě zmizel a na to místo sestoupil Duch Panny Marie. Slyšel jsem v srdci hlas: Neboj se, já jsem tvoje Matka! Já jsem pro tebe záruka, že ty nebudeš zavržený!’ Všechno se proměnilo!

Ten zážitek přítomnosti Přečisté Panny Marie se stal pro moje povolání, pro moje kněžství a můj řeholní život, pro moji službu, zázrakem lásky, která mne zachraňuje! Cítím Mariinu přítomnost při každém exorcizmu, který provádím. Jen jeden malý příklad, protože jich mám mnoho.

pokračovanie

Ako sa spovedať

Kliatby a zlorečenie

Hore na začiatok

Kresťanské knihy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moc sv. krstu

V živote otca Sampsona vidno, akú moc má nad démonmi láska a sviatosti. O jednej podobnej udalosti prednedávnom v novinách „Ai-bolit” čítala naša ruská sestra Vlrika, ktorá pochádza z Kazachstanu. Uvedená príhoda svedčí o krste ako o sviatosti, ktorou sa odpúšťajú hriechy a má očisťujúcu, oslobodzujúcu a posväcujúcu silu. Južne od Moskvy, v ortodoxnom kostole mesta Elez, sa odohralo nasledovné mocné Božie pôsobenie, ktoré osobne prežila a zapísala pani Korsunová.
Bola nedeľa a ja som išla do ortodoxného kláštora. Prišlo nás naozaj veľmi veľa, pretože v tento deň malo byť pokrs­tených mnoho detí. Krstní rodičia sedeli s bábätkami a trpezlivo čakali. Všetky deti sa správali pokojne – až na jedného trojmesačného chlapčeka, ktorý kričal bez prestania. Krstná mama sa snažila upokojiť ho; s chlapčekom v náručí sa prechádzala po kostole, no márne. Chlapček stále kričal, ako keby ho bolelo bruško. Celá situácia bola žene veľmi nepríjemná a trápna a všetci sa na ňu súcitne pozerali. No čo sa dalo robiť?
Napokon prišiel kňaz a so súhlasom všet­kých prítomných sa rozhodol, že kričiace dieťa pokrstí ako prvé. Inokedy to väčši­nou bývalo tak, že sa deti upokojili, len čo sa začal krstný obrad. No nebolo to tak s chlapčekom, o ktorom tu rozprávam. On naďalej kričal na plné hrdlo.

Nadišiel okamih krstu

Nadišiel okamih samotného krstu, pri ktorom sa dieťa trikrát ponorí do vody. Počas prvého ponorenia sa udialo nasledovné:

Sotva sa trojmesačného chlapca dotkla voda zreval basovým hlasom:.Horím!’ a z jeho úst vychádzali najšpinavšie nadávky a kliatby.

Okolostojaci boli celí bez seba, no kňaz, ktorý držal dieťa v náručí, žiadal, aby sa upokojili, a pokračoval v obrade krstu. Keď ho kňaz ponáral do vody druhýkrát, chlapec opäť hrešil a preklínal, no jeho slová už neboli také zrozumiteľné.

Pri treťom raze sa telo chlapčeka zachvelo, potom ta kŕčovito stiahlo a chlapec začal chrčať, ako keby sa dusil. Nakoniec dieťa zoslablo a ležalo ako mŕtve v kňazových rukách. Ten ho rýchlo zavinul do ľanovej plachty a za­niesol ho za ikonostasdo priestoru oltára, ako to predpisuje ortodoxná ceremónia pri krstoch mužov.

Po krátkom čase, keď sa kňaz vrátil s malým naspäť, ležal chlapec úplne pokojne – v polospánku v kňazovom náručí, ako keby sa nebolo nič stalo. Sotva odišla krstná mama s chlapcom z kostola, \ štici prítomní obkolesili kňaza s otázkou: „Otče, čo to bolo?” ,Vrodená posadnutosť,’ vzdychol si kňaz a prežehnal sa. ,Kieíby dal Boh, aby bolo teraz už všetko v poriadku

Kňazova odpoveď si vyžaduje vy­svetlenie. „Vrodená posadnutosť neexistuje.

Myslené je tým toto: ľudia, ktorí nemajú úspech alebo ako napr. v Rusku, keď žijú pod existenčným minimom, neraz vyhľadávajú pomoc u vykladačov kariet, mágov, ba dokonca aj u satanistov.

Pomoc, ktorú poskytuje satan pri pozemských záležitostiach – predo­všetkým, keď ide o peniaze, slávu a moc má svoju cenu. Buď mu človek upíše svoju dušu, alebo v zriedkavých prípadoch vlastné dieťa.
A tak aj rodičia tohto chlapca zasvätili IVOJC dieťa satanovi už v matkinom lone, aby boli v zamestnaní veľmi úspešní. Božia prozreteľnosť to zariadila tak, že veriaca kmotra sa postarala o jeho krst a tento malý chlapec mohol byť oslobodený od t/v. „vrodeného posadnutia”.

Rodinna kliatba

zdroj : Rodina Panny Mária 985 11 Stará Halič 2 (Rožńavská diecéza) Časopis Víťazstvo srdca

KODET – MP3

KODET .MP3

PÁPEŽ o hudbe

Comments
One Response to “Ako rozlíšiť prejavy zviazanosti hriechov a posadnutia ?! (Exorcisti o svojich skúsenostiach)”
 1. Zdeno píše:

  Vraj Matka Božia nemože zaznamenať všetky modlitby ludi, vraj nemá takú moc. Keď to my dokážeme na tejto stranke http://ruzenec.com, o čo viac to može ona, kedže ju neobmedzuju fyzikalne zákony. Dnes a každý den vás pozývam k modlitbe ruženca.

  Like

Napísať odpoveď pre Zdeno Zrušiť odpoveď

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

 • Falošné ZJAVENIA VÍZIE – proroci

 • Falošné veštice – snáry – mágovia

 • Nebezpečné Hnutie NEW AGE

 • WEB.stránka zaoberajúc sa sektami

 • Viac o SEKTÁCH sa môžete dozvedieť u Borisa Rakovského

 • FILMY-HUDBA-LITERA…

%d blogerom sa páči toto: