Falošné vízie od: “Mary Baxter” o 1000 ročnom kráľovstve

V tomto liste – pod pojmom „falošné vízie“ sa nemá rozumieť, že ide o úplne klamstvo, ako keď niekto si vymyslí víziu a vedome klame, aby tak zavádzal ľudí do hriechu alebo len kvôli uznaniu, či nejakým výhodám; ani halucinácie, počas ktorých by v skutočnosti človek nič nevidel; ani sa nejedná o prorocký sen od Boha, ktorý by bol varovaním.

Pod týmto pojmom sa rozumie, že v niektorých prípadoch ide o skutočné vízie (aj keď rozdielne, čo sa týka videnia), počas ktorých človek bol na miestach (ako je nebo, peklo a iné…) alebo aspoň ich videl, či vnímal vnútorným zrakom – len s tým rozdielom, že počas týchto víziách nebol sprevádzaný Bohom alebo nejakým svätým, ale diablom, ktorý vzal na seba podobu Svätého.

            Taktiež treba tomu rozumieť tak, že počas vízie (napr. pekla) človeku bolo zjavené z časti pravda, ale z časti aj klamstvo. Ako keď had (satan) Eve (v raji) povedal z časti pravdu, ale aj klamstvo.  A tak podstata falošnej vízie nespočíva v tom, či bol alebo nebol vo svojich víziách na mieste zjavenia (peklo alebo nebo), ale akým duchom bol vedený, čiže v prípade falošnej vízie je to zlým duchom (diablom v podobe Svätého).

            Falošné posolstvá u niektorých ľudí sú vnímané počutím prirodzeným sluchom a inokedy len vnútorným hlasom. V každom prípade ide o falošný hlas diabla, ktorý predstiera, že je Ježišom Kristom alebo z niektorých Svätých (z nebeského kráľovstva).

            Taktiež je veľmi  potrebné si uvedomiť, že vízie ako aj posolstvá sú natoľko falošné, že nemôže sa stať, aby niečo z toho bolo skutočne od Boha (Ježiša Krista a jeho svätých) a niečo od diabla. Buď je všetko od Boha alebo všetko od diabla, pretože Boh je ako dokonalé semeno (čisté Slovo Pravdy), ktoré padne do zeme (sveta), aby prinieslo úrodu (lásky), ale nie je ako pšenica alebo kúkoľ, ktorí sa tak miešajú, že raz sú na spálenie a inokedy na úžitok (porov. podobenstvo o rozsievačovi Mt 13,1-52)

Zdroj: http://spiritlessons.com/Documents/a_divine_revelation_of_hell/Czech_Bozi_Zjeveni_Pekla.pdf

Baxter (ová) K. Mary / vízie pekla a neba str.40 /  kapitola 20 Nebe

„Potom mi anděl ukázal jinou planetu, která přede mnou zářila jako veliké světlo, světlo o síle milionů hvězd. Všechno tam bylo nádherné a všude bylo velmi živo. V dáli jsem viděla dvě hory z čistého zlata, zatímco poblíž mě byly dvě zlaté brány posázené diamanty a jinými vzácnými drahokamy. Věděla jsem, že tohle je ta nová země a že město, které leželo přede mnou v záři, je Nový Jeruzalém, město Boží, které sestoupí na zem.

A potom jsem byla zpět na naší staré zemi, předtím, než ji pročistí konečný Boží oheň a připraví ji pro ten slavný Boží záměr. I tam jsem viděla Jeruzalém, hlavní město Milénia. A viděla jsem, jak lidé vycházejí z jeskyní a hor a jdou směrem k tomuto městu. Tady byl Ježíš králem, a všechny národy země mu přinášely dary a vzdávaly mu chválu. Ježíš mi dal výklad tohoto vidění. Řekl: „Brzy se vrátím a vezmu s sebou do nebe nejdřív spravedlivé mrtvé, a potom ti, kteří zůstanou naživu, budou se mnou uchváceni do oblak.

————————————————–

Tahle oblaka nejsou tato zemská oblaka s deštěm, ale oblaka Boží slávy. Skutky apoštolské 1,9: „A to pověděv, ani na to hledí, vzhůru vyzdvižen jest, a OBLAK vzal jej od očí jejich.“ Skutky apoštolské 1,11: „A řekli: Muži Galilejští, co stojíte, hledíce do nebe? Tento Ježíš, kterýž vzhůru vzat jest od vás do nebe, tak přijde, jakž jste spatřili způsob jeho jdoucího do nebe.“ Matouš 26,64: „Od toho času uzříte Syna člověka sedícího na pravici moci Boží a přicházejícího NA OBLACÍCH NEBESKÝCH.

————————————————–

Hned nato bude na zemi po určený čas vládnout Antikrist a bude veliké soužení, jakého nikdy nebylo ani nikdy znovu nebude. A potom se vrátím se svými svatými a Satan bude uvržen do bezedné propasti, kde zůstane po tisíc let. Během tohoto tisíciletí budu na zemi vládnout z Jeruzaléma. Až milénium pomine, Satan bude na krátkou dobu propuštěn a nakonec ho zničím jasem své přítomnosti. Stará země pomine. Hle, bude nová země a Nový Jeruzalém na ni sestoupí a budu kralovat na věky věků.“

 

Konfrontácia falošnej vízie

 

„Během tohoto tisíciletí budu na zemi vládnout z Jeruzaléma.“

          Text z daného kontextu vízie zrozumiteľne dáva na vedomie, že nastane doba, kedy Ježiš Kristus príde na túto zem (planétu) a bude vládnuť z Jeruzalema po dobe 1000 rokov.

 

„Až milénium pomine, Satan bude na krátkou dobu propuštěn a nakonec ho zničím jasem své přítomnosti.

          Z tohto textu môžeme vyrozumieť, že keď sa 1000 rokov pominie, satan príde z pekla na zem, ale potom ho Ježiš Kristus definitívne zničí (zavrhne do večného pekla)

Stará země pomine. Hle, bude nová země a Nový Jeruzalém na ni sestoupí a budu kralovat na věky věků.“

          A nakoniec Ježiš Kristus  obnoví zem i bude kraľovať naveky.

Z celého kontextu vízie, ale hlavne z toho o 1000 ročnom kráľovstve môžeme vyrozumieť, že Mary K.Baxter bolo povedané o skutočnej a viditeľnej prítomnosti Osoby Ježiša Krista, ktorý bude vládnuť medzi ľuďmi, ešte pred jeho definitívnym príchodom (na konci sveta), čo je totožné s učením „Milenarizmu“ (Chiliazmus).

Pred týmto nás Ježiš Kristus varoval, keď povedal:

Úvod. – 1Keď Ježiš vyšiel z chrámu a odchádzal, pristúpili k nemu jeho učeníci a ukazovali mu chrámové stavby. 2On im však povedal: „Vidíte toto všetko? Veru, hovorím vám: Nezostane tu kameň na kameni; všetko bude zborené.“ 3Keď potom sedel na Olivovej hore a boli sami, pristúpili k nemu učeníci a spýtali sa ho: „Povedz nám, kedy to bude a aké bude znamenie tvojho príchodu a konca sveta?“

Znamenia konca sveta. – 4Ježiš im odpovedal: „Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol. 5Lebo prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť: »Ja som Mesiáš.«A mnohých zvedú. 6Budete počuť o vojnách a chýry o bojoch. Dajte si pozor, aby ste sa neplašili. To musí prísť, ale ešte nebude koniec. 7Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami bude hlad a zemetrasenie. 8Ale to všetko bude len začiatok útrap. 9Potom vás vydajú na mučenie, budú vás zabíjať, a všetky národy vás budú nenávidieť pre moje meno. 10Vtedy mnohí odpadnú a budú sa navzájom udávať a nenávidieť. 11Vystúpi mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. 12A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. 13Ale kto vytrvá do konca, bude spasený. 14Toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec.

Znamenie konca Jeruzalema. – 15Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech pochopí: 16vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr; 17kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu, 18a kto bude na poli, nech sa nevracia vziať si plášť. 19Beda ťarchavým ženám a tým, čo budú v tie dni pridájať!

Veľké súženie. – 20Modlite sa, aby ste nemuseli utekať v zime alebo v sobotu, 21lebo vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od počiatku sveta až doteraz a už ani nebude. 22A keby sa tie dni neskrátili, nezachránil by sa nik; ale kvôli vyvoleným sa tie dni skrátia. 23Keby vám vtedy niekto povedal: »Hľa, tu je Mesiáš« alebo: »Tamto je,« neverte. 24Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených.25Hľa, hovorím vám to vopred. 26Keby vám teda povedali: »Hľa, je na púšti,« nevychádzajte; »Hľa, skrýva sa v dome,« neverte. 27Lebo ako blesk vzíde na východe a vidno ho až po západ, taký bude aj príchod Syna človeka. 28Kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj orly.

Druhý príchod Krista. – 29Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú. 30Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou. 31On pošle svojich anjelov za mohutného zvuku poľnice a zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch strán sveta, od jedného kraja neba až po druhý.“

 

***

Pán a Boh – Ježiš Kristus – v Evanjeliu dva krát varuje, že skôr ako príde na konci sveta (II.príchod Krista), najprv prídu takí, ktorí sa budú vydávať za Mesiáša, čiže  za Krista Ježiša – samotného Boha Stvoriteľa. Ježiš Kristus zrozumiteľne hovorí, že pred svojim druhým a definitívnym príchod nebude fyzicky a hlavne viditeľne  prítomný na tejto zemi, aby sme s ním mohli žiť ako to učí Milenarizmus.

Súkromné alebo verejné zjavenia Ježiša Krista na rôznych miestach sveta sú len čiastočným videním Ježiša Krista a to daným osobám, ktorým sa tieto zjavenia udiali po Ježišovom zmŕtvychvstaní a uskutočňujú sa až doteraz. Avšak v žiadnom prípade nejde a ani nepôjde o vládu pod spôsobom, že by Ježiš Kristus mal vládnuť na zemi a už vôbec nie tak, že nikto nebude páchať hoci len všedný hriech. Takáto vláda nastane, až vtedy, keď Ježiš Kristus definitívne príde vo svojej sláve, čo bude až po vláde antikrista (na konci sveta).

Záver konfrontácie

 

Vízia o 1000 ročnom kráľovstve zjavená osobe Baxter K.Mary je totožná s učením Milenarizmu (Chialiazmus) a preto nie len že, jej vízia je falošná (z časti pravda a z časti klamstvo), ale aj osoba, ktorá sa jej zjavila, nebola Osobou Ježiša Krista, ale diabol v jeho podobe.

Comments
One Response to “Falošné vízie od: “Mary Baxter” o 1000 ročnom kráľovstve”

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

  • Falošné ZJAVENIA VÍZIE – proroci

  • Falošné veštice – snáry – mágovia

  • Nebezpečné Hnutie NEW AGE

  • WEB.stránka zaoberajúc sa sektami

  • Viac o SEKTÁCH sa môžete dozvedieť u Borisa Rakovského

  • FILMY-HUDBA-LITERA…

%d blogerom sa páči toto: