Cirkevné slobodomurárstvo a odluka Cirkvi

  

„26. novembra 1983 Kongregácia pre náuku viery uverejnila Vyhlásenie o slobodomurárskych združeniach (por. AAS, LXXVI,/1984/300).
Niečo viac než rok po jeho zverejnení môže byť vhodnou príležitosťou poukázať v krátkosti na význam tohto dokumentu.
Odkedy začala Cirkev vyslovovať voči slobodomurárstvu svoj negatívny postoj, viedli ju k tomu mnohé praktické i doktrinálne dôvody. Neodsudzovala slobodomurárstvo len pre jeho
podvratnú činnosť, ale od prvých pápežských dokumentov, dotýkajúcich sa tohto problému, a zvlášť encykliky „Humanum Genus” Leva XIII. (z 20. apríla 1884), Magistérium Cirkvi odmietlo v slobodomurárstve filozofické myšlienky a morálne chápanie, ktoré nie sú v zhode s katolíckou náukou.

Pre Leva XIII. tieto sa v podstate niesli v racionalistickom naturalizme, ktorý inšpiroval jeho plány a činnosť proti Cirkvi. Vo svojom Liste k talianskemu ľudu „Custodi” (z 8. decembra 1982) Lev XIII. napísal:

„Uvedomme si, že kresťanstvo a slobodomurárstvo sú podstatne nezmieriteľné, takže zapísať sa do jednej znamená oddeliť sa od druhej”.

Viac na:

http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-vatikanskych-uradov/c/nezlucitelnost-krestanskej-viery-a-slobodomurarstva

http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-vatikanskych-uradov/c/deklaracia-o-slobodomurarskych-zdruzeniach

http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-vatikanskych-uradov/c/slobodomurarske-zdruzenia-zakaz

Nový stav zhodnotil na medzinárodnom slobodomurárskom zjazde v r. 1911 v Ríme portugalský veľmajster Magalhaes Lima:

„Za 10 mesiacov našich vlád sme urobili to, čo iní nemohli vykonať mnoho rokov:

… zlikvidovali sme náboženské spolky, zaviedli sme rozvody

a oddelili sme cirkev od štátu…“

V r. 1916 vláda pod vedením slobodomurára Alfonsa Costu napriek odporu Katolíckej cirkvi a monarchistov, Portugalsko na škodu jeho obyvateľov zatiahla do 1. sv. vojny. V januári 1917 sa v Paríži zástupcovia slobodomurárov Portugalska zúčastnili na zjazde slobodomurárov Dohody, Talianska, Srbska a Belgicka, na ktorom sa uzniesli pokračovať vo vojne až do víťazstva11, namiesto toho, aby sa snažili dosiahnuť mier.

Ten istý Costa po odluke štátu od cirkvi na slobodomurárskom zjazde vyhlásil, že v priebehu dvoch generácií sa v Portugalsku odstráni katolicizmus.12 Opačné posolstvo priniesla Portugalsku Panna Mária prostredníctvom zjavenia sa malým deťom 13. 7. 1917 v dedine Fatima: Portugalsko si zachová pravú vieru. Zároveň im oznámila, že ak neprestane urážanie Boha, po 1. sv. vojne bude nasledovať ešte strašnejšia vojna. Znamením bude noc ožiarená neznámym svetlom. Neznáme svetlo sa objavilo v noci z 25. na 26. 1. 1938 a trvalo 3 hodiny. Astronómovia ho označili za polárnu žiaru, ale na rozdiel od tohto prírodného úkazu ho bolo možné vidieť nielen v polárnych oblastiach, ale v celej Európe.

https://hriechyokultizmus.files.wordpress.com/2013/03/f272c-miklosko02.jpg

„Ak sme hovorili veľmi radikálne o tom, že treba odluku cirkvi od štátu, a to bolo v novembrových dňoch, ešte nebol ani ústavný článok vylúčený, tak sa v prvom rade myslelo zrušiť tento zákon. Odluka cirkvi od štátu je naozaj ideálne riešenie, ku ktorému verím, že smerujeme. A napĺňa ju tá cesta, ktorou idú vatikánske zmluvy. To znamená, že všetky tie cirkvi musia mať nejak zákonne alebo zmluvne zadefinovanú pozíciu v tejto krajine. Potom by malo dôjsť k poslednej zmluve o finančnom zabezpečení,“ uviedol Mikloško.
Zdroj: http://www.patriot.sk/2009/11/odluka-cirkvi-od-statu/#ixzz2BTUbmsJ7

František Múčka

„Cirkvi odlukou nič neriskujú. Naopak. Pri očakávanom raste HDP sa očakáva aj pomerne slušný rast výberu daní od fyzických osôb. Vďaka stabilnému nastaveniu príspevkov cez vzorec je pravdepodobné, že daňová asignácia by cirkvám v budúcnosti zaručili rýchlejší rast finančných prostriedkov, ako keď o tom bude rozhodovať minister kultúry s mnohými prioritami. Aj preto si myslím, že finančná odluka stojí za úvahu. A to sme ešte nehovorili o možnosti daňovej asignácie od právnických osôb“.

František Múčka
Autor je redaktorom týždenníka pre ekonomiku a podnikanie TREND.

http://www.postoy.sk/financna_odluka_postoy

Sväté Písmo / Zjavenie Jána / 13,1-18

Morská šelma (podobná leopardovi)

1 Videl som vy­stupovať z mora šel­mu. Mala desať rohov a sedem hláv, na rohoch desať diadémov a na hlavách rúhavé mená.2 Šel­ma, ktorú som videl, bola podob­ná le­opar­dovi, nohy mala ako med­veď a tlamu ako lev. Drak jej dal svoju silu, svoj trón i veľkú moc.3 Jed­nu z hláv mala ako na sm­rť dobitú, ale smr­teľná rana sa jej za­hojila. Celá zem ob­divovala šel­mu;4 klaňali sa drakovi, že dal šel­me svoju moc, klaňali sa aj šel­me a hovorili: Kto je podob­ný šel­me a kto bude môcť proti nej bojovať?5 Mala aj tlamu, aby hovorila veľké veci a rúhala sa; do­stala moc pôsobiť štyrid­saťd­va mesiacov.6 A aj ot­vorila tlamu, aby sa rúhala Bohu, aby sa rúhala Jeho menu a Jeho stanu, aj tým, ktorí majú v nebi svoje stany.7 Do­stala moc aj bojovať proti svätým , aj víťaziť nad nimi. Do­stala i moc nad všet­kými kmeňmi, ľuďmi, jazyk­mi a národ­mi.8 Aj jej sa budú klaňať všet­ci obyvatelia zeme, ktorých mená nie sú za­písané od počiat­ku sveta v knihe života za­bitého Barán­ka.9 Kto má uši, nech počuje.10 Kto iných väz­ní, sám bude väz­nený; kto mečom za­bíja, mečom za­hynie! V tom je tr­pez­livosť a viera svätých .

Zemská šelma (podobná Baránkovi)

11 Po­tom som videl inú šel­mu vy­stupovať zo zeme; mala dva rohy, podob­né Barán­kovým, ale hovorila ako drak.12 Aj­hľa, vy­konáva všet­ku moc pr­vej šel­my pred jej očami a pôsobí, aby sa zem a jej obyvatelia klaňali pr­vej šel­me, ktorej smr­teľná rana sa za­hojila.13 Robí veľké znamenia pred zrak­mi ľudí, takže aj oheň zo­stupuje z neba na zem.14 Obyvateľov zeme za­vádza znameniami, ktoré jej bolo do­volené konať pred očami šel­my. Na­hovára obyvateľov zeme, aby zhotovili ob­raz šel­me, ktorá má ranu od meča, ale ožila.15 Do­stala moc dať ducha do ob­razu šel­my, aby tak ob­raz šel­my aj hovoril a spôsobil, aby boli usmr­tení všet­ci, ktorí by sa nek­laňali ob­razu šel­my.16 Pôsobí aj to, aby všet­ci – malí aj veľkí, bohatí aj chudob­ní, slobod­ní aj ot­roci – dali si znak na pravé ruky alebo na čelá,17 aby ne­mohol kupovať ani predávať ni­kto, kto ne­mal znak mena šel­my alebo čís­lo jej mena.18 V tom­to je múd­rosť: Kto má roz­um, nech spočíta čís­lo šel­my, lebo je to čís­lo človeka. Jeho čís­lo je šesťs­to šesťdesiatšesť.

Panna Mária – Don Stefano Gobbi / 16. júla 1983

Čierna šelma je slobodomurárstvo, ktoré presiaklo do vnútra Cirkvi, napadá ju, zraňuje a pokúša sa ju rozložiť svojou ľstivou taktikou. Jeho zhubný duch sa šíri všade ako jedovatý mrak a ochromuje vieru, zoslabuje apoštolskú horlivosť, vzďaľuje vždy viac od Ježiša a jeho evanjelia. Nastal čas, aby ste vy, apoštoli týchto posledných čias, bojovali s odvahou pod velením vašej nebeskej Veliteľky:

 

Panna Mária – Don Stefano Gobbi / Auckland (Nový Zéland), 12. novembra 1985

„Je to obdobie veľkého boja medzi mnou a mocnou družinou, ktorá stojí pod velením červeného draka a čiernej šelmy. Marxistický ateizmus a slobodomurárstvo vedú toto zhromaždené vojsko, aby zviedli celé ľudstvo k zapretiu Boha a k rebélii proti nemu. Na čele tejto vojenskej družiny stojí sám Lucifer, ktorý dnes opakuje svoju výzvu postaviť sa proti Bohu a stavia sám seba ako Boha, ktorému sa treba klaňať. S ním bojujú všetci démoni, ktorí sa v týchto časoch vyliali z pekla na zem, aby zničili čo najviac duší. S nimi sa spojili duše zatratených a tí, čo sa vo svojom živote stavajú proti Bohu, urážajú ho a preklínajú a idú cestou egoizmu a nenávisti, zla a nečistoty. Ich jediným životným cieľom je bažiť po pôžitkoch, ukájajú všetky svoje náruživosti, bojujú za triumf nenávisti, zla a bezbožnosti.“

ŠELMA PODOBNÁ BARÁNKOVI:

“…dvojrohá šelma podobná Baránkovi, označuje SLOBODOMURÁRSTVO, ktoré preniká do vnútra CIRKVI, to je CIRKEVNÉ SLOBODOMURÁRSTVO,

Túto slobodomurársku infláciu do vnútra Cirkvi som už predpovedala vo FATIME (ZJAVENIE V PORTUGALSKU), keď som vám oznámila, že satan prenikne až do vrcholu Cirkvi. …

CIRKEVNÉ SLOBODOMURÁRSTVO … zosnuje vzburu rozporov a ODPORU VOČI PÁPEŽOVI, podporuje kritiky a opozície biskupov a teológov….

Tak proti temnej sile dnešného slobodomurárstva, usilujúceho sa zničiť Krista a jeho Cirkev, staviam mohutnú žiaru môjho verného KŇAZSKÉHO ŠÍKU, aby Krista všetci milovali, poslúchali a nasledovali, a jeho CIRKEV aby bola stále viac milovaná, bránená a posväcovaná.

V tom predovšetkým spočíva lesk VÍŤAZSTVA ŽENY ODETEJ SLNKOM

A MôJMU NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU sa dostáva najžiarivejšiemu TRIUMFU.“

(13.6.1989/ MKH- Don Stefano Gobbi – Panna Maria)

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

  • Falošné ZJAVENIA VÍZIE – proroci

  • Falošné veštice – snáry – mágovia

  • Nebezpečné Hnutie NEW AGE

  • WEB.stránka zaoberajúc sa sektami

  • Viac o SEKTÁCH sa môžete dozvedieť u Borisa Rakovského

  • FILMY-HUDBA-LITERA…

%d blogerom sa páči toto: