Tisícročné kráľovstvo – vek Cirkvi

Tisíc rokov Kraľovania s Kristom

Mnoho kresťanov sa dnes zaujíma o nepodstatné veci. Okrem toho, že ich viac požiera okolitý svet ako Kristus, že stoja v tretej pôde z podobenstva o štvorakej pôde, k tomu títo kresťania celý svoj záujem kladú na koniec sveta, čakanie na antiKrista, veria v čipovanie ľudí, veria že koniec je blízko, sledujú nadmierne politiku a každú zmenu vo svete pripisujú  biblickým proroctvám.

V dobe keď sa dostal Hitler k moci, kresťania mali doliate svoje lampy olejom, pretože si boli na 100% istí, že Hitler je antiKrist. Podobne tomu bolo v každej dobe, či už v stredoveku, za časov vyčíňania Napoleona, počas prvej svetovej vojny, ale ešte do nedávna teológovia mútili rozum svojimi nesprávnymi výpočtami, že Sovietsky zväz určite napadne Izrael a nastane Armagedon vo svätej zemi. Sovietsky zväz sa dnes rozpadol a div sa svete, práve v tejto veľkej krajine satan nevládne tak ako by chcel – v Rusku má cirkev dnes veľkú silu nielen medzi občanmi, ale aj vo vláde tejto krajiny.

Jehovisti boli a sú expertami na koniec sveta, ale postupne sa k nim pridávajú letničné, charizmatické hnutia a v nemalej miere aj protestanti. Všetci očakávajú antiKrista, vymieňajú si informácie o politickej situácii vo svete a tešia sa, ako sa vypĺňajú biblické proroctvá.

Biblia však nehovorí o antiKristovi, ale o Kristovi a Jeho príchode. Na toto sa akosi zabúda. Kresťania očakávajú antiKrista ako predzvesť Krista, ale to je opäť jeden zo zvodov satana, ako oklamať veriacich. Potom môžete počuť v kostoloch, modlitebnách, v zboroch pasivitu s tým – veď ešte antiKrist neprišiel, ešte nie je nutné naplno bojovať o svoju kresťanskú vieru. Keď sa antiKrist objaví, potom zaberieme naplno. Problém je v tom, že dnes ak Kristus príde, väčšina kresťanov bude nepripravených.

1000 rokov

Biblia hovorí v zjavení Jána o 1000 rokoch, kedy bude vládnuť kresťanský ľud, spolu s neveriacimi. Na tomto jedinom verši dokázali teológovia vyskladať falošnú teológiu o tom, že keď Kristus príde, vytrhne svoju cirkev, neskôr bude spasený celý Izrael a až údajne potom príde 1000 rokov panovanie Krista, spolu s bezbožnými. Katolíci urobili v histórii jednu chybu, že Písmo začali brať iba ako knihu príbehov, ktoré nám majú pomôcť ku spáse. Naopak protestanti aby sa vyvarovali tejto chyby, pre zmenu prešli k opačnému extrému a začali v Písme brať všetko doslovne.

Pritom Písmo je potrebné rozlišovať Duchom. Ak katolík sa bude striktne držať symbolického výkladu Biblie, skončí presne tam ako protestant, ktorý sa bude striktne držať výkladu doslovného – teda v tmavej uličke. Katolík vyloží správne prorocké knihy, ktoré sú zväčša písané v symboloch, ale úplne nesprávne vyloží Pavlovskú teológiu, či pôsobenie Krista. Protestant naopak správne vyloží Pavla, ale úplne zle skončí s výkladmi prorockých kníh, ak ich začne vykladať doslovne.

Ak by sme čakali, že sa tu budú objavovať nejaké príšery a šelmy, ktoré budú mať 7 rohov, tak náš výklad bude v konečnom dôsledku zlý. Len Duchom môžeme rozlíšiť Písmo, ktoré je Duchom inšpirované. To je kľúč k pochopeniu.

Takto je to aj s 1000 rokmi, ktoré sa objavujú v knihe zjavenia Jána. Izraelci tej doby považovali 1000 rokov ako veľmi dlhú časovú jednotku. Aj Peter hovorí, že 1000 rokov je ako jeden deň pre Boha – nejde o presných tisíc rokov, ale o veľmi dlhý úsek, ktorý je pre Boha akoby jedným dňom.

Dnes tiež hovoríme v slangovej reči, že ani o 100 rokov tu nebude poriadok, čo neznamená, že si máme stopnúť presných 100 rokov a vyložiť to doslovne. Podobne aj Izraeliti keď hovorili o 1000 rokoch – nemali tým na mysli presnú časovú jednotku, ale veľmi dlhé neurčité obdobie. Žiaľ, dnes väčšina teológov vzalo 1000 rokov doslovne, i keď nikde inde v Biblii nenájdeme tisíc rokov po Kristovom príchode. Len jediný verš, ktorý je veľmi krehký, hovorí toto v zjavení Jána a na tomto verši je vyskladaná moderná teológia

Aj ranná cirkev mala niekoľkých teológov, ktorí brali 1000 rokov doslovne a zjavenie Jána brali ako časovú postupnosť. Ale práve Ján je ten evanjelista, ktorému nezáležalo na časovej postupnosti evanjelia, jemu išlo o obsah. Ján napísal jedno evanjelium a zjavenie Jána – obidve knihy však nestoja na časovej postupnosti!

Jánovo evanjelium je v časovej postupnosti úplne odlišné od synoptických evanjelií. Ako môže niekto Jánovo zjavenie potom brať ako časovú postupnosť, keď pozná Jánov štýl písania?! Je mnoho kresťanov, ktorí sa nazdávajú, že v zjavení Jána je cirkev nie príliš podstatná, pretože sa spomína iba v prvých kapitolách. Mnohí kresťania si to vykladajú tak, že v zjavení ide hlavne o spasenie Izraela – ale Pavol nám hovorí, že Izrael nie je po Kristovej obeti etnický Izrael, ale Izrael ľudí, ktorí prijali Krista ako spasiteľa. Lebo už nie je Žida ani Gréka, ale všetci sú jedno v Kristovi. Takto sa do teológie dostal satanov zvod, že etnický Izrael by bol azda inak spasený, ako pohanské národy. Existuje blud v tomto učení, že by Izraeliti boli spasení všetci naraz do posledného, len tak – azda aj mimo Krista. Ale Pavol nás jednoznačne učí, že pravý Žid nie je ten, kto sa narodí ako Žid, ale ten je pravý Žid, kto má obrezané srdce, kto prijal Ježiša Krista.

Napokon ranná cirkev východu aj západu sa ujednotila na tom, že 1000 rokov je čas cirkvi, je to čas od prvého príchodu, po druhý príchod. Augustín to veľmi jasne rozpracoval vo svojej teológii, i keď aj on sám žil najprv v blude, že 1000 rokov by mohlo byť azda po príchode Kristovom.

Ďalší reformátori sa plne stotožnili s týmto výkladom, taktiež ranní Puritáni učili jasne toto učenie, až po roku 1800 prišla nová teológia a s novou teológiou aj nové cirkvi a sekty, ktoré sa sústreďovali najmä na to, kedy bude koniec sveta. Všetky cirkvi a sekty ktoré sa zaujímajú o koniec sveta viac ako o svoju vieru, majú zakotvené učenie o 1000 ročnom kráľovstve, ktoré príde po Kristovom príchode.

Kráľovstvo Božie

Akonáhle vyznávate 1000 ročné kráľovstvo v budúcnosti, v tom momente nemôžete veriť v to, že kráľovstvo Božie je už tu. S tým je totiž automaticky spojená viera, že kráľovstvo Božie sa začne akýmsi hmotným kráľovstvom na zemi, ktoré bude trvať 1000 rokov.

Naopak – kresťania ktorí veria že kráľovstvo Božie je prítomné a že už teraz kraľujú s Kristom i keď žijú ešte na zemi – chcú do tohto kráľovstva dostať ďalšie a ďalšie duše, títo ľudia veria – že už dnes sa radujú z Kristovej pôsobnosti medzi nimi a podobne ako Anjeli aj oni, pracujú pre Boha a Jeho nádhernú zem, ktorá je tu a teraz – nie niekde v budúcnosti.

Ježiš hovorí kresťanom, aby najprv hľadali kráľovstvo Božie a potom im bude všetko pridané. Ale ako môžeme hľadať kráľovstvo Božie, keď si myslíme, že tu nie je, že ešte len príde? Ako satan pomýlil kresťanov!

Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané.

Kráľovstvo Božie nie je hmotné kráľovstvo ako si to mnohí myslia. Pravých kresťanov je žalostne málo, napriek tomu že mnohí si myslia o sebe že sú spasení na základe uverenia niekoľkých veršov, alebo pomodlenia sa nejakej modlitby. Ale Ježiš varuje, že kto nechápe o čom je kráľovstvo Božie, kedy príde, kde sa nachádza – je v moci satana.

Ku každému, kto počúva slovo o kráľovstve, a nerozumie mu, prichádza ten zlý a uchytí, čo mu bolo zasiate do srdca

Kráľovstvo nebeské nie je nejaké kráľovstvo budúceho veku, ale ako hovorí Pán – je to kráľovstvo prítomné. Už pred príchodom Krista toto kráľovstvo vlastnili Izraeliti a Ježiš to potvrdzuje:

Preto vám hovorím, že odníme sa vám kráľovstvo Božie a dá sa národu, ktorý bude prinášať jeho ovocie.

Skutočne sa odňalo toto kráľovstvo Izraelskému národu ako etniku a prešlo do pohanských krajín. Samozrejme Izraeliti mali a majú vstup voľný aj naďalej, ale už to nie je iba ich výsada, ako za starej zmluvy.

Kristus hovorí zákonníkom, že nevchádzajú do tohto kráľovstva – prítomný čas. Nehovorí im že nevojdú – ale že teraz nevchádzajú do neho.

Beda vám, zákonníci a farizeji-pokrytci, že zatvárate kráľovstvo nebeské pred ľuďmi; sami nevchádzate do neho, a tým, čo by chceli vchádzať, nedovolíte vojsť.

Taktiež o deťoch hovorí Ježiš, že im patrí kráľovstvo – nie že im bude patriť:

Dovoľte deťom prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takých je kráľovstvo Božie.

Taktiež Ježiš hovorí zákonníkovi, že nie je ďaleko od kráľovstva Božieho, keď mu správne odpovedal. Tu ukazuje Ježiš, že pojem kráľovstvo Božie stojí na úplne iných stĺpoch ako si ho ľudia predstavujú . V tomto kráľovstve ide o bezhriešnosť, či spravodlivosť. Ježiš ubezpečuje aj svojich učeníkov, že okúsia aké je kráľovstvo Božie ešte skôr, ako zomrú fyzickou smrťou. Po zoslaní Ducha svätého, mnohí učeníci skutočne okúsili moc a silu kráľovstva Božieho.

Ale pravdu vám hovorím: Sú niektorí medzi tými, čo tu stoja, ktorí neokúsia smrť, dokiaľ neuzrú kráľovstvo Božie.

Najsilnejší verš o kráľovstve ktoré je v prítomnosti je ten, kde Ježiš hovorí zákonníkom, že kráľovstvo Božie je medzi nimi – tu a teraz:

Keď sa Ho farizeji opýtali, kedy príde kráľovstvo Božie, odpovedal im: Kráľovstvo Božie nepríde tak, aby to ľudia pozorovali. Ani nepovedia: Ajhľa, tuto alebo tamto je! Lebo, ajhľa, kráľovstvo Božie je medzi vami!

Nazdávať sa, že kráľovstvo Božie je kdesi ďaleko, po Kristovom druhom príchode znamená to, že do tohto kráľovstva nevchádzate, ani ho nehľadáte. Satan vás oklamal svojimi rafinovanými podvodmi. Preto kresťan má pracovať pre kráľovstvo ktoré je tu a teraz prítomné, kde Hospodin vládne, Kristus sedí po Jeho pravici, Anjeli sa nevedia zastaviť so záchranou ľudí na zemi. A možno sa nemýli ani ranná cirkev v tom, že nielen Anjeli pracujú pre nás, ktorí sa trápime na zemi, ale aj Svätí (kresťania), ktorí už odišli z tohto sveta, do tohto prítomného Kristovho kráľovstva. Po Kristovej smrti sa totiž menia pravidlá hry. Všetci spravodliví vstali z hrobov a odišli do kráľovstva Kristovho. Kristus hovorí, že Boh nie je Bohom mŕtvych.

Lotrovi na kríži sľubuje, že ešte v ten deň bude v Jeho kráľovstve. Aj preto ranná cirkev verila, že cirkev nie je iba cirkev na zemi, ale aj cirkev kresťanov, ktorí sa už radujú s Kristom. Tak ako sa kresťania modlili na zemi jeden za druhého, tak sa aj tí kresťania ktorí už boli s Kristom v jeho kráľovstve, prihovárali a modlili za tých ktorí sú na zemi. Neskôr z toho vznikla modloslužba, kedy sa kresťania na zemi obracali viac na svätých, ako na jediného Prostredníka Krista.

Kráľovstvo viditeľné patrí vládcovi temna, ale zároveň s týmto kráľovstvom temna je tu kráľovstvo spravodlivosti, pokoja a lásky. Obidve kráľovstvá existujú súbežne – kresťan by mal byť v prítomnom kráľovstve Božom a užívať si duchovné ovocie z tejto nádhernej zeme. Ak ale kresťan nevie o tomto kráľovstve – jeho kresťanstvo nie je príliš šťastné – satan mu vzal radosť.

Ranní kresťania verili, že Boh má neustále svoje kráľovstvo od nepamäti. To kráľovstvo tu vždy bolo a vždy bude. Keďže je však Boh Duch – ide o kráľovstvo duchovné. Vstup do tohto kráľovstva je možný iba cez Kristov kríž a to iba v čase cirkvi – teda doby od prvého príchodu Krista, po Jeho druhý príchod. Žiadne iné kráľovstvo nečakajme – druhým príchodom sa vstupná brána kráľovstva zatvára.

Preto dnes žijeme jeden vedľa druhého – bezbožný s kresťanom vedľa seba – lebo tak Písmo prorokuje o tomto kráľovstve – vedľa seba budú žiť pohania a kresťania – pričom pohania budú kresťanov nenávidieť.

Ťažko si predstaviť nezmysel, že by nastalo kráľovstvo po Kristovom druhom príchode a Kristus by v ňom trpel zbožného a bezbožného po dobu 1000 rokov.

Zviazanie Satana

Začnime veršom: A zvrhnutý bol veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satanáš, ktorý zvodí celý svet; zvrhnutý bol na zem, a jeho anjeli boli zvrhnutí s ním.

Po Kristovom víťazstve na Kríži, bol satan zvrhnutý aj so svojimi anjelmi. Satan dnes nemá tú moc, akú by mal mať. Zjavenie ďalej hovorí, že satan je zviazaný počas tých 1000 rokov.

My veríme, že 1000 rokov je vekom cirkvi a preto si stojíme za svojim, že satan je práve teraz zviazaný a nemá tú moc ktorú by mal mať. Zvestuje sa evanjelium, rozširuje sa kresťanská obec vo svete a satan má moc iba našepkávať a používať ľudí. Naozaj si niekto myslí, že by satan potreboval slabého človeka, keby mal plnú silu a moc?

Veď Pavol hovorí, že sa máme vzoprieť diablovi a ten od nás utečie. Naozaj si ľudia myslia, že teraz je satan voľný, stačí na neho zakričať a on ujde ako zajac?

Spútanie satana je duchovná záležitosť, nie je to niečo také, že by bol satan spútaný v nejakej temnici reťazami. Spútanie v starej zmluve symbolizuje obmedzenie.

Satan je dnes obmedzený, nemá tú moc akú bude mať pred tým, keď príde Ježiš Kristus druhý krát na zem. Pred druhým príchodom bude satan rozviazaný a už nebude potrebovať človeka aby škodil kresťanom, už sa sám ujme vlády, dokonca spustí vojny zo všetkých kútov sveta. Už sa nebude dať prijímať evanjelium, dokonca kresťania budú satanom zvedený – tak strašnú moc bude mať. Preto Boh skráti tie dni, aby kresťania neodpadli – lebo všetkých by satan zviedol.

Ale viera v tisíc rokov po Kristovom príchode nedáva žiaden zmysel. Dnes by bol satan v plnej sile, potom tisíc rokov by bol spútaný a keby bol opäť rozviazaný – zase by bol v tej istej sile ako dnes!

Ak by bol satan v tej sile dnes, ako bude potom na úplnom konci – už dnes by sme si ani len neškrtli. Už dnes by sa nedalo evanjelizovať, už dnes by tu bol úplný chaos, už dnes by satan zúril, napadal ľudí prostredníctvom démonov, ako tomu bolo v starej zmluve a ešte aj za Kristovho pozemského života.

Ale práve že dnes má satan iba obmedzené možnosti, cirkev rastie, evanjelium sa zvestuje a satan iba z diaľky strieľa ohnivé šípy, našepkáva, zvádza a používa proti kresťanom iných ľudí, ktorí ich nenávidia. Azda neveríte, že by dnes bol satan v plnej sile a veselo by sa tlačili Biblie, prekladali do nových krajín, zvestovalo sa evanjelium po celom svete?!

Isto – Boh je zvrchovaný a mohol by satana zastavovať tak, ako keď sa satan nevedel dostať k Jóbovi. Ale Boh zvolil túto zvrchovanú hru – satana obmedzil – poviazal duchovne – a preto je dnes možné rozširovať rady kresťanov. Nechcite však vedieť, čo sa naozaj stane, ak satan dostane voľné ruky – to budú skutočne najhoršie časy aké ľudstvo kedy zažilo.

Spasený bude celý Izrael

Moderná eschatológia sa často oháňa Pavlovým veršom, kde Pavol hovorí:

Lebo nechcem, bratia, aby ste nevedeli toho tajomstva, aby ste neboli sami u seba múdrymi, že zatvrdenie z čiastky stihlo Izraela dotiaľ, dokiaľ nevojde plnosť pohanov, a tak bude celý Izrael spasený, ako je napísané: Príde zo Siona Vysloboditeľ a odvráti bezbožnosti od Jakoba.

Podľa tohto verša, Pavol údajne hovorí, že cirkev bude vytrhnutá a potom príde na rad Izrael. Najprv príde plnosť pohanov a potom bude spasený celý Izrael.

Pavol tu však hovorí o čiastkovom zatvrdnutí Izraela. Teda aj z etnického Izraelského národa bude veľa ľudí spasených. Izraelcom sa ale stáva každý kresťan – už nie je po obrátení pohan – ale pravý Izraelita, ktorý dedí sľuby dané Hospodinom Abrahámovi. Koniec verša hovorí, že Boh pošle vysloboditeľa – teda Krista – a On odvráti bezbožnosť od Jakoba – Izraela.

Ak v tomto duchu chápeme tento verš, tak vlastne hovorí toto: Zatvrdenie z čiastky postihlo Izraelitov, pokiaľ nevojde plnosť pohanov. Pohania ktorí sa však obrátia – stavajú sa pravými Izraelitmi a tak časť Izraelitov ktorí prijali Krista a plnosť pohanov ktorí tiež prijali Krista a stali sa Izraelitmi – budú spoločne spasení – bude spasený celý Izrael. Prečo? Pretože príde vysloboditeľ zo Siona – Kristus a tak už nebude Žid ani Grék, ale všetci budú v Kristovi jedno.

Alebo inak:

Všetci Izraeliti podľa tela, ktorí prijali Krista a všetci Izraeliti podľa Ducha, ktorí prijali Krista, budú spoločne spasení ako celý Izrael – etnických aj bývalých pohanských – dnes Izraelitov jedných v Kristovi – vysloboditeľovi zo Siona.

Takto bude spasený celý Izrael. Moderná teológia však chápe tento verš tak, že cirkev bude spasená a vytrhnutá ako prvá cez Krista a Izraeliti budú potom spasení nejako inak a všetci do poslednej nohy. Tento druhý pohľad nedáva žiaden zmysel.

Antikrist

Väčšina kresťanov očakáva antiKrista, ako nejakého posledného človeka, ktorý sa bude rúhať Kristovi. My však vieme, že Jánovo zjavenie nemusí byť nutne chronologické a tak tento antiKrist tu už mohol byť, ba dokonca tu je a možno je tu celý čas od odchodu Krista zo zeme.

Niektorí Kresťania verili, že Antikrist bol Nero, ktorý podpálil Rím a potom to zhodil na kresťanov, dokonca sa tam zhodujú aj znaky 616 (666). Ale podľa všetkého to nebude iba jedna osoba, pretože tomuto antiKristovi sa budú klaňať národy. Keby antiKrist žil iba v jednu časovú dobu, akoby sa mu klaňali národy, ktoré sa nenarodili pred jeho príchodom? Preto sa dá domnievať, že antiKrist bude systém a nad tým systémom bude vždy nejaká osoba. Nevylučuje sa ani to, že by na konci bol najhorší vodca toho systému, ale to nie je podstatné, ani to nemusí byť napokon pravdivé.

Písmo keď chce niečo podčiarknuť, tak to často opakuje. Takto je to aj s človekom – antiKristom, ktorý sa dá veľmi ľahko odhaliť – má totiž číslo 666. Číslo 6 v starej zmluve značí číslo človeka. V šiesty deň bol učinený človek a v siedmy deň Hospodin odpočíval – preto je číslo sedem číslom dokonalosti – dokončeného diela.

Vieme dobre že človek padol a tak číslo 6 po páde znamenalo niekedy aj nedokonalosť, zlé rozhodnutie, egoizmus. Ak si vezmeme to, že číslo 666 je zvýraznené trojmo číslo 6 – môžeme to ľahko preložiť aj takto: 666 rovná sa – človek, človek, človek. Alebo – pád, pád, pád – či – pýcha, pýcha, pýcha. Alebo zavrhnutie Boha a do stredu postavený človek – humanizmus, humanizmus, humanizmus.

Komu sa človek najviac klania vo svojej histórii? Sám sebe – človeku! Dnes sa človek klania človeku, obdivuje to, čo človek vytvoril – autá, elektroniku, dopravu. Taktiež čo človek vynašiel, objavil a podobne. Na vrchole toho všetkého je humanizmus – človek sa stal stredom vesmíru a myslí si že je najmocnejší i keď je iba prach podľa pravdy.

Preto antiKrist je systém, kde vládne človek ako Boh, alebo človek namiesto Boha – je to systém proti Kristovi, proti Bohu. Na čele tohto systému je samozrejme človek – ak je človek stredom vesmíru, tak v strede musí byť jednoznačne človek. Preto teória o tom, že antiKrist je vlastne človek ktorý nahradil Boha, sa javí ako najreálnejšia vo výklade zjavenia.

Veď komu sa ľudia vždy klaňali? Ľuďom! V každom období ľudia verili ľuďom, verili v ich energie, v ich zásluhy, v ich moc, silu, peniaze.

Zjavenie hovorí:

Tu je múdrosť. Kto má um, nech spočíta číslo šelmy, lebo je to číslo človeka. A jej číslo je šesťsto šesťdesiatšesť

Šelma je zároveň číslo človeka – ako keby – humanizmus je zároveň klananie sa človeku. Kto sa klania človeku, kto odmieta Boha ako Tvorcu, Spasiteľa, Vykupiteľa – namiesto toho tam dosadzuje seba – ten sa klania šelme antiKristovi.

A bolo jej dané, aby dala ducha obrazu šelmy, aby aj hovoril obraz šelmy, aj aby urobila to, aby všetci, ktorí by sa neklaňali obrazu šelmy, boli pobití.

A opäť – kto by sa neklaňal tejto šelme a jej obrazu – bude pobitý. 95% ľudí sa dnes klania ľuďom – športovcom, spevákom, hudobným skupinám, rôznym idolom krásy, politikom, mocným sveta, hercom, herečkám, celebritám. Celý svet sa klania šelme, jej obrazu a duchu. Táto bezbožná šelma humanizmu, ktorá obdivuje iba samú seba, zvádza celé národy a kto sa jej odmieta klaňať, ten má vo svete problémy, môže byť prenasledovaný, súžený, pobitý.

Znaky šelmy

A pôsobí to, aby všetkým, malým i veľkým, bohatým i chudobným, slobodným i sluhom dali ryté znamenie na ich pravú ruku alebo na ich čelo.

Ak sa človek klania šelme, dostane aj jej znaky – ryté znamenie na pravú ruku alebo čelo. Ryté znamenie môže byť večné znamenie, ktoré človek od šelmy dostane. Tak ako dostane kresťan Ducha a je Ním zapečatený – teda dostal znamenie od Boha – tak podobne aj človek ktorý sa klania šelme tohto sveta – dostane večne vyrytý znak. Nejde pritom o znak ktorý by bol vyrytý do kože, skôr ide o duchovný znak, ktorý je naveky  vekov vyrytý na ruku alebo čelo. Tento duchovný znak je totiž večný. Ak by išlo iba o hmotný znak – človek by si ho mohol dať nejakým spôsobom dolu z ruky alebo čela, ale duchovný znak je navždy vyrytý a nezmazateľný nijakým spôsobom. Takto si satan značkuje svoje ovce.

Prečo na pravej ruke alebo na čele?! V starej zmluve je pravica veľmi podstatná, pretože vyjadruje silu, moc, alebo dokonca aj prísahu. Teda ten človek, ktorý dostane znak na ruku – koná touto pravou rukou pre šelmu prácu, ktorú dostane. Zámerne tam nie je ľavá ruka, lebo ľavica sa skôr označuje ako za falošnú ruku.

Ten kto pracuje pre kráľovstvo – nie Boha ale šelmy – pracuje tak prostredníctvom pravej ruky. Podobne čelo znamená intelekt. Ak niekto pracuje pre šelmu svojim čelom – pracuje pre ňu nápadmi, teda intelektuálne.

Kupovanie a predávanie

a aby nikto nemohol ani kúpiť ani predať iba ten, kto má znamenie alebo meno šelmy alebo počet jej mena.

Kupovanie a predávanie sa v Písme objavuje v tejto spojitosti vtedy, keď predchádza človeka ťažký pád. Tak napríklad Kristus hovorí o kupovaní a predávaní pred potopou – ľudia kupovali a predávali, pokiaľ neprišla potopa. Podobne na vlas sa o tom hovorí o Sodome a Gomore – tiež tam ľudia predávali a kupovali – pokiaľ neprišiel súd na tieto mestá.

Aj v zjavení Jána sa objavuje táto súvislosť s kupovaním a predávaním. Nazdávame sa, že kupovať a predávať v biblickej reči znamená to, keď sa človek zaoberá iba sám o seba, o svoje bohatstvo, keď obchoduje, podniká, naháňa sa za mamonou a peniazmi – pritom mu nič nehovorí duchovný život.

Preto sa nazdávame, že nemožnosť kupovať a predávať znamená to, že človek ktorý nemá znaky na čele a ruke – nebude pracovať pre svetskú šelmu a preto nebude môcť kupovať a predávať. Pre kresťana je napokon nejaké obohacovanie sa, obchod, naháňanie za peniazmi, túžba po majetku – úplne cudzia. Kresťan je tu iba hosťom, je tu iba cudzincom na pár rokov a preto je to dosť nezlučiteľné, aby kresťan sa zaoberal svetskou mamonou. Netvrdíme, že ak bude pracovať pre nejakú firmu a tá ho bude nútiť robiť cez čas – že pôjde o nejaké svoje obohacovanie. Ale ak je kresťan skutočným kresťanom, honba za majetkom sa mu musí protiviť. Tiež netvrdíme, že Boh si nemôže použiť nejakého bohatého človeka, ktorý bude vyznávať Krista.

Ale opakujeme – človek ktorý spozná svoj hriech, svoju krátkosť života, svoju pominuteľnosť telesnú, kupovanie a predávanie mu bude cudzie.

Neveríme, že tieto znamenia by mali byť nejakými znameniami, bez ktorých by nešli kupovať napríklad potraviny. Práve v tomto je veľký zvod kresťanov, keď si myslia, že ak dostanú nejaký čip pod kožu, že sa stali satanovými sluhami.

Je to nezmysel, ak by záležalo na znamení ktoré vyrobil človek. Tu ide o znamenia oveľa trvalejšie a hlavne duchovné. Ak by som aj dostal čip pod kožu a bez toho čipu by som nemohol predávať alebo kupovať, ako to tvrdia niektorí vykladači – nič by to nezmenil môj vzťah s Kristom, v ktorom som zakorenený.

Napokon také makročipy nemusia byť nutne zlé. Podobne ako kreditné karty boli kedysi veľkou neznámou, dnes sa využívajú bežne. Podobne tak aj malý makročip môže uľahčiť prácu, kupovanie, predávanie. Ale určite to nemá nič čo spoločné so znamením zjavenia.

Tam je totiž ten problém že znamenie antiKrista budú mať ľudia v každom období – ako v stredoveku, v rannej cirkvi, tak aj na konci. Preto o nejakých čipoch nie je reči – sú to úplne zlé výklady ľudí, ktorí sa inak nedajú nazvať ako heretici, alebo sektári. Na takýchto výkladoch vyrástli Jehovisti a im podobní – dokonca aj ezoterici radi berú do rúk Písmo a vykladajú proroctvá podľa svojho ducha.

Záver

Týmto článkom sme sa chceli pozrieť aj na eschatológiu a niektoré bludy kresťanov, ktoré sa šíria ako lavína. Každú jednu udalosť ktorá sa vo svete udeje, hneď komentujú. Nesústreďujú svoj pohľad na Toho, o ktorom hovorí celé Písmo – teda na Krista – ale sústreďujú svoj pohľad na antiKrista, ktorý chce aby sme sa pozerali na neho. Tak málo sa dnes v cirkvi hovorí o Kristovi a o tom, čo robil, ako konal, ako učil a tak veľa sa hovorí o politike, o znameniach, o antiKristovi.

Samozrejme sa nedajú prehliadnuť rôzne udalosti vo svete. Napríklad sa vyplnilo proroctvo o tom, že Izrael bude mať opäť svoju krajinu a Boh ich žehná v tomto. Nedá sa to však násilne sklbovať s tým, že ten Izrael bude celý spasený po vytrhnutí najprv kresťanov a potom ich. Boh dáva svietiť slnko na dobrých aj zlých – aj Izraelu ktorý odmieta Krista, Boh dáva dobré dary – ale spasenie je len výhradne skrze muža, na to určeného – Krista. Izrael bude spasený ak prijme Krista. Je radosťou pre kresťanov, že už aj Židia sa zaujímajú o Krista a vzniká veľká komunita mesiánskych Židov, ktorí Krista vyznávajú ako svojho spasiteľa. Toto je cesta, ako bude spasený Izrael – inej cesty niet.

Kristus nás varoval pred určitými znameniami doby – ukázal to na figovníku keď začína pučať. Určite sa aj dnes dejú veľké veci vo svete a určite sa napĺňa aj proroctvo zjavenie Jána. Ale nikto nevie kedy bude úplný koniec – môže byť dnes a môže byť o ďalších 1000 rokov – nič nie je vylúčené. V každej dobe boli proroci, ktorí predpovedali koniec sveta – každá jedna doba bola veľmi ťažká pre ľudí a žiadali si Kristov druhý príchod. Každá doba mala znamenia podobné tým dnešným. Kresťan sa však má spoliehať na múdrosť Pána, ktorá riadi beh dejín a taktiež sa má zaoberať len a výhradne Kristom. Aj keby prišli čipy, tetovanie na ruku čiarového kódu – nemá si Kresťan zúfať. Ak je zapečatený Božím Duchom – čo mu môže ublížiť? Nejaké pominuteľné znamenie? Sotva! Kresťan má byť nebeským občanom – občiansky preukaz tohto sveta je pominuteľný – ale občiansky preukaz Božieho kráľovstva je úžasná výsada kresťana. Je to duchovný preukaz, ale nezničiteľný. Kresťan má hľadieť tam do budúcnosti – na nádhernú krajinu, so stromom života, riekou živej vody, zlatými ulicami, večným Božím svetlom, večným spevom Kristovi, večnom oddychu od hriechu, sklamania, sĺz. Tam má kresťan hľadieť a nie hľadieť na tento šedivý svet, kde vládne zatiaľ v okovách satan.

Príď kráľovstvo Božie – príď do môjho srdca, ktoré ešte toto kráľovstvo nepozná. Je to nádherné kráľovstvo nášho Pána – Ježiša Krista. príď Pane Ježiši – príď – voláme my kresťania k Pánovi. Tvoj príchod ukončí všetko zlo v tomto svete a ochraňuj nás Pane od myšlienok, že ešte ďalších 1000 rokov sa tu budeme trápiť spolu s neveriacimi a čakať na rozviazanie satana – aké bolestivé obdobie ďalšieho čakania.

Tento článok bol rýchlym prehľadom iného zmýšľania kresťanov, ktorí majú iný pohľad na kráľovstvo milénia – teda kráľovstvo cirkvi Kristovej. Podrobnejšie články nájdete na reformace.cz alebo zápas o duši.

Taktiež je dobré si prečítať rannocirkevnú teológiu svätého Augustína – napríklad Boží štát.

Pravoslávna cirkev sa celou silou drží ranného učenia a tvrdí, že katolíci odišli od nich (nie naopak) bez viery, bez Ducha svätého a preto skončili v hlbokej tme. O tisícročnom kráľovstve učí ich cirkev ortodoxne to, že je to doba cirkvi. Kritizuje katolíkov za ich odklon od učenia, ale aj protestantov za ich liberálnosť. Tu je krátky výňatok z pravoslávnej cirkvi o chilianizme – teda učení že Židia budú inak spasení, alebo že bude tisíc rokov po Kristovom príchode. Podľa nich nepraví kresťania budú namiesto Krista očakávať antiKrista – ktorý sa bude tváriť ako Kristus. K tomu 1000 ročné kráľovstvo po Kristovom príchode je podľa tejto ortodoxnej cirkvi znamením toho, že títo ľudia nemajú Božieho ducha a nepatria Kristovi. Podľa nich je toto kráľovstvo budúcnosti zvod, ktorý vytvoril antiKrist, a ľudia potom veria vo falošnú vieru. Veria v miléniového Mesiáša, čo je zvod o ktorom hovorí Písmo, aby sme neverili falošným Kristom. Podľa nich príde antiKrist v učení, viere a bude sa tváriť ako Kristus, akurát že nebude Kristus. Taktiež očakávanie že bude opäť obnovený Jeruzalemský chrám v hmotnej podobe, je úplné nepochopenie eschatológie. Tam sa budú národy klaňať antiKristovi, pričom Jeruzalemský chrám a jeho obnovenie je duchovnou záležitosťou. Čítajme z ich teológie, čo hovoria na bláznivosť západu a učenie o chilianizme:

Vnímavý pozorovateľ súčasnej náboženskej scény – zvlášť v Amerike, kde vznikli najpopulárnejšie náboženské prúdy za viac než jedno storočie – si iste všimne jasný príznak chiliastického očakávania. A netýka sa to iba “charizmatických” kruhov, ale aj tradicionalistických alebo fundamentalistických kruhov, ktoré odmietli “charizmatickú obrodu”. Protestantskí evanjelici, ako napr. Billy Graham, pri svojich pomýlených súkromných interpretáciách Apokalypsy očakávajú “milénium”, ked’ sa “Christos” vráti na zem. Iní evanjelici v Izraeli usudzujú, že ich miléniové vysvetľovanie “Mesiáša” je práve to, čo je potrebné pre “prípravu” Židov na Jeho príchod.

A arcifundamentalista Carl Mc Intire sa pripravuje postavit’ vernú kópiu jeruzalemského chrámu na Floride vo viere, že je blízko čas, keď Židia postavia skutočný “chrám, do ktorého sa vráti sám Pán, ako to sľúbil” (Christian Beacon, nov. 11. 1971, jan. 6. 1972).

Takto sa i antiekumenisti pripravujú na pripojenie sa k nekajúcim sa Židom pri privitaní falošného Mesiáša – Antichrista, v kontraste k vernému zvyšku Židov, ktorí prijmú Christa, ako Ho hlása pravoslávna Cirkev.

Druhý Christov príchod bude nezameniteľný: bude náhly, z neba (Sk 1,11) a bude znamenať úplný koniec tohto sveta. Nemôže byt’ iná “príprava” na Jeho druhý koniec – okrem prípravy krest’anov cestou pokánia, duchovného života a bdelosti. Tí, ktorí sa na Neho “pripravujú” inak, ktorí hovoria, že je kdekol’vek “tu” – zvlášť “tu” v jeruzalemskom chráme, alebo ktorí kážu, že “skoro príde Isus” bez varovania pred veľkým klamom, ktorý má predchádzat’ Jeho príchodu, sú jasne prorokmi Antichrista, falošného Christa, ktorý musí prísť prv a oklamať svet, vrátane všetkých “kresťanov”, ktorí nie sú alebo sa nestanú skutočne pravými.

“Milénium” Apokalypsy – Zjavenia (Zj 20, b) je teraz. Je to život milosti v Cirkvi na celých “tisíc rokov” medzi prvým príchodom Christa a časom Antichrista. (Také je pravoslávne učenie sv. Bazila Vel’kého, sv. Grcgora Teológa, sv. Andreja Cézarejského a mnohých iných otcov. Vid’ arcibiskup Averkij, Guide to the Study of the New Testament, Part II (v ruštine), Jordanville, N.Y.,1956, str, 434 – 438.)

To, že protestanti očakávajú “milénium” v budúcnosti, je iba ich priznaním, že v ňom nežijú v súčasnosti – t.j. že sú mimo Christovej Cirkvi a nezakúsili Božiu milosť.

Comments
11 komentárov to “Tisícročné kráľovstvo – vek Cirkvi”
 1. Martin Klingáč píše:

  pravoslávne učenie sv. Bazila Vel’kého, sv. Gregora Teológa, sv. Andreja Cézarejského a mnohých iných otcov…
  ================================================================

  Pravoslávne ??? učenie sv. Bazila Veľkého, To je aké pravoslávne učenie ?????

  Je to s veľkou pravdepodobnosťou okopírované resp. opísané ( a žiaľ, neskontrolované ) z nejakého pravoslávneho ( určite nie katolíckeho! ) materiálu

  V čase, keď žili sv. Bazil ( 330-379), sv. Gregor Teológ (330-390) a sv. Andrej Cézarejský ( 330-390). o pravoslávii ( schizma v r. 1054 ) nebolo ani chýru ani slychu a to, čo učili a hlásali, bolo KATOLÍCKE!!!

  Like

 2. Maťo Kliešť píše:

  Až na ten lapsus o pravoslávnom učení sv. Bazila Veľkého je to výýýýborný článok. Vďaka zaň.

  Like

  • emanuelbohsnami píše:

   Je pravda, že článok je od človeka z Pravoslávnej cirkvi, ale vystihol pravdivo v čom spočíva heréza Chiliazmu (Milenarizmus) a to je teraz najdôležitejšie, s ohľadom na súčasnú dobu, kedy vyšlo do sveta mnoho falošných prorokov a s nimi aj pokrstení očakávajú “pseudomesiášsku dobu”, ktorá ani nemôže prísť, lebo skôr ako bude Raj na zemi, najprv musí prísť obnova celého vesmíru (Večný Súd) kedy už nebude žiadneho hriechu, zla, nešťastia …

   Problém tých ľudí je, že práve na takomto očakávaní príjmu falošného Antikrista v domienke, že prišiel Ježiš Kristus založiť 1000 ročné královstvo. Myslia si totiž, že by azda rozpoznali Krista od Antikrista, ale to je omyl, lebo ked teraz nedokážu rozlíšiť pravých od falošných prorokov a pritom to sú len obyčajní ľudia, čo potom, ked príde Antikrist so svojou celou a plnou falošnou mocou – plnej falošných zázrakov, uzdravení, kriesení mrtvych, zjavení atd… všetko to bude len zdánlivé, ale ľudia, ktorí nedokážu teraz rozlíšiť zdánlivé proroctvá-posolstvá-zjavenia od pravých … tak potom ťažko rozlíšia príchod antikrista.

   Preto nenamýšľajme si, že ak nepríjmame žiadne zjavenia, takže budeme uchránení od antikrista, ale radšej skumajme,ktoré su pravé a falošné. To,čo je dobré – toho sa držme a čo je od zlého, toho sa stráňme!

   Nech nám v tom pomáhajú všetci anjeli a svätí, na príhovor Kráľovnej všetkých prorokov – Panny Márie. Ježišu, dôverujeme v Teba!

   Like

   • matulo píše:

    Ak by som aj dostal čip pod kožu a bez toho čipu by som nemohol predávať alebo kupovať, ako to tvrdia niektorí vykladači – nič by to nezmenil môj vzťah s Kristom, v ktorom som zakorenený.————————————————————————–
    ———————————–
    _Tato veta sa mi nepaci v celom proroctve . JAk to ze nezmeni moj vztah s Kristom ked dostanem po dkozu cip. JAsne ze ho zmeni a velmi ovplivni lebo ked mi raz niekto da pod kozu cip bude ma moc cez neho zabyt . A JEzis dal kazdemu slobodnu volu nepovedal ze budem pod clovekom nejakym otrokom zkrze cip cez ktory ma moze zabyt aby som mu sluzil a on rozhodoval o mojom zivote nejaky clovek .Uz viac niesom slobodny . TO znamena ze ak raz dostanem cip uz niesom slobodny a prijal som pecat zleho. . DRUHA vec ak nebudu existovat cipy tak je to vporiadku do konca sveta ale ak tie cipy budu existovat potom budem moc zomriet len ako mucenik bud si ten cip dam a budem mat znak selmy pojdem do pekla alebo si ho nedam a zomrem zabiju ma hned v tej chvilu a pojdem do neba ako mucenik to su dve podstatne rozdielne veci. TAKZE ZAVER ak tie cipi budu nebudem viac mat slobodnu volu aby som mohol konat pre KRista nebudem viac slobodny ale zabiju ma ak by som chcel konat s cipom pre neho alebo bez cipu pre neho v podstate alebo ak clovek prime ten cip strati ducha boh mu zobere ducha a nebude viac rozmyslat co je dobre a co zle aj tak to moze byt nikdy si nedavajte ziadne znamenie na celo ani na ruku radsej zomrite ja teda by som radsje zomrel ako sa nehal oblafnut znakom diabla. Clovek musi byt slobodny ak nieje slobodny potom viac nepatri bohu musi sa odbremenit od hriechoch od necistoty od majetku a skaze tohto sveta hoci niesme este uplne slobodny lebo mame svoje hriechy ale po svatej spovedi sme ocisteny dokym nepadneme zase do hriechu musime sa vzdat vsetkeho zleho lebo boh je svaty a cisty a dobry aby sme mohli prebyvat unho to je sloboda vzdat sa vsetkeho zla.A tie cipy pisal som to zo srdca kazdi nech si urobi usudok podla svojho srdca tam ti duch pravdy povie co je dobre a co zle a moj duch pravdy mi hovori ze ja sa nebudem riadit ludmi a nebudem si davat nejaky cip do tela AK by tomu raz doslo vo svete mozno k tomu nedojde mozno su to duchovne zalezitosti to zistime neskor este sa mame co ucit.

    Like

 3. matulo píše:

  Cip pod kozu cez ktory vaz dokazu zabit to uz viac nieje sloboda cloveka ktoru nam boh dal to usudi kazdy zdravy rozumny clovek ze to tak jednoducho nemoze byt.lebo boh jasne dal kazdemu slobodu sa rozhodnut pre neho alebo proti nemu a jasne z toho vyplyva ze BOH je panom naseho zivota a nie clovek !!! Clovek nema pravo rozhodovat cez nejaky cip o nasom zivote a smrti kedy nas jednoducho vypne to uz nieje sloboda !!!

  Like

  • matulo píše:

   ALE davam zapravdu tejto celej STRANKE ak by som aj dostal ten cip pod kozu nemalo by to zmenit moj vztah ku Kristovi z toho dovodu ako bolo pisane ze znak je CISTO duchovny a nezmazatelny ak sa niekto rozhodne pre Krista nemoze potom konat proti nemu to znamena ze ten znak sa moze vysklbat ale znak ktori nasom v srdci nemoze vysklbat nikto a nikdy ! Otazkou zostava uz len to ci budem moc zit s nejakym cipom ak bude a pracovat spolu pre Krista alebo ma hned zabiju to sa uvidi neskor . Ale davam za pravdu tejto stranke v tom bozom kralostve . Vecna pravda je BOH.

   Like

   • Anonym píše:

    Miroslav
    vieš o tom, že heréza milenarizmu je už od skorého kresťanstva?
    Aj sv.Augustín najprv veril tejto heréze

    A teraz si predstav, že stále sa najdu takí jednotlivci, ktorí si Bibliu vysvetluju po svojom a oficialne učenie Cirkvi ako aj varovania pred heretickým výkladom považuju za niečo čo im zasahuje do slobodného vysvwetlovania Biblie

    cirkevne slobodomurarstvo
    Hovorí ti to niečo?

    Like

 4. Predovšetkym treba ujasnit,čo je oficialne učenie cirkvi. Ved aj biskupi tu na Slovensku nemaju jasno v podstatnych veciach ako je napr. miluj nepriatela svojho,kto ti da po pravom otrč mu lavé,tu treba pripomenut aj nejasny alebo k vojne pripojeny suhlas pri vojne v Kuvajte na zaciatku 90-tych rokov Karolom Vojtylom,ktory dal americkemu prezidentovi,Ved si všimni,alebo lepšie chod na 5-6 sv omši v nedelu napr. v Bratislave,budeš mat tolko protichodných interpretacií oficialneho učenia cirkvi…Ved napr. a to je len jeden z mnohých,isty Jezuita tak prekrutil v Bratislave evanjelium na temu beda vám bohači…mamone a Bohu sa služit neda….že povedal ,že veriaci muožu aj zhromaždovat velke majetky,že sa muozu tešit z vysokých uspor, atd.ale že za to musia dakovat Bohu….Potom čo veriaci chudobní…tí maju fakt ´´iba Krista´´,no myslím si že tí maju To prave.Slobodomurarstvo je stare ako krestanstvo same,,,Su v nom aj knazi,biskupi a pod,
  Ja sam hladam Boha,ale je to ako ihla v kope sena.Každy z nas má ine skusenosti,ja snad potvrdzujem svojimi skusenostami,že sveta omsa ma velku moc,ak sa snažim žit podla evangelii,primanie Kristovej krvi a tela mi velmi pomaha.

  Like

  • priatelia píše:

   Miroslav
   Dobre si poukazal na rôzne názory jednotlivých ľudí v Cirkvi, ktoré sa odlišujú, takže naozaj treba rozlišovať, čo je oficiálne učenie Cirkvi a čo nie je alebo dokonca, čo je falošné.

   Aj v bežnom živote pracujucich je veľmi dôležité, čo sa považuje za oficiálne zákony a čo len domienky.

   Napr. za oficiálne su také, ktoré politici schvália v “zákoníku práce”, a ktorý je záväzný pre všetkých pracujucich, takže darmo riaditeľ fimy alebo ktokolvek povie, že to má byť ináč, ked “zákoník práce” jasne definuje proti názoru riaditeľa.

   Tu však treba dodať – na rozlíšenie – že aj politici sa môžu mýliť a schváliť zlé zákony v zákoníku práce, takže aj ked je oficiálnym zákonon, predsa nemusí byť dobrý. Kdežto v oficiálnom učení Cirkvi (v zákonoch Cirkvi) niet omylu, pretože v “božsko-ľudskej ustanovizni (Cirkvi) je záruka neomylnosti.

   Takže ked sme si upresnili, že oficiálnym učením vo svetskej vláde je zákon vlády (v SR – ministerstvo práce… ) tak v cirkevnej vláde je učenie, ktoré uzákoňuje najvyšší predstaviteľ a tým je pápež. Tak ako kedysi ním bol najvyšší patriarcha: Abrahám, alebo neskôr Mojžiš, a další jeho nástupcovia vo vyvolenom národe, tak dnes je takou osobou pápež.

   Myslím, že tomu rozumieš, len treba ešte upresniť akým spôsobom schvaľuje zákony v sučasnosti pápež: bud napíše dokumenty ako su dekréty a iné … alebo podpíše predložené dokumenty – vypracované jednotlivými “vatikánskymi kongregáciami”.

   A ako som nato prišiel, že pápež svoju neomylnosť takýmto spôsobom vyjadruje?

   Lebo to dáva kresťanskú logiku alebo sa o tom píše nie len v cirkevných dokumentoch (to by bolo málo) ale aj preto, že to povedali Svätí:

   13. května 1984

   Výroční den prvního zjevení ve Fatimě

   „Toto je můj čas. Zatímco dnes vzpomínáte na moje první zjevení ve Fatimě ro­ku 1917, prožíváte události, které jsem vám už tehdy předpověděla.

   Jsem Matkou víry, jsem Panna věrná a vy dnes můžete ode mne žádat pomoc, abyste zůstali věrni v pravé víře. Proto vás vybízím, abyste naslouchali papeži a ná­sledovali ho; má od Ježíše příslib neomylnosti. A recitujte často Věřím jako opěto­vané vyznání své víry.“

   Viac tu: http://boh-jeziskristus-cirkev-matka.meu.zoznam.sk/news/neomylnost-papeza/

   Like

   • A co povies na to,ze boli casy,ked boli traja papeži…Co povies na tridsatrocnu vojnu,kedy papezi viedli vojsko ,ktore vyvrazdovalo nemecke narody,a pustosilo cely narod,co križiacke vypravy.Odsudzujeme moslimov za krutost sirenia ich viery a my samy sme ich vrazdili,hoci oficialne ucenie Krista a teda i jeho cirkvi hovori nelenze nazabijes,ale dokonca prikazuje milovat nepriatelov.Ved sam Spasitel po vyroku-Boze muoj,preco si ma opustil,mohol kludne zo svojej Bozskej moci pozabijat zidovskych katov a inych rabinov.Ked duosledne pocuvas Papezov,oni su neomylní iba v dogmatike,teda v Kristologií,v ucení o zivote Jezisa Krista,Jeho poslani ,spase .Ale ich homilie a prihovory su nedokonale,o zivote radsej pomlcim lebo ho nepoznam.Panna Maria sice mas pravdu hovori vo Fatime aj inde ze mame pocuvat papeza,ale neviem ci mas povedomie o sukromnych zjaveniach,ku ktorym patri aj Fatima.Sice je to schvalene cirkvou ale nie je to zaveznym clankom viery.Podobne terajsie Medjugorie,ktore je plne rozporov.
    Co sa tyka svetych ,ano su kanonizovaní ale tam je velky otaznik a ten vzchadza zo sucastnej situacie vo Vatikane,kde Ratzinger nie pretože nevladal,ale pretoze ho vlastni kardinali viintrigovali sam potvrdil duoverihodnost personalu vo Vatikane.Myslim ze svetych krestnov treba hladat medzi laikami,mnohodetnymi veriacimi zenami amuzmi,medzi statocnymi pracujucimi ubiedenymi a zaznavanymi,bytostami,zufalcami tejto chamtivej doby.Medzi knazmi biskupmi som uz davno prestal hladat.Tam prichadzam o vieru.Ano politici nedodrziavaju zakony,ktore schvalili,a tak isto je to aj v cirkvi.Velmi dobre poznam ako funguje stat aj cirkev.
    Mojzis alebo Abraham boli patriarchovia,a mame skutocne minimum informacii o ich zivote.
    Skus si predstavit,ze interpretujes udalost z pred jednej hodiny,a udalost z pred jedneho roka.Udalost vcerajsia ked ju budu opisovat desiati ludia,bude mat desat poduob,a udalost z pred roka asi 20 poduob.A co Mojzis,z pre asi 5000 rokov….Ved ani cerstvo objavene zvitky v Kumrane nenapovedali nic presnejsie.
    A to sa tesim ako budu biskupi na Slovensku prekrucat fakt,ked pride cipovanie…Kto z nich sa necha ocipovat,a co poradia laikom….

    Like

   • Anonym píše:

    Miroslav
    ja rozumiem tvojim obavám zo skutkov klerikov, ale láska Svätých to všetko prekonáva

    Ako sám píšeš, neomylnosť nie je v skutkoch pápeža, ale v slovách (viery a mravov)

    Preto nás Svätí tak často pozývajú na zjavenia, lebo tam je archa záchrany na život v Pokoji.

    Všimni si, že ľudia strácaju Pokoj, ale prečo?
    Lebo nenachádzaju miesto Pokoja (archu zmluvy)

    Ludia, ktorí príjmaju pozvanie Svätých (ako aj Panny Márie) na zjavenia – načerpávaju silu, pokoj, lásku… a potom, ked sa vrátia do sveta násilia, tak vedia, komu a čomu veriť aj z rádov klerikov. Potom lepšie chápu slová a skutky pápežov.

    Zoberme si príklad zo Svätej Rodiny:
    Každý rok putovali do Jeruzalema (podľa Božieho nariadenia)

    Aj my sme vyzvaný Bohom a Svätými, aby sme putovali na sväté miesta a zvlášť k našej nebeskej Matke – Panne Márii, aby sme načerpali Pokoj a Pomoc.

    “Moje drahé deti! Ďakujem a som spokojná, že ste sem prišli. Dnes by som vám chcela povedať, že by som si priala púť 15. augusta ku krížu vo vašich Dechticiach a túto púť opakovať každú prvú nedeľu v mesiaci. Želala by som si, aby prišlo viac ľudí. Deti, prosím vás, obráťte sa, obráťte sa, prosím, obráťte sa. Zmeňte sa úplne od základu, prosím, prosím. Milujem vás!”

    Každú 1. nedeľu po 1. piatku v mesiaci o 12:00 hod. (sa z námestia) začína púť modlitieb na horu Boričky, kde sa zjavuje Panna Mária (so Svätými) … okolo 14 hod.

    http://gloria.tv/?media=538125

    Kráľovná Pokoja a Pomoci, oroduj za nás

    Like

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

 • Falošné ZJAVENIA VÍZIE – proroci

 • Falošné veštice – snáry – mágovia

 • Nebezpečné Hnutie NEW AGE

 • WEB.stránka zaoberajúc sa sektami

 • Viac o SEKTÁCH sa môžete dozvedieť u Borisa Rakovského

 • FILMY-HUDBA-LITERA…

%d blogerom sa páči toto: