Vízie mystičky ctihodnej Márie Ježišovej z Agredy Pád anjelov a prenasledovanie ľudstva satanom

Vízie mystičky ctihodnej Márie Ježišovej z Agredy Pád anjelov a prenasledovanie ľudstva satanom

Svatá Brigita byla kanonizována papežem Bonifácem IX roku 1391 a potvrzena papežem Martinem V na koncilu v Kostnici roku 1415.

Sv. Brigita byla narozena do vážené a bohaté rodiny. Ta byla také pevná ve víře dle našeho Pána Ježíše Krista a bohatě přispívala na rozvoj Církve, kostelů, klášterů a život chudých.

Ve věku 10 let viděla Pána Ukřižovaného a Pán Ježíš řekl: „Hle, jak trpím.“ Myslela, že se vše odehrává v reálném čase a odpověděla: „Ó Pane, kdo ti to udělal ?“

Pán řekl: „Ti, kteří mnou opovrhují a zapomínají na mou velikou lásku.“ Když zemřel její manžel, stala se řeholnicí a darovala svůj majetek chudým. Většina jejich proroctví se vyplnila a několik zbývá, aby byla naplněna. Jedno z nejznámějších proroctví je to o královstvích Anglie a Francie. Náš Pán Ježíš Kristus předpověděl k Sv. Brigitě, že válka mezi těmito zeměmi skončí o 20 později svatbou mezi dětmi jejích králů. Přesně tak se i stalo.

Zjevením se od počátku dostával značný stupeň věrohodnosti, vážnosti a důležitosti. Papež Řehoř XI (1370-78) je schválil, potvrdil a ocenil jejich význam, stejně jako Bonifác IX (1389-1404) v papežské bule Ab origine mundi, odstavec 39 (7 Října 1391).

Slova našeho Pána Ježíše Krista ke své vyvolené a draze milované nevěstě ohlašujíc své nejdokonalejší vtělení, odsuzujíc rouhavé porušování naší víry a křtu a zvouc svou milovanou nevěstu, aby ho milovala.

Božský Spasiteľ zjavil svätej Brigite dodatočne ešte nasledujúce prisľúbenie: „Vedz, že tým, ktorí sa po 12 rokov denne pomodlia 7-ráz Otče náš a Zdravas Mária ku cti mojej prečistej krvi, udelím tieto veľké milosti:

1/ Neprídu do očistca o očistci

2/ Prijmem ich do počtu mučeníkov tak, akoby vyliali svoju krv za vieru

3/ Trom príbuzným, podľa voľby dotyčného, udelím milosť vytrvania v stave posväcujúcej milosti.

4/ Duše jeho príbuzných až do štvrtého pokolenia uchránim od pekla o pekle

5/ Budú mesiac pred smrťou upovedomení o jej príchode.

pokračovanie

Imprimatur Arcibiskupský ordinariát v Salzburgu

Kráľovná Neba učí Máriu z Agredy: „Moja dcéra, nie je možné opísať závist, zlobu a lstivost Lucifera a jeho démonov proti ľuďom. Všetky dobré skutky, ktoré môžete konat, sa pokúša znemožnit, alebo ich očiernit a tak odstavit. Neexistuje žiadny mysliteľný skutok, ktorý by sa jeho zloba nepokúšala nahovorit dušiam. Nespočítateľný počet je tých, ktorých som vytrhla pekelnému drakovi, pretože si na mňa spomenuli. Aj keby táto spomienka nepozostávala z ničoho iného, iba z modlenia sa „Zdravas Mária”, alebo nejakého slova či zvolania, ktoré vyslovili k mojej úcte.

Moja láska k hriešnikom je taká veľká, že keby ma v pravý čas a opravdivo vzývali, ani jediný by nebol zatratený.”

Svätá Brigita švedska

Blahoslavená Emmerichová

Duchovný zápas

Zjavenia Panny Márie

MYSTICKÉ MESTO BOŽIE – Počatie a životopis Panny Márie – Mária-od-Ježiša-z-Agredy

Mária-od-Ježiša-z-Agredy- pdf

Mária z Agredy
Zlý nepriateľ sa snaží so všetkou mocou pôsobit, aby ľudia rozmnožovali svoje hriechy, aby sa skoro naplnila miera ich viny a aby im bol skrátený čas pokánia a života

Svätí anjeli sa ale tešia obráteniu hriešnika a dávajú si námahu, aby deti cirkvi tak, ako je to len možné, odvádzali od hriechov. Ked sa im napriek tomu nepodarí, aby priviedli hriešnika k obráteniu, obrátia sa na sprostredkovanie Preblahoslavenej Panny Márie. Prosia ju, aby bola ona Prostredníčkou u jej Syna, pozdvihla svoju ruku a zahnala zlých duchov.

Mária z Agredy
Španielsko si zaslúži slávu, lebo prinieslo nádhernú ružu do Božej záhrady. Mária z Agredy je vyplnením proroctva, ktoré veľká Terézia z Avily už 20 rokov predtým predpovedala, keď prechádzala cez Agredu:
„Agreda, táto Božia záhrada, prinesie pre svätú cirkev voňavú ružu.”
Mária Ježišova z Agredy (Mária Coronel), španielska františkánka a mystička, sa narodila 2. 4. 1602 v Sorii (Španielsko). Bola radkyňou kráľa Filipa IV.
V 17-tich rokoch vstúpila spolu s matkou a sestrou do františkánskeho kláštora Nepoškvrneného počatia v Agrede. Už ako 25-ročná sa stala predstavenou kon¬ventu. Otec a dvaja bratia sa tiež stali františkánmi.
Mária Ježišova z Agredy zomrela na Turice r. 1665 blaženou smrťou. Pri úrad¬nom otvorení jej truhly, pri príležitosti procesu jej blahoslavenia v roku 1849, našli po 184-roch rokoch jej telo neporušené a prúdila z neho nebeská vôňa.
Táto víziami obdarovaná mystička vzbudila rýchlo pozornosť. V roku 1643 ju navštívil kráľ Filip IV., aby u nej hľadal radu a až do jej smrti si s Máriou z Agredy tajne dopisoval. Neskoršie bolo zverejnených vyše 600 listov, ktoré poukazujú na kolísavý charakter kráľa, v kontraste k obdivuhodnej schopnosti Márie z Agredy, schopnej dávať rady nielen v duchovných veciach (viera, modlitba, kresťanské mravy, atd’.), ale aj v konkrétnych obchodných záležitostiach.
Mystička zanechala veľa písomností, ktoré boli neskoršie zverejnené. Hoci si ju neobyčajne ctili nielen jednoduché, ale aj vysoko postavené osoby, ostávala stále veľmi pokorná. Vynikala neobyčajnou bilokáciou, čiže prítomnosťou na dvoch miestach v tom istom čase.
Hlavným dielom je „Mistica ciudad de Dios”(Život panenskej Božej Matky Márie), ktoré je veľmi rozšírené v Španielsku a preložili ho do mnohých jazykov (dodnes 130 vydaní v rôznych jazykoch). Dielo je napísané vo forme poučného ro¬mánu, ktorý sa zakladá na víziách. Napísala ho na príkaz svojho spovedníka v roku 1637, ale potom dielo sama zničila zo strachu pred inkvizíciou. Dnes zachované znenie vzniklo medzi rokmi 1650 až 1660. „Mistica Ciudad” vyjadruje mystickú nábožnosť a popri opise zjavení obsahuje apokryfné písomnosti a tradíciu ľudovej zbožnosti. V Španielsku sa na príkaz kráľa Karola IV. zaoberali s dielom „Mistica Ciudad” štyri univerzity a podali o ňom pozitívne svedectvo, podobne ako univer¬zity v Lyone a Toulouse. Sorbonna v r. 1696 odsúdila niekoľko viet aj napriek po¬voleniu pápeža Inocenta XI. Nariadením pápežov Inocenta XI., Alexandra VIII.,
Klementa IX. a Benedikta XIV. bolo dielo Márie z Agredy znovu a znovu skúmané a vždy sa to skončilo schválením spisu, ktorý bol doporučený pre všeobecné použí¬vanie a uznali ho za nezávadný. Vynikajúci pápež Benedikt XIII. používal zjavenia Márii z Agredy ako predmet pre sériu kázní o Blahoslavenej Panne Márii. Dielo má mnohonásobné Imprimatur od rôznych biskupov.
Po vyhlásení dogmy o Nepoškvrnenom počatí v r. 1851 sa obnovil záujem o die¬lo Márie z Agredy. Napriek všetkým kontraverziám patrí Mária z Agredy k vyni¬kajúcim postavám španielskej spirituality 17. storočia.
„Náš vodca a náčelník! Sme pripravení ťa nasledovať! Teraz dobre vieme, ako veími nás táto Žena, naša nepriateľka utláča a mučí. Ale je ľahko možné, že ONA sama nás zastaví a naše plány a námahy premení na hanbu. To urobila už pri iných príležitostiach, kde ukázala, že má nad nami prevahu.
Čo by JU zranilo citlivejšie ako všetko ostatné, to by bol útok proti prívržencom JEJ SYNA, ktorých miluje ako matka a nežne sa o nich stará.
Pozdvihnime sa na prenasledovanie veriacich. Potom obráťme celý svoj hnev proti tejto Žene, našej nepriateľke.”
Lucifer súhlasil s týmto návrhom, jeho autorom vyslovil vďaku a všetci sa rozhodli, že začnú ničiť cirkev.

OBSAH

Úvod k brožúre
1. Stvorenie a skúška anjelov
2. Lucifer sa zamotal do veľmi neusporiadanej sebalásky
3. V Božích dielach je všetko usporiadané podľa miery, počtu a váhy
4. Neskoršie Boh zjavil anjelom
5. Lucifer, plný závisti a nafúknutej pýchy, sa však postavil na odpor
6. Tu musím spomenúť ešte iné tajomstvo
7. Táto nafúknutá pýcha vzbudila Pánov hnev
8. Výklad 12. kapitoly tajomného zjavenia
9. Bolo to ako povedal Boh anjelom:
10. Ešte iné znamenie sa ukázalo na oblohe
11. Desať rohov týchto hláv
12. Drak predstúpil pred ženu
13. Pokračovanie výkladu dvanástej kapitoly tajomného zjavenia
14. On je Boh, Najvyšší, Kráľ všetkých tvorov
15. S týmito slovami bojoval Svätý Michal so svojím vojskom
16. No Michal odpovedal: „Kto je ako Pán a náš Boh, ktorý prebýva na výsostiach?”
17. Tak sa nanovo zjavila Božia moc a spravodlivosť
18. Tak bol veľký drak porazený
19. Tak bolo nebo očistené od zlých anjelov
20. Koniec výkladu dvanástej kapitoly tajomného zjavenia
21. Pád Adama a Evy v raji
22. Lucifer sa sám oklamal
23. V spojitosti na prikázanie
24. Keď Lucifer spôsobil pád prvých rodičov
25. V okamihu, ked sa Božie Slovo stalo telom
26. Všetky cnostné a dokonalé ženy som presne prenasledoval, aby som našiel našu nepriatefku (Máriu)
27. Premýšľali, ako by mohli svätú Pannu prenasledovať
28. Lucifer chce prekaziť vykupiteľské dielo
29. Vedela som, že táto česť Mu ako Bohu prináleží
30. „Moja pomätenosť je teraz príliš veľká”
31. Len proti tejto žene (Márii), našej nepriateľke, nosím smrteľnú nenávisť
32. Zhromaždenie zlých duchov po smrti Ježiša v pekle
33. Od prvého dňa stvorenia prvého človeka zaoberal som sa tým, aby som zničil Bohočloveka a Jeho Matku
34. Ó, vy ľudia, ako ste veľmi zvýhodnení Bohom, ktorého nenávidím
35. Ó, aký silný je tento Bohočlovek
36. Jednotne konštatovali, že je nemožné napadnúť osobu Krista
37. Ľudia majú teraz nové učenie
38. Niektorí diabli si dávajú za úlohu, aby sklony detí nasmerovali do opačného smeru už od počatia a narodenia
39. Musíme sa starať, aby ľudia stratili túžbu po nábožnosti, duchovných a božích veciach
40. Je nemožné všetko vyložiť
41. Žiaľ, tieto najvyššie a najdôležitejšie pravdy sa v našich časoch z povedomia ľudí vytrácajú k ich hroznej škode
42. Sväté písmo a diela svätých učiteľov
43. Aby tí, ktorí túto knihu čítajú, sa prebudili z tohto spánku
44. Pretože tento nepriateľ je duch bez tela, neunavuje sa vo svojej pôsobnosti
45. Ako náhle satan spozná skutočnosť prirodzeného počatia človeka
46. Prostriedky Najvyššieho, ktorými ochraňuje človeka pred zlobou draka, sú rôzneho druhu
47. Ku všeobecnej prozreteľnosti Boha prichádza potom ešte ochrana našich strážnych anjelov
48. Snaha dosiahnuť to, aby si deti zvykli na zlé správanie, aby videli a počuli zlo a aby si ich rodičia v tomto čase neuvedomovali tieto nebezpečenstvá
a preto ani proti tomu nič nerobili
49. Nie menšia je však starostlivosť a bdelosť svätých anjelov
50. Anjeli naproti tomu privádzajú k dobru detí čnosti rodičov
51. Keď človek dosiahol plnosť používania rozumu, potom sa stáva boj medzi zlými a dobrými anjelmi ešte razantnejší
52. Anjeli nám neprestajne prichádzajú na pomoc prostredníctvom vnuknutí a napomenutí
53. Nepochybným dôkazom Božej ochrany bolo obrátenie Šaula
54. Lucifer a jeho pomocníci pocítili putá Božej všemohúcnosti
55. Čo urobil Šaul, aby si zaslúžil takéto mimoriadne šťastie
56. Učenie Kráľovnej neba
kynom a vôli, nepriateľ Ukrižovaného a mal som pre neho už pripravené najhoršie pekelné muky.
Napriek tomu ho Boh vytrhol z našich rúk a pozdvihol ho, tohto nepatrného člo¬veka, zo zeme k takej vysokej milosti a priazni, že aj my, Jeho nepriatelia, sa ne¬môžeme ubrániť, aby sme HO neobdivovali.
55.
Čo urobil Šavol, aby si zaslúžil také mimoriadne
šťastie?
Nestál v mojej službe, neposlúchal môj rozkaz, nevyzýval Božiu spravodlivosť pro¬ti sebe? Keď bol Boh voči tomuto človeku taký veľkorysý, aký bude voči iným, kto¬rí hrešia menej? Keď ich neobrátí takýmito veľkými zázrakmi, tak ich povolá k sebe cez krst a iné sviatosti. Boh pritiahne týmto mimoriadnym príkladom svet ku sebe.
Myslel som si , že cez Šaula zničím cirkev a teraz sa stal z neho najhorlivejší obranca. Musím sa teda prizerať, ako je táto zvrhlá ľudská prirodzenosť vyzdviho¬vaná k blaženosti a milosti, ktorú som ja stratil a ako ľudia vchádzajú do neba, z ktorého som ja bol vyhodený? Hnev z toho sa horšie spaľuje ako oheň, ktorý ma obklopuje.
Idem zošalieť, že nemôžem zrušiť moju existenciu. Oh, keby to Boh urobil a ne¬odsúdil ma k takémuto trápeniu! ON to však nikdy neurobí!
Čo môžeme urobiť proti takému mocnému Bohu? Jemu nemôžeme nič urobiť, ale môžeme sa MU pomstiť v osobe človeka, ktorého tak veľmi miluje.
Konajme tak a zničíme Jeho úmysly. Pretože moja výsosť je najviac rozhorčená a nahnevaná na tú Ženu, ktorá MU darovala ľudské telo, tak sa ešte raz pokúsim JU zničiť a tak pomstím ten zločin, ktorým nám vytrhla Šaula a nás vrhla do tohto pekla. Neodpočiniem si, pokiaľ JU neporazím.
Mojím zámerom je použiť všetky prostriedky, ktoré moja sila poznania vymyslela proti Bohu a ľuďom, odkedy som vošiel do tejto hlbočiny. Všetci ma nasledujte a konajte moju vôľu.”
Niektorí zlí duchovia mu odpovedali:
Keď už anjeli nevládali Šaula dostať z jeho pomýlenia, tak tu pristúpila mocná Kráľovná neba a zasiahla.
Z lásky k Márii tiež Ježiš zasiahol svojou silou a vytrhol Šaula svojím mocným ra¬menom z tlamy draka. V rovnakej chvíli ako sa zjavil Ježiš, boli do pekla zrútení všetci zlí duchovia, ktorí doprevádzali a štvali Šaula do Damasku.
54.
Lucifer a jeho druhovia pocítili puto Božej všemohúcnosti
Zo strachu boli celí bez seba a ostali niekoľko dní ako spútaní v hĺbke pekel¬ného prepadliska. Sotva im však Pán zobral to poznanie, ktoré dostali na ich po¬mýlenie a hanbu, začali opäť dýchať vo svojom hneve.
Veľký drak zhromaždil svojich druhov okolo seba a hovoril im:
„Ako je to možné, že sa môj hnev musí stupňovať kvôli množstvu ťažkosti, ktoré deň čo deň zakúšam od Slova, ktoré sa stalo Telom a od tej ženy, ktorá Ho počala a porodila? Kde je moja sila, kde je moja moc, kde je môj hnev, kde sú moje veľké víťazstvá, ktoré som si odniesol od ľudí, odkedy ma Boh bezdôvodne vyhodil z ne¬ba do týchto priepastí?
Priatelia, zdá sa, že Všemohúci chce zatvoriť brány pekla a otvoriť tie do neba, takže celé naše kráľovstvo bude zničené a moja planúca chtivosť, aby všetci ľudia boli strhnutí do trápenia, bude zmarená.
Keďže Boh nie je spokojný len s tým, že ich svojou smrťou oslobodil, teraz robí pre nich nové zázraky, zjavuje im svoju lásku, priťahuje ich svojím mocným náru¬čím, do svojho priateľstva, takže sa poddajú, aj keby boli bezcitní ako divé zviera¬tá a mali srdcia tvrdé ako diamant.
Všetci HO budú milovať, všetci HO budú nasledovať. Ak tak nebudú ro¬biť, sú potom spurnejší a zatvrdilejší než my.
Ktorá duša bude taká zarytá, že nebude vďačná Bohočloveku, ktorý sa ju snaží priviesť s takou nežnou láskou do Jeho slávy?
Tento Šavol bol naším priateľom, nástrojom našich plánov, podriadený našim po-
ÚVOD
Pád anjelov a prenasledovanie ľudstva satanom
Imprimatur vydal 31. 5. 1954 arcibiskupský ordinariát v Salzburgu.
Obsah tejto brožúry nie je v uvedenom poradí, ale je doslovne prevzatý z diela „Život panenskej Božej matky Márie”, zjavenej sestre Márii z Agredy v Španielsku v 2. polovici 17. storočia.
Je určený k hlbšiemu pochopeniu zmyslu a pravého cieľa ľudského života. Vy¬bratá časť, obsiahnutá v tejto brožúre, nikdy neprestane byť aktuálnou.
Je v nej opísané, ako sa udial pád najvyššieho anjela Lucifera aj s jeho nasledovníkmi.
Pretože my ľudia sme po zloženej skúške určení k tomu, aby sme zaujali miesta uvoľnené v nebi, ktoré satan a jeho nasledovníci stratili, Zlý sa to snaží prekaziť od začiatku sveta so všetkou svojou mocou a pomstychtivosťou proti Bohu a z nená¬visti a závisti voči ľudom. To je dôvod pre nezmieriteľný boj satana proti Bohu a celému ľudskému pokoleniu, čoho následky denne nanovo zakúšame.
Dnes nechceme uveriť, že príčinou toho, že ľudia konajú zlo, je satan vo svete, ktorý so súhlasom a pomocou ľudí vedie duše do zatratenia. Tento veľký nepriateľ Boha a ľudí dokonca dosiahol, že mnohým ľudom nahovoril, že neexistuje osobný Boh a ani diabol sám ako osoba a teda neexistuje ani peklo, ktorého sa musia ľu¬dia obávať, ale všetko je len symbolické.
Nepriateľa, ktorého nepoznáme, si ani nevšímame!
Cez neveru, ľahostajnosť a nevšímavosť k Božím prikázaniam získava satan vplyv na myslenie a konanie ľudí, následky čoho môžeme pozorovať v narastajúcej miere.
Mali by sme si uvedomiť, že snaha ľudstva po zabezpečení mieru a spravodlivej¬šieho sveta, kde by boli zaručené lepšie podmienky na prežitie, je zbytočná, ak sa o to snažíme bez Boha a Jeho príkazov.
Aby ľudstvo našlo správnu cestu, dával Boh ľuďom nanovo nové ponaučenia a milosti. K tomu bezpochyby patria i tieto Božie zjavenia. Odhaľujú zvláštnym spôsobom príčiny, pozadie a následky satanského účinkovania vo svete. V týchto zjaveniach sú odhalené tajné plány a úmysly diabla a jeho pekelných druhov, pričom ľudstvo sa to nemalo nikdy dozvedieť a tým menej mať túto skutočnosť zaznamenanú v písomnej forme.

Existuje málo kníh, ktoré takýmto všeobecným, zrozumiteľným a jasným spôsobom objasňujú závisť, nenávisť a prenasledovanie celého ľudstva satanom a jeho pekelnými druhmi.

Toto dielo má preto aj v dnešných časoch svoj zvláštny význam a malo by byť všade rozširované a všeobecne známe.
Záverom treba dodať, že všetky ekumenické snaženia budú až potom korunované úspechom, keď naša Božia matka Mária bude uznaná ako orodovníčka a sprostredkovateľka milostí tak, ako to zodpovedá jej postaveniu, ktoré jej určil Boh.

Zlý nepriateľ sa snaží so všetkou mocou pôsobiť, aby ľudia rozmnožovali svoje hriechy, aby sa skoro naplnila miera ich viny a aby im bol skráte¬ný čas pokánia a života.

Sv. Bazil hovorí : závistlivý človek je strašným netvorom, ktorý za dobro odpláca zlom.

Závisť ( chorobná žiarlivosť ) je jednou z najstrašnejších a najbolestnejších nerestí.

Je príčinou väčšiny konfliktov medzi skupinami i jednotlivcami. táto neresť je veľmi dobre skrytá. Národy i jedinci, ktorí na jej základe vyvolávajú konflikt, obyčajne uvádzajú iné, omnoho šľachetnejšie dôvody svojej závisti, no znalému človeku je jasné, že to, čo je v skutočnosti v činnosti je obluda závisti. maskujú zlo dobrom.

Závisť je zakuklená nenávisť, kde sa odvijajú všetky hriechy. Opakom závisti je dobroprajnosť
Dcéry závisti ohováranie, osočovanie, trápenie v úspechoch, nenávisť, jasot pri protivenstvách, atď. (sv.Tomáš II/II q.36 a.4)

O závisti

Svätí anjeli sa však tešia obráteniu hriešnika a dávajú si námahu, aby deti cirkvi, tak ako je to len možné, odvádzali od hriechov.
Keď sa im to napriek tomu nepodarí, aby priviedli hriešnika k obráteniu, obrátia sa na sprostredkovanie Preblahoslavenej Panny Márie. Prosia ju, aby bola ona prostredníčkou u jej Syna, pozdvihla svoju ruku a zahnala zlých duchov
Najmä závisť, že ľudia môžu dospieť k nazeraniu na Boha a tiež hnev, poháňa týchto zlých duchov, takže nepoľavia a prenasledujú nás až do konca nášho života.
Keby sa ľudia svojimi hriechmi neurobili takými vonkoncom nehodnými Božieho milosrdenstva, potom by Boh, ako mi bolo povedané, častejšie prispel k záchrane mnohých duší použitím svojej všemohúcnosti a to aj zázračným spôsobom.
ON by zničil plány, ktoré kuje peklo na zničenie kresťanstva a ktoré v dnešných časoch vidíme na vlastné oči.
My však nie sme hodní, aby nás Božia všemohúcnosť ochraňovala. Všetci spoločne provokujeme Jeho spravodlivosť. Svet sa zbratal s peklom. Boh to pripustil, aby sa dostal do moci pekla, pretože zaslepení ľudia sa spolu hádajú, kto prevýši toho druhého v hlúposti.

53

.
Také nepochybné zjavenie Božej ochrany bolo obrátenie Šaula
Až do času, keď začal prenasledovať cirkev, bol jeho život plný obratov, takže sa¬tan si nebol s ním na čistom. Lucifer sa však už od začiatku zameral na neho a skúmal jeho charakter.
Pretože zbadal ako starostlivo ho ochraňovali anjeli, jeho nenávisť sa vystupňo¬vala do takej miery, že sa ho už v jeho detskom veku pokúšal zmiasť z cesty. Keď sa mu to nepodarilo a neskoršie sa presvedčil, že sa Šavol stal prenasledovateľom cirkvi, chcel udržať jeho život ktoré nadobudol nad nami naším dedičným hriechom, ale ešte viac naším dobro¬voľným hriechom.

dDiabol získava vlastníctvo nad dušou človeka takou mierou, akou človek rozmnožuje svoje hriechy

Keď človek dosiahne úplný rozum, potom nastáva ešte prudší boj medzi zlými a dobrými anjelmi
Akonáhle sa dopustíme hriechu, snaží sa pekelný had pomocou všetkej svojej ľsti dosiahnuť to, aby sme ešte skôr, ako budeme konať pokánie, stratili život a boli stratení na veky.
Keby ľudia videli, koľko nástrah a pascí položil satan – a to všetko za účelom hriechu, – tak by sa všetci triasli pri každom kroku, ktorý urobia. Kedže však ne¬spoznávajú tieto nebezpečenstvá, žijú ďalej v klamlivej istote. Preto je tak veľa povolaných, ale málo vyvolených.
úDiabol získava vlastníctvo nad dušou človeka takou mierou, akou človek rozmnožuje svoje hriechy a hoci mu nemôže zobrať život, tak jedná s ním prinajmenšom ako s obyčajným otrokom.
Pýši sa tým, že sa každým dňom viac ľudí dostáva do jeho vlastníctva a že to sami chcú. A vyhlasuje za nespravodlivosť, keď mu ich odnímajú alebo im ponúkajú pomoc. Teší sa, ak ju títo neprijímajú a nepoužívajú, lebo nie je možné, aby si hriešnici prisvojili zásluhy Ježiša Krista, pretože nimi opovrhujú, ani príhovory svätých, pretože na nich ani nepomyslia.
Týmito a podobnými prostriedkami hľadá satan tých, na ktorých pozerá ako na svojich, aby ich obral o čas pokánia. Keď to nedosiahne, tak sa pokúša zablokovať im všetky cesty k náprave.
Žiadnej duši však nechýba Božia ochrana a dozor svätých anjelov.
Toto je všeobecne platná pravda, veď sotva existuje človek, ktorý by počas svojho života nemal príležitosť, aby sa o tom sám na sebe nepresvedčil.

Neprestajne nám prichádzajú anjeli na pomoc cez vnuknutia a napomenutia. Posluhujú si prirodzenými príčinami a používajú všetky prostriedky, aby nás varovali.

Čo je Božia vôla ?


Stvorenie a skúška anjelov

Anjelov stvoril v nebi Boh a síce v stave milosti, s ktorou si mali zaslúžiť blaženosť ako odmenu. Hoci sa nachádzali na mieste milosti, nepozerali sa na Boha z tváre do tváre, pokiaľ si to nezaslúžili poslušnosťou voči Božej vôli.
Dobrí, ako aj odpadnutí anjeli ostali len krátky čas v stave skúšky, lebo stvorenie, skúška a rozhodnutie nasledovali po sebe v troch krátkych časových úsekoch. V pr¬vom časovom priestore boli anjeli stvorení a vyzbrojení milosťou a darmi Ducha Svätého, takže boli nadovšetko krásni a dokonalí.
Potom nasledovala krátka doba, v ktorej im bola oznámená vôľa ich Stvoriteľa. Dostali zákon a poslanie Stvoriteľa, ako ich najvyššieho Pána, aby ho uznali a tak vyplnili účel ich jestvovania.
V tomto krátkom čase však vzplanul veľký boj medzi sv. Michalom a jeho anjel¬mi proti drakovi s jeho prívržencami. Dobrí anjeli si zaslúžili svojou vytrvalosťou v milosti večnú blaženosť. Neposlušní sa však prepadli do večného trápenia, lebo sa vzopreli proti Bohu.
Ja (Mária z Agredy) som si želala vedieť, z akej pohnútky a z akej príčiny padol a stal sa neposlušným Lucifer so svojimi prívržencami. Spoznala som, že zlí anjeli sa podľa svojho previnenia mohli dopustiť rôznych zločinov, aj keď všetky nevykonali. Tie hriechy, ktorých sa skutočne dopustili vo svojej zlovôli, splodili v nich zvyk, t.j. náklonnosť ku všetkému zlému. Tiež k tomu, čo sami nemohli učiniť. K týmto hrie¬chom však zviedli ľudí a tešia sa, keď sa im to darí.
2.
Lucifer sa vtedy zamotal do neusporiadanej sebalásky

lebo sa od prírody cítil obdarený väčšou krásou a milosťami, ako iní anjeli. V tomto sebaklame zostával príliš dlho a jeho samoľúbosť spôsobila, že Bohu, ako jedinej príčine svojich predností, preukazoval potrebnú vďaku iba nedbalo a neochotne.
Nanovo sa mu zapáčila jeho krása a milosti. Pripisoval ich sám sebe a miloval ich ako jeho vlastné. Tento neusporiadaný sebaobdiv spôsobil, že sa so silami, ktoré dostal od vyššej moci, pozdvihol nad seba samého, ale tiež ho zviedli aj k závisti voči iným a žiadostivosti po ich daroch a prednostiach. Pretože ich nemohol pre seba získať, vzplanul smrteľným hnevom a nenávisťou voči Bohu a proti všetkým Jeho stvoreniam, hoci ho Boh stvoril z ničoho.

Z tohto stavu vznikla neposlušnost’, trúfalosť, nespravodlivosť, nevernosť, rúhanie sa Bohu, dokonca akýsi spôsob modláRstva, pretože túžil, aby sa jemu klaňali, čo je potrebné preukazovať len samému Bohu. Rúhal sa Božej veľkosti a svätosti. Stratil vieru a potrebnú vernosť. Pyšne si predsavzal, že zničí všetky stvorenia a nahováral si, že urobí to alebo ono.

V tomto stave ducha aj zotrval. Jeho pýcha sa stupňovala. Jeho drzosť však bola väčšia ako jeho sila, lebo v tejto už rásť nemohol. Avšak podľa hesla „jedno peklo privoláva ďalšie”, prvý hriešny anjel Lucifer zviedol ďalších a preto sa aj nazýva kniežaťom zlých duchov. Nie teda zo svojej prirodzenosti, nie kvôli nej, ale iba kvôli hriechu dostal tento titul. Hriešni anjeli nie sú všetci z jedného chóru, ale pochádzajú z mnohých a to vo veľkom počte. Teraz chcem opísať, ako som to videla, po akej sláve a prednostiach Lucifer túžil.
3.


V Božích dielach je všetko usporiadané podľa miery, počtu a hmotnosti

Božia prozreteľnosť sa preto rozhodla zjaviť anjelom bezprostredne po ich stvo¬rení konečný cieľ, pre ktorý boli stvorenia kvôli čomu boli obdarení takou vynikajú¬cou prirodzenosťou ešte skôr, ako by sa mohli prikloniť k iným cieľom. Boh ich osvietil nasledujúcim spôsobom: najskôr dostali veľmi dojemný poznatok o Božej podstate, Jeho jednote v prirodzenosti, Jeho trojici v osobách. Súčasne dostali roz¬kaz, aby vzdali úctu a poklonu nekonečnému Bohu ako svojmu Stvoriteľovi a Pá¬novi. Všetci to poslušne vykonali, avšak s tým rozdielom, že dobrí anjeli to robili z lásky a spravodlivosti. Podriadili sa s najlepšou vôľou, s vierou prijali, čo nemohli pochopiť a s radosťou poslúchli. Lucifer sa však podriadil len preto, lebo opak sa mu zdal nemožný, nemal preto ani dokonalú lásku. Rozdelil svoju vôľu medzi seba a neklamnú pravdu Pána. Toto prikázanie sa mu preto zdalo ťažké a nepríjemné a neplnil ho s dokonalou láskou a zo spravodlivosti, čím sa dostal do stavu, ktorý privodil jeho neposlušnost’. Táto nedbalosť a vlažnosť, s akou robil tieto prvé úko¬ny, ho ešte neobrali o milosť, no vtedy sa začal jeho zlý stav. Pocítil určitú slabosť v čnostiach a pokles na duchu, a jeho žiarivá krása sa zmenšovala. Božie prikázania plnil vlažne a nedokonale. To bol jeho prvý krok k pádu.
4.
Neskoršie zjavil Boh anjelom, že chce stvoriť ľudí, rozumné bytosti nižšieho postavenia.

Oni tiež majú Boha
Snaží sa dosiahnuť, aby si deti zvykli na zlé správanie, aby videli a počuli zlo a aby rodičia nemysleli na takéto nebezpečenstva a nerobili proti tomu žiadne opatrenia
V tomto útlom veku sú srdcia detí ako mäkký vosk, alebo ako nepopísaná tabu¬ľa a tak všetko, čo vnímajú zmyslami, sa v nich hlboko zafixuje. Keď sa satanovi po¬darí také deti vtiahnuť do hriechu, dostane nové právo a moc nad nimi a ľahko ich vrhá do ďalších hriechov.
49.
Nie menšia je však aj starostlivosť a ostražitosť svätých anjelov
Aby zabránili takému nešťastiu, pôsobia cez sväté myšlienky, aby sa rodičia na¬máhali so starostlivosťou o výchovu detí, vyučovali ich o Božom zákone, nabádali ich ku skutkom kresťanskej lásky a k cvičeniu v nábožnosti, ochraňovali ich od všetkého zlého a postupne ich privádzali k cvičeniu sa v čnosti.
V závislosti od ich veku nabádajú strážni anjeli deti tiež k dobrote. Táto ochrana strážnych anjelov znamená pre dobrých anjelov veľké boje so zlými duchmi. Títo totiž zneužívajú pre prekliatie detí všetky, aj najmenšie hriechy rodičov, ako aj všetky hriechy detí.
Aj keď deti nehrešia, satan aj tak klame, že sú jeho dielom a on má právo, aby hriech pokračoval v ich duši. Keď potom pri nastúpení rozumu začne duša hrešiť, snaží sa satan so všetkou silou, aby svätým anjelom zabránil v odvádzaní dieťaťa od hriechu.
50.
Anjeli naproti tomu privádzajú deti k požehnaniu cez cnosti rodičov a ich predkov,
ako aj cez dobré konanie detí samých, aj keby to bolo len to, že dieťa vyslovilo meno Ježiš a Mária, tak ako ho tomu naučili. Tak sa anjeli snažia, aby deti dostali požehnanie, keď hovoria, že už začali uctievať meno nášho Pána a meno Jeho Matky.
To isté robia anjeli, keď dieťa robí iné pobožnosti, alebo keď sa modlí zvyčajné kresťanské modlitby. Všetky tieto cvičenia sú ochranné zbrane, ktoré má človek k dispozícii a ktorými si anjeli posluhujú, aby ho chránili pred satanom.
Každým takýmto aj drobným dobrým skutkom oberáme nepriateľa o časť práva.

MÁRIA Z AGREDY
Keby im nechal voľné pole pôsobnosti, tak by celý svet priviedli do zmätku a to dobrota Stvoriteľa nepripustí.
Diabli, Jeho zaprisahaní smrteľní nepriatelia, vykonávajú v stvorení len také služ¬by, ktoré v blaženom šate pripadajú opovhnutiahodným katovým sluhom. Aj v tej¬to vlastnosti konajú len tak veľa, čo im Boh nariadi alebo dovolí. Keby ľudia sami nepodávali vo svojej spustnutosti ruku tomuto nepriateľovi, keď počúvajú jeho zvádzanie a konajú skutky, ktorými si privolávajú na seba tresty, tak by si celá príroda zachovala svoj poriadok.
Všeobecné a mimoriadne príčiny by prinášali svoje vlastné účinky a potom by ne¬bolo medzi veriacimi tak veľa nešťastných prípadov a strát, ako je to v praxi: zlé úrody, choroby, náhla smrť a iné zlá.
Veľa chorôb, ktoré si deti prinesú so sebou na zem, sú následkom neporiadku a hriechu ľudí. My sami ponúkame satanovi ruku a zasluhujeme si, že sme potre¬staní jeho zlobou, pretože sme slepí a dôverujeme mu.
47.
K tejto všeobecnej prozreteľnosti Božej ešte prichádza ochrana nášho strážneho anjela
Tá sa začína v lone matky a pokračuje až kým nás anjeli neprivedú pred Božiu súdnu stolicu.
Akonáhle je ľudské stvorenie počaté, rozkáže Pán anjelom, aby ho ochraňovali spolu s matkou. V príhodný čas ON určí dieťaťu na ochranu zvláštneho anjela.
Nie je možné vyjadriť slovami, aká veľká je zloba, ľstivosť a ostražitosť zlého ne¬priateľa, aby zviedol a stiahol do hriechu ľudí v tých rokoch, keď nastane plné používanie rozumu.

MÁRIA Z AGREDY
milovať ako svojho Stvoriteľa, mať pred Ním bázeň a oslavovať Ho. On ich prirod¬zenosť zahrnie všetkou potrebnou milosťou. Druhá Božská osoba zo Svätej Troji¬ce sa stane človekom a zjednotí ľudskú prirodzenosť s Božskou v jednej osobe. Tohto budúceho Bohočloveka majú anjeli uznať nielen kvôli jeho Božskosti, ale prijať ho za Pána aj kvôli jeho ľudskej podstate, klaňať sa Mu a uctievať Ho. Ako dôstojnosťou a milosťou Mu podriadení, majú byť Jeho služobníkmi. Súčasne dal Boh spoznať anjelom, aké náležité, správne a rozumné je toto podriadenie sa. Tak ako všetky ostatné budúce stvorenia, majú aj oni za úlohu osláviť Bohočloveka, pretože je kráľom všetkej podstaty. Všetky rozumné stvorenia, ktoré sú schopné spoznať a zakúsiť Boha, majú sa stať jeho ľudom a uznať Ho za svoju hlavu a uctie¬vať Ho. Potom bolo dané anjelom zodpovedajúce prikázanie. Poslušní svätí anjeli sa podriadili tomuto rozkazu ihneď s celou silou vôle, s pokornou a láskavou horlivosťou.
dLucifer sa však, plný závisti a nafúkanej pýchy, vzoprel
a nabádal rovnako naladených anjelov, aby urobili to isté. Oni tiež neuposlúchli Boží rozkaz. Lucifer im za to sľúbil, že sa stane ich hlavou a vybuduje nezávislé kniežatstvo proti Kristovi. Závisť, pýcha a nezriadené správanie spôsobili v tomto jednom anjelovi takú zaslepenosť, že nakazil nespočetné množstvo iných morom hriechu. Vtedy sa pozdvihol veľký boj v nebi, o ktorom píše sv. Ján. Poslušní svätí anjeli vzplanuli horlivosťou, aby obránili česť Najvyššieho a česť Bohočloveka, kto¬rého tvár videli. Prosili Pána o dovolenie, aby mohli bojovať proti drakovi. To im bo¬lo dovolené.

Tu musím spomenúť ešte iné tajomstvo
Keď bolo všetkým anjelom prikázané, aby poslúchali Slovo, ktoré sa stalo telom, dostali tretí príkaz, aby uznali za Veliteľku ženu, v ktorej lone by mal Jednorodený Otca prijať ľudské telo. Táto žena sa stane ich kráľovnou a Paňou všetkých stvorení a milosťou a slávou prevýši všetkých anjelov a ľudí. Dobrí anjeli sa vyznamenali pri¬jatím tohto rozkazu. Verili a chválili v najhlbšej pokore moc a tajomstvá Najvyššie¬ho. Avšak Lucifer a jeho prívrženci sa pri zjavení tohto tajomstva Najvyššieho vzop¬reli proti tomuto rozkazu s rastúcou pýchou. Lucifer túžil so zúrivým hnevom zís¬kať toto vyznamenanie pre seba, stať sa hlavou anjelov a celého ľudstva.

Keď sa to mohlo stať možným spojením vyššej a nižšej prirodzenosti, tak by sa to malo uskutočniť na ňom. Pri pohľade na nižšiu prirodzenosť Márie, Matky Slova, ktoré sa stalo telom, Lucifer odporoval s hroznými urážkami.

S neviazaným hnevom sa vzoprel proti Tvorcovi tohto veľkého milostivého zázraku. Podnecoval svojich dru¬hov a volal: „Tieto rozkazy sú nespravodlivé! Moja výsosť je týmto ponižovaná! Preto chcem túto prirodzenosť, na ktorú pozeráš s tak veľkou láskou a neskoršie ju chceš tak bohato omilostiť, prenasledovať a vykynožiť. Chcem nato použiť celú svoju moc a ľstivosť. Túto ženu, Matku Slova, chcem zhodiť z výšky, na ktorú ju chceš vyvýšiť. Chcem zničiť tvoje plány!”

Táto nafúkaná pýcha vzbudila Pánov hnev


dTáto žena, ktorú si nechceš uctiť, ti pošliape hlavu, premôže ťa a zničí ťa !

Aby zahanbil Lucifera, povedal: „Táto žena, ktorú si nechceš uctiť, ti pošliape hlavu, premôže ťa a zničí ťa. Keď tvojou pýchou príde na svet smrť, tak cez jej po¬koru príde život a spása pre ľudí. Oni dostanú tú odmenu a korunu, ktorú si ty stratil so všetkými tvojimi prívržencami.”
Lucifer sa protivil proti všetkému, čomu porozumel z Božej vôle a proti Jeho roz¬hodnutiam s besnou pýchou. Hrozil celému ľudskému pokoleniu. Dobrí anjeli spoznali spravodlivý hnev Najvyššieho proti Luciferovi a jeho prívržencom. Bojovali proti nim so zbraňami rozumu, spravodlivosti a pravdy. Vtedy učinil Najvyšší iné tajuplné tajomstvo.

Potom, ako zjavil cez osvietenie anjelom hypostatickú jednotu druhej osoby s ľudstvom, ukázal im najmilostivejšiu Pannu v jednom vizionárskom obraze. Dal im vidieť čistú ľudskú prirodzenosť v nanajvýš dokonalej žene. V nej bude Jeho všemohúcnosť účinkovať oveľa zázračnejšie, než vo všetkých ostatných stvoreniach, pretože do tejto Ženy vloží v neporovnateľne vysokom stupni všetky dary a milosti. Možnosť vidieť tento obraz kráľovnej neba a matky skutočného Slova bola daná všetkým anjelom, dobrým aj zlým.

Táto tvár naplnila dobrých obdi¬vom. Spievali chválospevy a začali ihneď s vrúcnou horlivosťou a ozbrojení nepre¬možiteľným štítom tohto úkazu obraňovať česť Bohočloveka a Jeho najsvätejšej matky. Drak a jeho prívrženci naproti tomu zahoreli nezmieriteľným hnevom proti Kristovi a Jeho matke.
Potom nasledovalo to, čo je napísané v 12. kapitole Zjavenia sv. Jána.

Vysvetlenie 12. kapitoly Zjavenia

A vznikol veľký boj v nebi. Michal a jeho anjeli bojovali s drakom, ktorého s jeho anjelmi premohli a tí stratili svoje miesta v nebi. Tak bol zhodený veľký drak, ten klamár a vrah od počiatku.

dNeskoršie skúmajú zlí duchovia prirodzené danosti rodičov, lebo tieto zákonite deti zdedia.

Z týchto pozorovania z bohatej skúsenosti urobia diabli závery, ktoré sa týkajú prirodzenosti a náklonnosti, aké bude raz mať táto malá podstata a na tom zakladajú rôzne výpočty pre jej budúcnosť.
Keď sú tieto pre dieťa výhodné, tak skúšajú matkám pripraviť rôzne nebezpe¬čenstvá a pokušenia, aby zabránili, aby dieťa uvidelo svetlo sveta a prijalo krst. Týmto spôsobom by dosiahli, že dieťa bude okradnuté o nazeranie na Boha.

Ohrozenie zo strany diabla je zvlášť nasmerované na deti Cirkvi.

s Porovnaj – Pán Ježiš sa Láskavo na mňa sa pozrel a povedal mi, že ho „deti ťažko urážajú, ty ich chráň od zlého – Svätá M. Faustyna
U pohanov a modloslužobníkov sa v tomto smere veľmi nenamáhajú.
.
Prostriedky Najvyššieho sú rôzne, aby ochránili ľudí proti tejto zlobe draka
Najbežnejšie spočívajú vo všeobecnej vláde Jeho prozreteľnosti, ktoré tak riadia prirodzené príčiny, že v pravý čas účinkujú bez toho, aby ich mohla pozastaviť ale¬bo rušiť moc zlých duchov. Takto Pán obmedzil ich moc.
starý had, ktorý sa nazýva diabol či satan a zvádza celý svet. Bol zhodený na zem a s ním aj jeho anjeli. Evanjelista hovorí: „Na nebi sa ukázalo veľké znamenie, žena zahalená slnkom, s mesiacom pod nohami a korunou z dvanástich hviezd na hlave.” Toto zjavenie sa z Božej vôle skutočne na nebi zjavilo všetkým anjelom – dobrým aj zlým. V pohľade na tento úkaz sa mali rozhodnúť podľa svojej vôle k poslušnosti alebo neposlušnosti k prikázaniam. Toto zjavenie im tiež ukázalo, ako nádherne stvoril Boh ľudskú prirodzenosť. Mohli to spoznať už pri zjavení tajom¬stva Bohočloveka, no Boh im to chcel ukázať na čisto ľudskom, úplne dokonalom, úplne svätom stvorení, ktoré stvorí po Kristovi.
9.
Boh povedal anjelom:
„Nechcem karhať ľudí tak, ako vás, lebo z nich vyjde žena a v jej lone môj Jednorodený príjme telo. On im znovu získa moje priateľstvo, uzmieri moju spra¬vodlivosť a znovu otvorí cestu k blaženosti, ktorú uzatvoril hriech.”
Dal anjelom spoznať, že cez sprostredkovanie Krista a Jeho Matky chce vložiť do ľudí tie dary a milosti, ktoré neposlušní anjeli stratili svojou nevernosťou. Anjeli spoznali v tomto znamení tiež mnohé tajomstvá ľudstva, bojujúcej Cirkvi a jej čle¬nov a že oni, anjeli, sú povolaní, aby pomáhali ľuďom, ochraňovali ich proti ich ne¬priateľom a viedli ich k blaženosti.
10.
Na nebi sa ukázalo ešte iné znamenie:
Veľký, ohnivočervený drak so siedmimi hlavami, desiatimi rohmi a siedmimi ko¬runami na jeho hlave. Jeho chvost zmietol tretinu hviezd z oblohy a hodil ich na zem. Keď Lucifer vystrelil rúhavé slová proti žene v znamení, hneď sa premenil z prekrásneho anjela na strašného odporného draka, takže sa vo vonkajšej podobe zjavil ako viditeľné znamenie. Hnevlivo zdvihol sedem hláv, totiž sedem légii alebo zástupov svojich prívržencov.
dKaždej jednotlivej rote posadil hlavu a rozkázal im, aby hrešili, dráždili a zvádzali k siedmim hlavným hriechom.

Tieto sa budú nazývať hlavné hriechy, pretože v sebe zahrňujú všetky ostatné a súčasne sú hlavné štandardy, ktoré sú nasmero¬vané proti Bohu. Sú to pýcha, závisť, hnev, nemravnosť, nemiernosť, le¬nivosť, skúposť. Znázornené sú siedmimi korunami, ktorými bol korunovaný Lucifer po svojej premene na draka. Sám Najvyšší to ukul vo svojom svätom hneve, ako trest za hroznú zlobu Lucifera a jeho odpadlých anjelov. Každý dostal zvláštny trest, čo bolo súčasne znamením ich zloby, čím sa stali pôvodcami siedmich hlavných hriechov.
11.
Desať rohov týchto hláv
Prejavy nespravodlivosti a zloby draka znamenajú jeho túžbu po sláve a nafúk¬nutú, pyšnú opovážlivosť, v ktorej si sám osobuje vykonanie zla.
V tomto zlom zmýšľaní, s cieľom dosiahnuť cieľ svojej pýchy, ponúkol nešťast¬ným anjelom svoje nerestné, jedovaté priateľstvo a do budúcnosti im predstavil ako odmenu vymyslené kniežatstvá. Tieto prísľuby, plné diabolskej hlúposti a klamstva, boli tým chvostom, ktorým zmietol tretinu hviezd. Anjeli boli svetlé hviezdy a keby boli obstáli, žiarili by s ostatnými anjelmi a spravodlivými ako slnko po celú večnosť. Avšak zaslúžený trest ich zmietol na zem a na ich nešťastie dostali sa až do jej stre¬du, totiž do pekla, kde sa na celú večnosť musia zriecť svetla a radosti.
12.
„Drak predstúpil pred ženu,
ktorá mala porodiť, aby hneď po pôrode pohltil jej dieťa.” Luciferova pýcha bola taká ohromná, že plný drzosti bažil po tom, že bude tróniť nad všetkými Božími hviezdami. V prítomnosti ženy, predstavenej v znamení, tento blázon táral: „Syn, ktorého porodí táto, je od prirodzenosti menší ako ja. Ja ho pohltím a zničím. Pro¬ti Nemu chcem viesť mojich prívržencov a proti Jeho myšlienkam a zákonom chcem rozsievať moje učenie. Chcem proti Nemu viesť večnú vojnu a vytrvať proti Nemu vo večnom nepriateľstve!”
Mária tu však stojí sama. Hoci je dcérou Adama, prevyšuje ďaleko všetkých anjelov v milosti, daroch a zásluhách.

Pokračovanie výkladu dvanástej kapitoly Zjavenia


dV nebi vznikol veľký boj. Michal a jeho anjeli bojovali s drakom a s jeho anjelmi.

Potom, ako Pán zjavil tieto tajomstvá dobrým i zlým anjelom, začal sv. Michal s je¬ho anjelmi a s Božím súhlasom bojovať proti drakovi a jeho prívržencom. Tento boj bol podivuhodný. Bol vedený len so zbraňami rozumu a vôle. Vzplanúc horlivosťou za Božiu česť, vyzbrojený mocou danou od Boha a ozbrojený vlastnou pokorou, postavil sa Michal proti naivnej pýche draka a povedal: „Hodný je Najvyšší najväčšej zloby, ktoré ukuli zlí duchovia proti tajomstvám Ježiša Krista, proti cirkvi a proti jej deťom a stále ich kujú.
Nepriateľstvo Lucifera proti ľudom je také staré ako jeho neposlušnost’. Jeho hnev a krutosť proti ľuďom sú také veľké, aká je veľká jeho pýcha proti Bohu od tej chvíle, keď sa v nebi dozvedel, že Večné Slovo príjme ľudskú prirodzenosť a narodí sa zo ženy, ktorú videl odetú slnkom.
Pretože nemôže utíšiť svoju nenávisť na samom Pánovi, tak si ju utišuje na Božích dielach. Démon má anjelskú prirodzenosť a čo si vo svojej vôli raz zaumieni, to nepohnute trvá bez toho, aby od toho odstúpil, avšak podľa okolnosti mení spôsob boja, aby vyskúšal vždy niečo iné. Tak to nie je ale nikdy so zbesilosťou, s ktorou prenasleduje ľudí. Tu jeho nenávisť rastie a pokračuje v raste v tej miere, akou Boh zahrňuje milosťami spravodlivých a svätých v Jeho Cirkvi.

Pretože tento nepriateľ je duch bez tela, neunavuje ho žiadna činnosť, v prenasledovaní je tak horlivý, že s tým začína od prvej chvíle existencie človeka v lone matky a boj nevzdáva skôr, kým sa duša neoddelí od tela.
Tu sa napĺňa Jóbove slovo: „Život človeka na zemi je boj.” Tento boj nepozostáva len z toho, že sme počatí v dedičnom hriechu a tak sa narodíme s okovami žiadostivosti (fomes peccati) a s vôľou naklonenou k Zlému. Mimo tohto Zlý pou¬žíva všetku svoju lesť, zlobu a moc. Pomáhajú mu k tomu naše zmysly, duševné sily, náklonnosti a vášne.
Neustále sa namáha, aby nás obral o telesný život a možnosti dospieť k večnému životu. Neexistujú žiadne mysliteľné nebezpečenstvá a škodlivosti, ktoré by nevyskúšal, aby nás dostal na scestie a obral nás o milosť a to už od chvíle počatia až po posledný deň nášho života.

Ohrozenie zo strany diabla je zvlášť nasmerované na deti Cirkvi.

Porovnaj – Pán Ježiš sa Láskavo na mňa sa pozrel a povedal mi, že ho „deti ťažko urážajú, ty ich chráň od zlého – Svätá M. Faustyna
d .
Akonáhle satan spozná skutočnosť prirodzeného počatia skúma intencie rodičov, či boli v stave hriechu alebo milosti a či pri manželskom akte boli zameraní správnym smerom.
Žiaľbohu tieto dôležité pravdy v našich dňoch sa úplne vytratili z pamäti ľudí na ich strašnú škodu.
Nepriateľ je múdry, strašný a bdelý, my sme však ospalí, bezstarostní a leniví. Nie je teda žiadny zázrak, že Lucifer má veľkú časť sveta vo svojom vlastníctve, že je mnoho tých, ktorí ho počúvajú, veria mu a nasledujú jeho podvody a naproti to¬mu je málo tých, ktorí mu odporujú. To je preto, že ľudia nemyslia na večnú smrť, do ktorej ich chce zvrhnúť satan.

Sväté písmo a diela svätých učiteľov
svedčia o nikdy neutíchajúcej zlobe, krutosti a lstivosti pekla, ktorá, keby to bolo možné, strhla by všetkých členov cirkvi do večného zatratenia. Cez tieto isté kroky tiež vieme, ako nás Pán vedie so svojou nekonečnou mocou a Jeho neporaziteľnou ochranou k istote večnej odmeny, ktorá je nám pripravená cez zásluhy Ježiša Krista, keď budeme spolupracovať s milosťou.
Svätý Pavol hovorí, že naša nádej nie je márna. Svätý Peter, potom ako nás povzbudil, aby sme všetky starosti hodili na Pána, pridáva: „Buďte triezvi a bdejte, lebo váš protivník, diabol, obchádza ako ručiaci lev a hľadá, koho by zožral” (1 .Pe¬tr. 5,7).
Tieto a iné varovania platia pre všetkých ľudí. V spojitosti s našimi dennými skú¬senosťami môžu postačiť, aby nám dali pravdivú predstavu o pasciach a nástrahách diabla.
Avšak telesní ľudia vidia len to, čo prijímajú vo svojich zmysloch, žijú vo falošnej istote a nepoznajú tajné ukrutnosti satana, ktorými ich láka do zatratenia a tiež ich tam vrhá. Rovnako málo poznajú ochranu, ktorou ich ochraňuje Boh. V tejto ne¬vedomosti a slepote nie sú povďační za tieto dobrodenia, ani sa neboja nebezpe¬čenstva. Ľudia sú ponorení do strašnej bezmyšlienkovitosti a ľahostajnosti, nemajú v sebe ani súcit, ani bôľ.

dAby sa tí, ktorí čítajú túto knihu, prebudili z tohto spánku ….

ak mne, ako ma Pán uistil, boli odhalené v celom priebehu histórie tajné plány úcty, všetkej chvály, všetkej bázne. Je hodný bázne, lásky a poslušnosti všetkých tvorov. Je Všemohúci a môže robiť čo On chce. Nemôže nič chcieť, čo nie je dokonale spravodlivé. On, nestvorený a nezávislý od žiadneho bytia, dal nám z milosti všetko, čo vlastníme. Stvoril nás z ničoho.

On môže stvoriť aj iné bytosti, kedy a ako sa Mu bude páčiť. Preto je nanajvýš správne, aby sme sa vrhli pred Jeho Boží trón a klaňali sa pred Jeho Božskou majestátnosťou a výsosťou, poďte teda anjeli, nasledujte ma! Budeme sa Mu klaňať. Budeme chváliť jeho zázračné tajné súdy a Jeho sväté dokonalé diela”.


dOn je najvyšší Boh, Kráľ všetkých stvorení

Nebol by to On, keby sme dokázali pochopiť Jeho veľké, ohromné diela. Jeho múdrosť a dobrota sú nekonečné. Je bohatý na poklady a požehnania. Pán všetkých vecí. Nepotrebuje nikoho iného, môže dávať svoje poklady komu chce.

Nemôže sa mýliť vo svojej voľbe. On dokáže milovať a zveriť sa milovanému. Môže milovať koho chce a stvoriť, povýšiť, obohatiť podľa svojho zaľúbenia.

Vo všetkom je stále múdry, svätý, všemocný. Klaňajme sa Mu s hlbšou vďačnosťou kvôli zázračnému prijatiu ľudského tela a vyvoleniu Jeho ľudu, taktiež kvôli Jeho vykúpeniu. Tomuto zjavenému sa chceme klaňať a uctievať Ho v obidvoch prirodzenostiach – božskej a ľudskej. Uznať Ho za svoju hlavu a úprimne Ho vyznávať, že ON, pôvod¬ca všetkej milosti a slávy, je hodný všetkej cti, všetkej chvály a všetkej nádhery. Vo¬lajme k Nemu: „Ty si silný, mocný, Ty si Boh!”

S týmito slovami bojoval Svätý Michal a jeho prívrženci
Ako so silnými bleskami bojovali proti drakovi a jeho prívržencom. Títo zase bo¬jovali s hanobením Boha. Lucifer však nemohol obstáť pred tvárou svätého anjelského kniežaťa.

Hynul od hnevu a ak aj chcel pred trápením uniknúť, či chcel alebo nie – Božia vôľa prikázala, aby bol nielen potrestaný, ale aj porazený a zakúsil Božiu pravdu a všemocnosť bez toho, či to chce alebo nie. Lucifer naďalej hanobil:
„Boh je nespravodlivý, keď pozdvihuje ľudskú prirodzenosť nad anjelskú. Ja som najvznešenejší a najkrajší anjel, mne prináleží triumf a poklona. Ja chcem posadiť svoj trón nad všetkými hviezdami a byť rovný Najvyššiemu. Nepodriadim sa nikomu s nižšou prirodzenosťou a nikdy nepripustím, aby ma niekto predbehol a vznášal sa nad mojou vysokosťou.” To isté opakovali aj jeho odpadnutí anjeli.
< íS>
MÁRIA X AGREDY
16.
No Michal odpovedal: „Kto je ako Pán a náš Boh, ktorý prebýva na výsostiach?”
„Mlč, nepriateľ s tvojimi hroznými trúfalosťami! Si úplne posadnutý zlom, preto odíď z našej spoločnosti, ty nešťastník! Zostúp dole s tvojou slepou nevedomosťou a zlobou do tmavej noci a do chaosu pekelných múk! My naopak, ó duchovia Pá¬na, chceme sa Bohu klaňať a uctievať Ho. A požehnanú ženu, ktorá daruje večné¬mu Slovu ľudskú prirodzenosť, chceme uznať za našu paniu a kráľovnú”. Toto veľ¬ké znamenie kráľovnej neba bolo v tomto boji ako štít a zbraň proti zlým odpadlí¬kom. Proti tomuto boli dôvody Luciferovho boja bezmocné. Bol zmätený, bez slov a nemohol uniesť pravdy, predstavené v tomto znamení.
Tak, ako sa z Božej vôle zjavilo toto tajomné znamenie, tak Boh chcel tiež, aby bolo viditeľné iné znamenie – červený drak a aby bol Lucifer v jeho podobe s han¬bou zhodený z neba na hrôzu a strach jeho prívržencov a na úžas svätých anjelov.
17.
Tak sa nanovo zjavila Božia moc a spravodlivosť
Priebeh tohto boja ťažko opísať slovami, pretože vzdialenosť medzi našim chá¬paním a činnosťou toľkých vznešených anjelov je príliš veľká. Zlí sa nestali pánmi, lebo nespravodlivosť, klamstvo, nevedomosť a zloba nemôžu premôcť spravodli¬vosť, pravdu, svetlo a dobrotu a tieto čnosti nemôžu byť porazené nečnosťami.
Evanjelista preto hovorí: „Ale oni nemohli ostať a stratili svoje miesta v nebi.” Nešťastní anjeli sa svojou hriešnosťou stali nehodní večného pohľadu na Boha a spoločenstva s ním. Spomienka na nich bola vymazaná z Božieho Ducha, kde bo¬li zapísaní pre udelené dary milosti pred svojím pádom. Stratili takto svoje právo na miesta, ktoré boli pre nich vopred pripravené, keby boli zachovali poslušnosť. Toto právo prešlo na ľudí. Po neposlušných anjeloch bola vymazaná každá stopa, takže po nich v nebi nič nezostalo.
Ó, nešťastná zloba, nepopísateľné nešťastie, hodné takého strašného trestu.
18.
Tak bol zhodený veľký drak
a s ním boli zhodení jeho anjeli. Svätý archanjel Michal zhodil úbohého, na draka premeneného Lucifera, s nepremožiteľnými slovami: „Kto je ako Boh?”
Musíme sa starať o to, aby ľudia stratili nábožnosť a chuť na duchovné a Božie veci,
a tak si nebudú všímať moc sviatostí a milostivé prostriedky budú prijímať bez horlivosti a zbožnosti.
Tieto milostivé prostriedky sú duchovnej prirodzenosti, a preto musia byť prijí¬mané silou vôle, aby mohli byť pre prijímateľa užitočné.
Ked ľudia dospejú tak daleko, že budú pohŕdať liekom, len nedbalo budú pra¬covať na svojej spáse, našim pokušeniam budú málo odporovať, ani nezbadajú na¬še klamstvá, zabudnú na Božie dobrodenia, na svojho Vykupiteľa a príhovorom Je¬ho Matky nebudú prikladať žiadnu váhu.
Táto nevďačnosť ich urobí nehodnými milosti a Boh im ju potom odníme.
Podporujte ma so všetkými vašimi silami, nepremárnite žiadny čas a žiadnu príle¬žitosť, aby ste splnili moje rozkazy.”
40.
Je nemožné všetko opísať,
aké plány drak pripravil so svojimi prívržencami proti svätej cirkvi a jej deťom, aby „Pohltil vody Jordánu vo svojej tlame” (Job 40,18).
Stačí povedať, že približne celý jeden rok po Kristovej smrti strávili týmto uvažo¬vaním a prehodnotili celé doterajšie svetové dejiny a vykupiteľské dielo a stav stvo- renstva po vykupiteľskej smrti Kristovej.
Keďže život, utrpenie a smrť Krista ešte nedokázali zmeniť ľudí a priviesť ich na novú cestu, tak je jasne a dôrazne vidieť, akú moc Lucifer použil.
Jeho hnev je veľký, taký veľký, že môžeme povedať so svätým Jánom:
„Beda zemi a moru, lebo diabol zostúpil k vám s veľkým hnevom, pretože vie, že má len málo času” (Zj 12,12).

MÁRIA Z AQRÉDY
Majú byť nájdení ľudia, ktorí sú úplne skazení a ovládaní zlými sklonmi. Títo sa majú stať učiteľmi lží a zvodov. V pekle sa teda začalo plodenie bludárstva Ariusa, Pelargiusa, Nestoriusa a iných bludárov, ktorí kedy povstali a budú vstávať až do konca sveta.
Luciferovi sa to všetko páčilo, lebo to odporovalo Božej pravde a môže to zničiť základ ľudskej spásy – vieru. Tým diablom, ktorí sa podujali hľadať bezbožných ľudí na zakladanie falošných učení, prejavoval Lucifer chválu a poklonu a istým spôsobom ich vyzdvihoval.
38.
Niektorí diabli si zaumienili nasmerovať falošným smerom náklonnosti detí od ich počatia a pôrodu
a rodičov patrične ovplyvniť. Iní chceli nabádať rodičov, aby zanedbávali výchovu a vyučovanie detí. Deti chceli naviesť k nenávisti proti rodičom.
Zase iní diabli sa ponúkli, že budú zasievať nepokoj medzi manželmi a dávať im podnet na rozvod a zrušenie vzájomnej úcty a vernosti.
Všetci dokopy sa dohodli, že budú rozsievať hádky, nenávisť, rozbroje a pomsty¬chtivosť medzi ľuďmi. Lživým zvádzaním, pyšnými telesnými náklonnosťami, cez chamtivosť a ctižiadostivosť budú podnecovať a presviedčať ľudí proti všetkým cnostiam, o ktorých učil Ježiš.
Predovšetkým chceli ľudí odviesť od spomienky na Ježišovo utrpenie a smrť a na dobrodenia vykúpenia a spôsobiť, aby zabudli na pekelné muky a ich večné
trvanie. Všetci diabli dúfali, že týmito prostriedkami privedú ľudí k zanedbávaniu spásy svojich duší.
Lucifer odpovedal: „Naše plány sa budú dať ľahko presadiť u tých, ktorí nenasle¬dujú nový zákon Vykupiteľa. U znalcov zákona to bude veľmi ťažké. Ponúkam však proti Kristovým prívržencom celý môj hnev a prenasledovanie s najväčšou horlivosťou. Musíme proti ním viesť vojnu až do konca sveta a do tejto novej cirkvi zasiať burinu, totiž ctižiadostivosť, hrabivosť, zmyselnosť, smrteľný strach a všetky ostatné hriechy, ktorých hlavou som ja. Keď sa budú hriechy rozmnožovať medzi veriacimi a zosilnejú tak, že sa títo svojou nevďačnosťou stanú vinnými, Pán im ne¬dá milostivú pomoc. Tak si svojimi hriechmi zahatia cestu k svojej záchrane a my si odnesieme víťazstvo nad nimi.
Bol taký silný, že zhodil toho pyšného velikána a celú jeho rotu s neopísateľnou hanbou do najhlbšieho pekla zeme. Teraz dostal na svoje nešťastie a za trest tiež nové mená, ako drak, had, diabol, satan, ktoré mu v boji priradil svätý archanjel, aby tým vyjadril jeho zlobu a nespravodlivosť.
Tak, ako stratil svojou zákernosťou všetko šťastie a česť, tak prišiel aj o všetky čestné tituly a namiesto toho bol označený hanebnými menami. Nakoniec začal realizovať svoj zlovestný plán, ktorý navrhol a rozkázal svojim spojencom usku¬točňovať, t.j. ohlupovať obyvateľov Zeme a zvádzať ich, čím sa ešte viac pre¬javila jeho zákernosť. Tak bol zhodený do pekla ten, ktorý vo svojich myšlienkach rozdrtil všetky národy.
O ňom hovorí Izaiáš: „Budeš zhodený do podsvetia, do hĺbky blata. Tvoja mŕtvo¬la bude prenechaná molom a červom tvojho svedomia”(lz 14,15). Všetko sa to vy¬plnilo na Luciferovi, ako píše Izaiáš vo svojej knihe.
19.
Tak bolo očistené nebo od zlých anjelov
Pre dobrých a poslušných však padla záclona Božstva. Víťazoslávne vošli do svo¬jej slávy, pričom neposlušní dostali svoj trest.
Boh zjavil anjelom časť Božích zámerov a povedal: „Lucifer postavil svoj
prápor pýchy a hriechu. S dokonalou zlobou a silným hnevom bude prenasledo¬vať ľudské pokolenie a mnohých ľsťou zvedie a tak sa ľudia budú navzájom zabíjať. Oslepení hriechom a neresťami budú sa v rôznych časoch a v nešťastnej nevedomosti búril Avšak pýcha, klamstvo a všetky druhy hriechu sú nekonečne vzdialené mojej podstate a vôli, preto chcem udeliť víťazstvo cnosti a svätosti.”
20.
Koniec výkladu 12. kapitoly zo Zjavenia
Beda zemi a moru, lebo diabol k vám zostúpil so strašným hnevom. Vie, že jeho čas je krátky. Beda zemi, budúcemu dejisku toľkých mnohých zločinov! Beda mo¬ru, lebo nezaplavilo strašné rúhania proti sebe, neutopilo zločincov, aby pomstilo krivdy proti Bohu, svojmu Stvoriteľovi. No ešte väčšie beda bezdôvodnej a zatvrdi- lej zlobe, podobnej moru – to sú tí, ktorí nasledujú diabla. On zostúpil na zem, aby vás prepadol vo veľkom hneve a s nevídanou hrôzou vojny. Hnev tohto zlostného draka, ktorý je horší ako krvilačný lev, chce všetko pohltiť. Všetky dni celého sveta sú mu len krátky čas na to, aby uspokojil svoj hnev. Taký veľký je jeho smäd a žia¬dostivosť po skaze človeka, že mu nestačí celý jeho život. Jeho zúrivosť si želá več-
Č, aký silný je tento Bohočlovek,
ktorý rna tak mocne týra a robí bezmocným! Jeho matka, aká je nepremožiteľná a mocná proti mne! Také niečo je u číreho stvorenia niečo neslýchané. Bezpochyby má túto moc od Večného Slova, ktorému sa stala matkou.
Cez túto ženu viedol Všemohúci vždy proti mne prudkú vojnu. Môj vysoký duch ju nenávidel už od tej chvíle, odkedy ju uzrel v znamení a v obraze. Pokiaľ nebude uspokojená moja pýcha a hnev, potiaľ budem nepretržite viesť vojnu proti Vykupiteľovi, Jeho Matke a ľuďom.
Vy diabli, moji nasledovníci, teraz je čas, náš čas, vypustiť náš hnev proti Bohu. Aké prostriedky môžeme používať?”
Na tento strašný Luciferov návrh robili diabli návrhy, ako by zmohli zabrániť ovo¬ciu vykúpenia u ľudí.
36.
Dohodli sa, že je nemožné útočiť na Kristovu osobu,
ani zužovať nezmerateľnú hodnotu Jeho zásluh. Musí sa zrušiť účinok sviatosti alebo sfalšovať a zrušiť Kristom ohlasované učenie. Musia sa snažiť nájsť nové ces¬ty, aby ľudí odviedli od používania prostriedkov milosti a zvádzať ich silnejšími po¬kušeniami a umením lži a podvodu.
Niektorí zvlášť nápadití diabli povedali:
37.
„Ľudia majú teraz nové učenie,
veľmi silný zákon, nové a účinne sviatosti, nový vzor a nového majstra pre cnosti a v tejto mimoriadnej žene mocnú orodovníčku a prostředníčku.
Avšak náklonnosti a vášne ľudí ostanú tie isté a tiež sa nezmenili veci vyvolávajú¬ce rozkoš a zmyselnosť. Musíme ľudí ešte viac rázne zvádzať, nachytať ich nahová¬raním a podnecovať ich vášne, aby ich tieto celkom ovládali, takže v ich veľkej ob¬medzenosti nebudú na nič iné dávať pozor.”
Všetci súhlasili a Lucifer dal rôznym diablom úlohy, aby so zvýšenou múdrosťou a v usporiadaných zástupoch napredovali. Služba bôžikom by mala ostať vo svete zachovaná.
Keby však zmizla, tak majú povstať nové sekty a bludárstva.

MÁMA Z AGREDY
„Ó, vy ľudia, ako ste veľmi uprednostnení od Boha, ktorého nenávidím
a od Neho ste zahrnovaní Jeho horiacou láskou a milosťami! Ako môžem za¬brániť vášmu šťastiu? Ako vás urobím rovnako nešťastnými ako som ja, keďže nemôžem zničiť prirodzenosť, ktorú ste prijali?
A teraz moji prívrženci, ako obnovíme naše panstvo? Ako sa staneme zase silný¬mi proti ľuďom? Ako ich môžeme ešte poraziť?
Keď ľudia nebudú voči tomuto Bohočloveku, ktorý ich s takou láskou vykúpil, úplne bezcitní, nevďační a horší ako my, tak Ho všetci budú nasledovať ako o zá¬vod, zasvätia Mu všetky svoje srdcia a prijmú Jeho zákon. Nikto viac nebude dbať o naše klamstvá.
Ľudia nebudú prijímať klamlivú slávu, ktorú my ponúkame a budú milovať opovrhnutie, túžiť po umŕtvovaní tela a spoznajú nebezpečenstvo zábavy. Opo¬vrhnú pokladmi a bohatstvom a budú milovať chudobu, ktorú si ON tak veľmi cenil.
Keď my ponúkneme nejakú ľudskú náklonnosť, aby sme ich zviedli, oni to s opo¬vrhnutím zavrhnú, aby mohli nasledovať pravého Vykupiteľa. Tým sa však prepad¬ne naše ničiteľské kráľovstvo. Nikto viac nepríde na toto naše miesto stresu a múk, ale oveľa viac budú prichádzať k tej blaženosti, ktorú sme stratili. Všetci sa ponížia až do prachu a trpezlivo budú znášať všetky trápenia, moja pýcha a môj hnev však vyjdú naprázdno.
Aké muky mi spôsobuje môj vlastný omyl! Keď som Ho pokúšal v púšti, len som Mu ponúkol príležitosť, aby zanechal ľuďom vo svete príklad, ktorý je účinný, aby bol svet prekonaný. Keď som Ho prenasledoval, len som Mu ponúkol príležitosť, aby učil Jeho pokore a trpezlivosti.
Keď som prehovoril Judáša, aby Ho zapredal židom, aby Ho trápili smrtiacim hnevom a pribili na kríž, pracoval som len na mojom zničení a záchrane ľudstva a spôsobil som, že učenie, ktoré som chcel zrušiť, ostalo svetu zachované.
Ako sa mohol tak veľmi ponížiť, veď bol predsa pravý Boh? Ako mohol tak veľa zniesť od ľudí, ktorí sú predsa takí zlí? Ako som ja sám k tomu prispel, že vykúpe¬nie ľudstva bolo také přebohaté a zázračné?
né časy, aby mal možnosť viesť večnú vojnu proti Božím deťom. Jeho zloba sa obracia hlavne proti žene, ktorá mu pošliape hlavu.
Ked drak uvidel, že bol zhodený na zem, prenasledoval ženu, ktorá mala porodiť chlapca. Keď had, diabol, spoznal to biedne miesto a stav, do ktorého sa dostal, vzplanul s ešte prudším hnevom a závisťou. Chcel by sa roztrhnúť ako zúrivé zviera. Proti žene, matke Slova, cítil takú nenávisť, že to žiadny človek nedokáže pochopiť.
Keď prišiel Lucifer a jeho diabolský sprievod do pekla, hneď sa začali radiť. Vtedy ponúkol Lucifer svoj rozum a celú svoju diabolskú zlobu, ktorá prevyšovala jeho pekelných druhov na to, ako Boha najviac uraziť, ako sa Bohu najviac pomstiť za tento trest.
Výsledok tohto zhromaždenia bol nasledujúci: Pretože Boh v budúcnosti bude ľudí veľmi milovať, najhoršia pomsta a príkorie by malo spočívať v tom, aby
zabránili účinku Božej lásky, keď ľudí oklamú, zvedú a čo najviac vydráždia k to¬mu, aby boli voči Bohu nevďační a rebelantskí. Týmto by mali stratiť Jeho milosť a priateľstvo.
Lucifer povedal: „Musíme pracovať podľa tohto poznatku a zapojiť všetky sily a schopnosti. Chceme podriadiť ľudí našim prísľubom a vôli a týmto ich skaziť. Chceme prenasledovať celé ľudské pokolenie a obrať ľudí o ich prisľúbenú odmenu. Musíme zapojiť celú našu ostražitosť, aby ľudia nedosiahli možnosť pozerať sa na Boha, pretože to nám bolo nespravodlivým spôsobom odopreté. Budem sláviť nad nimi veľké víťazstvo. Všetkých si podrobím a podriadim svojej vôli. Budem rozširovať bludy a sekty a svoje zákony odporujúce Božím zákonom. Ja sám vzbudím v ľuďoch prorokov a vodcov, zasejem do nich svoje bludy, ktoré budú všade rozširovať. Potom ich z pomsty voči ich Stvoriteľovi vtiahnem do pekelných múk.
Chudobných a núdznych chcem utláčať, opustených prenasledovať.
Chcem siať roztržky, zapáliť ohne vojny, štvať ľudí proti ľuďom, pyšných a drzých vyzdvihovať, títo budú všade šíriť zákon hriechu. Všetkých, ktorí ma nasledujú, chcem pochovať vo večnom ohni. Tých, ktorí sa mi najlepšie priklonia, chcem ponoriť v mieste najväčších trápení. Z toho chcem zbohatnúť, to je odmena, ktorú dám mojim služobníkom.
Slovu, ktoré sa stalo telom (Kristovi), chcem ohlásiť krvavú vojnu. Aj keď je Boh, no stane sa človekom, teda bude nižšej prirodzenosti ako ja. Chcem pozdvihnúť svoj trón a moju hodnosť nad Jeho, chcem ho premôcť a zhodiť svojou mocou a prefíkanosťou. Žena, ktorá sa stane Jeho matkou, má zhynúť mojimi rukami. Veď, čo by mala znamenať pre moju moc a veľkosť jedna žena? Preto vy, démoni, ktorí ste boli so mnou přemožení, nasledujte ma a poslúchajte ma v pomste, ako ste ma vtedy nasledovali v neposlušnosti. Predstierajte lásku k ľuďom a tým ich odsúďte do ničoty. Podvodne im slúžte, aby ste ich zničili. Urobte ich zlými a ťahajte ich dole ku mrie do – pekla .”
Žiadny ľudský jazyk nezvládne opísať hnev a zlobu tejto prvej pekelnej porady proti ľudskému pokoleniu, ktoré ešte nebolo stvorené.
Vtedy boli vymyslené všetky neresti a hriechy sveta. Odtiaľ pochádzajú všetky klamstvá, bludné učenia a rozdielnosti vo viere. Všetky neprávosti majú svoj pôvod v tomto chaotickom zhromaždení. Všetci, ktorí konajú zlo, slúžia knie¬žaťu pekla.

Pád Adama a Evy v raji
Šťastný stav milosti prvého rodičovského páru trval len krátko, lebo čoskoro sa proti ním vzbudila závisť hada, ktorý čakal s napätím na stvorenie prvého človeka. Lucifer videl stvorenie všetkých ostatných tvorov. Stvorenie Adama, ako aj stvorenie Evy z jeho rebra mu však Boh nechcel zjaviť. To mu ostalo skryté, až pokiaľ ne¬boli obidvaja spolu.
Keď Lucifer zazrel, ako Adam a Eva prevyšujú všetky ostatné stvorenia, akú majú jedinečnú prirodzenosť, telesnú a duchovnú krásu, otcovskú lásku, s ktorou Pán na nich pozeral a ako ich urobil pánmi celého stvorenia a dal im nádej na večný ži¬vot, zahorel jeho hnev viac ako inokedy. Neopísateľná je zloba pyšného hada, v ktorom horela závisť, aby obral Adama a Evu o Božiu milosť a popudil ich proti Najvyššiemu.
Lucifer oklamal sám seba
Pán mu hneď na začiatku zjavil, že Božie Slovo sa stane človekom v najčistejšom Máriinom lone, ale kedy to bude a ako sa to stane, to mu nezjavil, tak ako mu nezjavil stvorenie Adama a Evy. Lucifer si ihneď uvedomil svoju nevedomosť, pokiaľ

zničenie spôsobili, zvíťazil nad nami. Nenávidel som Ho už od Jeho začiatku, ako sa stal človekom, a nepripustil som si uznať, že je hodnější ako ja, aby sa Mu všetci klaňali ako Najvyššiemu.
Ja som síce kvôli Jeho neprávosti bol s vami vyhodený z neba a oblečený do tejto škaredosti, v ktorej tu stojím a ktorá je nehodná mojej veľkosti. Ale oveľa viac ma trápi, že sa cítim porazený týmto človekom a Jeho matkou.
33.
Odo dňa stvorenia prvého človeka som hľadal spôsob, ako zničiť Bohočloveka a Jeho Matku
a ak by sa mi to nepodarilo, chcel som zničiť všetky Jeho stvorenia. Skúšal som spôsobiť, aby Ho nikto neuznal za Boha a nenasledoval Ho a aby Jeho diela ľuďom neslúžili na požehnanie. No všetko bolo zbytočné.
Svojou pokorou a chudobou ma porazil. Svojou trpezlivosťou ma porazil a ko¬nečne Svojím utrpením a ponižujúcou smrťou ma olúpil o panstvo nad svetom.
To ma tak mučí, že ani moja závisť by nebola uspokojená, ani môj hnev by nebol utíšený, keby som Ho mohol od Božej Pravice, kde teraz víťazne vládne, strhnúť a všetkých Jeho vykúpených vtiahnuť do pekelných priepastí.
Ako môže byť ľudská prirodzenosť, ktorá je postavená predsa tak ďaleko nižšie ako moja, byť vyvýšená nad všetko stvorenie ? Prečo ju jej Stvoriteľ tak veľmi milo¬val a uprednostnil, že ju zjednotil v osobe Večného Slova sám so sebou ? Prečo bojoval proti mne už pred Jeho človečenstvom a potom ma porazil? Ja som túto osobu Slova vždy považoval za svojho najväčšieho nepriateľa, stále som ju nenávi¬del a nemohol zniesť.

KARIA Z A6REBV
išlo o čas Bohočloveka. Keďže jeho hnev a sliedivosť boli zamerané prednostne na Krista a Máriu, domnieval sa, že sa Adam narodil z Evy, ona je jeho matkou a Adam by mohol byť Slovo, ktoré sa stalo telom. V tomto názore sa ešte posilnil, keď pocítil Božiu silu, ktorá mu nedovolila, aby ich usmrtil. Jeho domnienka sa však postupne vytrácala, keď počul Adama a Evu hovoriť o prikázaní, ktoré im dal Boh. Začal striehnuť na ich rozhovory a špehovat’ ich.
Obchádzal ich ako hladný lev, aby ich ovládol cez ich náklonnosti, ktoré na nich spozoroval. Skôr ako všetko prezvedel, stále váhal medzi hnevom proti Kristovi a Márii a obavou, či ho nepremôžu. Najviac sa bál hanby, že ho premôže Kráľovná neba, pretože bola len stvorením a nie Bohom.
23.
V nadväznosti na prikázanie,
ktoré dal Boh Adamovi a Eve, ozbrojil sa Lucifer zvádzavým klamstvom a začal sa stavať so všetkou silou proti Božej vôli. Nie muža, ale ženu najskôr napadol, pretože spoznal, že je od prirodzenosti jemnejšia a slabšia. Mal pritom istotu, že nenapadne Krista. Naviac ho chytil veľký hnev kvôli znameniu, ktoré videl na nebi, keď mu Boh hrozil pri pohľade na túto ženu. To všetko ho prudko podnietilo viac proti Eve ako proti Adamovi.
Skôr ako sa jej ukázal, trúfol si jej vštepiť všelijaké neusporiadané myšlienky a ži¬vé predstavy, aby ju tak našiel do istej miery popletenú a nepripravenú. Chcem te¬raz len zdôrazniť, že satan Evu pokúšal násilnícky a neľudsky. Stačí pochopiť, čo o tom hovorí Sväté písmo, že totiž Lucifer hovoril s Evou v podobe hada. Počúvala, čo nemala robiť, lebo počúvaním a odpovedaním došla k tomu, že uverila satano¬vi a prekročila prikázanie. Na tento skutok prehovorila aj svojho muža, ktorý tiež prekročil prikázanie na skazu svoju a celého ľudstva. Týmto stratili pre seba a pre nás stav milosti.
24.
Keď Lucifer priviedol prarodičov k pádu a videl, že vnútorná krása milosti a spravodlivosti ustúpila hnusu hriechu, neo¬písateľne oslavoval a triumfoval pred pekelnými duchmi. Jeho oslava však hneď zmlkla, keď spoznal, že v rozpore s jeho predpokladom a očakávaním Božia láska a milosrdenstvo obidvoch previnilcov omilostila a poskytla im čas na pokánie a nádej na odpustenie, pre ktoré sa otvorili svojou opravdivou ľútosťou Luci¬fer videl, ako sa im znovu navrátila krása milosti a Božie priateľstvo.
Veľké účinky dokonalej ľútosti vystrašili a nanovo pomiatli celé peklo. Lucife¬rovo zdesenie ešte vzrástlo, keď sa dozvedel o Božom súde nad previnilcami, o kto¬rom mal úplne odlišné predstavy, ale najmä, keď počul znova hrozbu: „Žena ti pošliape hlavu!”
V okamihu vzniku človeka slovom Božím pocítil Lucifer a všetci zlí duchovia moc Všemohúceho Boha, ktorý ich uvrhol do najhlbšieho pekla pekiel. Niekoľko dní tam bezmocne ležali, až kým im Pán vo svojej zázračnej prozreteľnosti nedovolil zodvihnúť sa z tohto úderu, ktorého príčinu nepoznali.
Veľký drak vstal a pobral sa na svet, aby všetko na zemi obišiel a vypátral, či sa stalo niečo nové, čo bolo príčinou toho účinku, ktorý on a všetci jeho sluhovia za¬kúsili na sebe. Pyšné knieža temnoty nechcel toto skúmanie prenechať svojim ko¬legom. On sám vyšiel s nimi hore, prechádzal sa po celej zemi s najvyššou ľstivos- ťou a zlobou celé tri mesiace. Potom sa vrátil späť do pekla rovnako neznalý, akým bol vtedy, keď ho opustil.
Nemohol porozumieť týmto Božím tajomstvám. Jeho zloba bola taká čierna, že nemohol požívať žiadne Božie ovocie, ani zaň zvelebovať Tvorcu a chváliť Ho ako my, pre ktorých platí vykúpenie.
Boží nepriateľ nevedel vo svojej pomätenosti, komu má pripísať svoj nový neúspech. Povolal preto všetky pekelné hordy na poradu bez výnimky, nevynechal jediného zlého ducha. Postavil sa na vyvýšené miesto a začal nasledovnú reč: „Vy viete, moji podriadení, s akou starostlivosťou odkedy nás Boh vyhnal z Jeho domu a zlomil našu moc, som snoval plány a pracoval na pomste a zničení Jeho moci. Samozrejme, nemôžem to sám dosiahnuť.
Avšak u ľudí, ktorých miluje, som nestrácal čas a príležitosť, aby som ich dostal do mojej moci. Tak sa mojou silou zaľudnilo moje kráľovstvo. Početní sú moji ľu¬dia a národy, ktoré ma nasledujú a poslúchajú.
Každý deň získavam nespočetné duše a vzďaľujem ich od poznania a Božej služ¬by, aby raz nemohli požívať to, čo sme my stratili. Ja ich chcem nechať padnúť do večných múk, ktorými trpíme, pretože nasledovali moje učenie a mňa.

Sú to chudobní, bezvýznamní ľudia, ona je neznáma slabá ženička. Bezpochyby však syn a matka sú spravodliví. Vždy som ich chcel zviesť k bežným ľudským hrie¬chom, ale ani ja sám som nebol schopný vyvolať v nich ani ten najmenší nečistý úmysel. Vidím, že všemohúci Boh mi skrýva stav týchto dvoch duší. Za tým je iste skryté nejaké tajomstvo proti nám.
Ak aj tento človek nie je Mesiáš, tak sú matka a syn každopádne naši nepriatelia. To je dostatočný dôvod, aby sme ich prenasledovali a všetko im ponúkali, aby sme ich priviedli k pádu a odhalili, kto sú. Nasledujte ma všetci s veľkou odvahou. Ja bu¬dem v boji proti ním prvý.”
Týmito slovami ukončil Lucifer svoju dlhú reč. Knieža temnoty opustil čoskoro peklo a nesčíselné légie zlých duchov ho nasledovali. Rozšírili sa po celom svete a opätovne ho prehľadávali. So ľstivou zlobou skúmali spravodlivých a zvádzali ich.
Kristus – večná pravda, svoju svätú matku dlhý čas skrýval pred pyšným Luciferom, takže ich tento nemohol skôr uvidieť, až keď svätý Vykupiteľ bol v púšti, kde pripustil po dlhom pôste pokušenie.

Nebeský Otec dal prisľúbenie, že každý, kto vysloví s bázňou a vierou meno Ježiš a preblahoslavenná Panna Mária, môže premôcť pekelných nepriateľov !

DZhromaždenie zlých duchov po Ježišovej smrti v pekle
Pád Lucifera a jeho druhov z Kalvárie do hĺbky pekla bol oveľa búrlivejší a divo¬kejší ako vtedy, keď boli vyhodení z neba. Peklo je vždy miesto zmätku, biedy, múk a neporiadku. Pri tejto skutočnosti sa to všetko vystupňovalo.
Prekliatí pociťovali nové hrôzy a nezvyčajné trápenie v dôsledku zmätku, prud¬kosti a rýchlosti, s akou diabli padali jeden na druhého. Diabli nemôžu rozhodovať, aké miesta utrpenia v pekle budú mať duše. To riadi moc Božej spravodlivosti podľa hriechov každého jednotlivého prekliateho.
Keď dostal Lucifer dovolenie, aby sa mohol pozbierať zo svojho pádu, rozmýšľal o nových plánoch svojej pýchy. Zvolal pospolu celý svoj zbor a hovoril: „Vy, ktorí z pomsty kvôli mne spôsobenej neprávosti už tak veľa stáročí nasledujete moju spravodlivú stranu a vždy ma budete nasledovať, vedzte, akú neprávosť som najnovšie dostal od toho mimoriadneho Božieho Syna. 33 rokov ma vodil poza svetlo, skrýval svoju Božiu prirodzenosť. Skrýval Jeho dušu a smrťou, ktorú sme na Jeho
Ja sám pociťujem vyššiu moc, ktorá ma zväzuje. Už niekoľkokrát som s vami pre¬hľadal celý svet, aby som zistil, či je tam niečo nové, čomu by sa dala pripísať naša porážka alebo či prišiel sľúbený Mesiáš.

F Plan diabla
Nenašli sme Ho na celej zemi a nepozorujeme ani žiadne znaky Jeho príchodu, totiž vznešenosť a vážnosť, s ktorými bude vystupovať medzi ľuďmi. Napriek tomu sa bojím, že čas, kedy má prísť z neba na zem, je blízko.
My Ho aj s tou ženou, ktorú si vyvolil za svoju matku, s veľkým hnevom zničíme. Kto v tomto viacej vykoná, tomu ako vďaku dám väčšiu odmenu. Doteraz nachá¬dzam u všetkých ľudí hriech a účinky hriechu. Nikde nenachádzam majestátnost’ a veľkosť, v ktorej sa bude zjavovať Boh, ktorý sa stal človekom, aby ľudí priviedol k tomu, aby Ho uznávali a prinášali Mu obety. Podľa tohto nepochybného znamenia Ho spoznáme, ale aj podľa Jeho bezhriešnosti.”
„Moja pomatenost: je teraz príliš veľká,”
pokračoval Lucifer: „Keď Večné Slovo ešte neprišlo na svet, tak neviem nájsť prí¬činu mimoriadnych vecí, ktoré zakúšame. Nepoznám silu, ktorá nás poráža. Kto nás vyhnal z Egypta? Kto vyvrátil chrámy a obrazy bôžikov tejto krajiny, v ktorých sa nám klaňali všetci obyvatelia krajiny? Kto nás teraz premáha v Galileji a v okolí a bráni nám, aby sme niektorých umierajúcich priviedli do zatratenia? Kto spôso¬buje, že sa tak mnohí oslobodzujú od svojich hriechov a našej vlády a ďalší sa sta¬vajú čnostnými a hovoria o Božom kráľovstve ?
Keď to takto bude pokračovať, touto neznámou mocou môže prísť na nás veľká pohroma. Musíme tomu predísť a nanovo hľadať, či je vo svete veľký prorok alebo svätý, ktorý nás začína ničiť. Ja neviem nikoho odhaliť, komu by sa dala pripísať ta¬ká veľká sila.”
31.
„Len voči tej žene (Márii), našej nepriateľke, cítim smrteľnú nenávisť,
zvlášť odkedy sme ju prenasledovali v chráme a neskoršie v jej dome v Nazarete. Vždy nás porazila a zmietla sila, ktorá ju chránila. Premohla našu zlobu a kládla nám neprekonateľný odpor.
Nikdy sa mi nepodarilo preskúmať jej vnútro alebo jej niečo urobiť. Má jedného syna (Pána Ježiša).
dPrenasledoval som všetky cnostné a dokonalé ženy, aby som našiel našu nepriateľku ( Pannu Máriu)

Keď zomrel jeho otec (Jozef), stála s ním pri zomierajúcom, my sme sa však k nim nemohli priblížiť. Na nich si vylejem hnev, ktorý prechovávam proti ich Stvoriteľovi.

Toto všetko však pokladám za maličkosť, pretože prežívam stále strach kvôli nezvyčajnej udalosti, ktorú sme zažili. Takú premáhajúcu a drviacu silu sme ešte nikdy nezakúsili, odkedy sme vypadli z neba. Zisťujem, že moja a vaša moc je silne otrasená a zmocňuje sa ma strach, že by naša vláda mohla byť zničená. Potrebujeme byť teraz zvlášť ostražití. Som plný zlosti a hnev mojej pomsty nie je uspokojený. Prešiel som celú zem, pozorne som sledoval všetkých mojich obyvateľov a predsa som nič mimoriadne nenašiel.

s Porovnaj – Žena jež byla těžce soužena ďáblem a později osvobozena skrze modlitby slavné Panny Márie

Nebeský Otec dal prisľúbenie, že každý, kto vysloví s bázňou a vierou meno Ježiš a preblahoslavenná Panna Mária, môže premôcť pekelných nepriateľov !

ktorú sme v nebi spoznali. Nenašiel som žiadne znamenia, ktoré by ohlasovali jej narodenie. Ani jedna zo všetkých žien nemá také vlastnosti, aké by musela mať, podľa môjho úsudku, matka Mesiáša. Jedno dievča, ktorého som sa obával kvôli jeho veľkým čnostiam a prenasledoval som ho v chráme, je už vydaté. Nemôže te¬da byť tou vyhľadávanou, lebo Izaiáš povedal, že bude pannou.

Napriek tomu sa jej obávam a nenávidím ju. Pretože je cnostná ..

mohla by sa z nej narodiť matka Mesiáša alebo veľký prorok. Doteraz som ju ešte nedokázal prekonať a rozumiem z jej života oveľa menej ako z iných. Kládla mi vždy neprekonateľný odpor.

Ľahko mi vyprchá z pamäti a keď si na ňu spomeniem, tak sa nedokážem k nej priblížiť. Neviem, či táto zábudlivosť je tajuplná alebo pochádza z pohŕdania, ktoré mám k biednej žene. Budem o tom premýšľať.


V týchto dňoch mi dala dvakrát rozkazy. Nemohli sme odolať moci z výsosti, akou nás vyhnala z osoby nami posadnutej

To stojí za povšimnutie a kvôli takémuto vystupovaniu voči mne si zaslúži môj hnev. Nariaďujem preto, aby bola prenasledovaná a podriadená. Vy ma budete podporovať zo všetkých síl a so všetkou ľstivosťou. Kto sa v tomto boji vyznamená, dostane z mojej veľkej moci významnú odmenu.”
Pozorné pekelné hordy chválili a schvaľovali Luciferove plány. Vraveli, aby sa nebál, že by jeho víťazstvá boli kvôli tejto žene zničené alebo zmenšené, lebo jeho moc je veľká a skoro celý svet mu je podriadený.

Rozmýšľali, ako by mohli prenasledovať Svätú Pannu Máriu
ktorú spoznali ako ženu s výnimočnými cnosťami a svätosťou, ale nie ako matku Slova, ktoré sa stalo telom. Potom nasledoval pre Pannu Máriu dlhý boj s Luciferom a jeho sluhami zla. Musela často pošliapať hlavu pekelného draka.
Boh môže satana vždy donútiť a držať na dne, len ON sám všetko nariaďuje vo svojej múdrosti, ktorá najlepšie zodpovedá Jeho nekonečnej dobrote. Preto skryl Pán týmto nepriateľom hodnosť Márie, zázračný spôsob jej materstva a jej panenskú nedotknutosť, pred pôrodom i po pôrode Božieho Dieťaťa. Zlí duchovia tiež nepoznali Kristovo Božstvo pred Jeho smrťou s jednoznačnou istotou. Až odvtedy rozumeli mnohým tajomstvám vykúpenia, v ktorých sa pomýlili. Nikdy neporozu¬meli tajomstvu pokory a vykúpenia. Ich nafúkaná pýcha ich zaslepila.
Lucifer chce prekaziť vykupiteľské dielo
Odkedy sa Božie Slovo stalo človekom, nemohol Lucifer tak nerušene vykonávať svoje tyranské panstvo na svete, ako to bolo v predošlých storočiach. Už v hodine zvestovania silne pocítil vyzbrojenú inú moc, ktorá ho premohla a zmietla. To isté pocítil, keď malý Ježiš a Jeho Matka prišli do Egypta.

Pri mnohých ďalších príležitostiach premohla prečistá a prejasná Panna Mária nadprirodzenou mocou pekelného draka.

Vtedy sa začali nezvyčajné Ježišove diela. To všetko spolu vyvolalo u starého ha¬da nevýslovný strach a starosť, že sa na zemi nachádza iná veľká moc.

s Porovnaj – Žena jež byla těžce soužena ďáblem a později osvobozena skrze modlitby slavné Panny Márie
Tajomstvo vykúpenia bolo však Luciferovi, zaslepenému hnevom, skryté, nemohol odhaliť pravdu, hoci od jeho pádu z neba žil v nepokoji a v pátraní, kedy a ako sa Slovo stane telom. Toto zázračné dielo pridávalo jeho pýche najviac strachu a preto tak často zvolával poradné zhromaždenia. Pobúrený z toho, čo jeho samého a jeho služobníkov stretalo zo strany Ježiša a Márie premýšľal, akou mocou ho títo premohli. Nevedel si vysvetliť toto tajomstvo.
Rozhodol sa, že povolá na poradu svojich najvyšších vynikajúcich služobníkov v zlobe a ľsti a dal šíriť v pekle strašný rev ako znak, ktorým sa budú zlí duchovia vzájomne dorozumievať. Keď sa všetci zhromaždili, hovoril: „Moji služobníci a – druhovia, ktorí ste vždy boli na mojej strane, asi viete, že sme boli prví, ktorým Stvoriteľ dal všetky veci, prví sme Ho uznávali a uctievali ako svojho Stvoriteľa. Pre¬tože nám s darom našej božskej krásy a vznešenosti dal i prikázanie, aby sme Osobe Slova v ľudskej podobe, ktorú chcela prijať, slúžili a klaňali sa jej, vzopreli sme sa Jeho vôli. Vedel som, že táto sláva Mu ako Bohu prináleží
Pretože chcel byť súčasne človekom, teda s nižšou, hlboko pod nami stojacou prirodzenosťou, nemohol som zniesť, aby som Mu bol podriadený, pretože mi bo¬lo odopreté, čo Boh chcel urobiť pre týchto ľudí. A nielen tomuto človeku nám pri¬kázal Boh sa klaňať, ale uznať za vládkyňu aj ženu, ktorá mala byť len pozemským stvorením a Jeho Matkou.
Takéto ponižujúce zaobchádzanie sme všetci hlboko pocítili. My sme sa vzopreli a tomuto príkazu odporovali. Preto sme boli potrestaní týmto nešťastným stavom a mukami, ktoré teraz znášame. Poznáme tieto pravdy a s chvením ich tu medzi nami vyznávame.
No pred ľuďmi to nesmieme robiť, to vám zakazujem, aby sa nedozvede¬li o našej nevedomosti a slabosti!Keď nás ale Bohočlovek a Jeho matka majú zničiť, tak ich príchod na svet bude našim veľkým utrpením a našim najväčším nešťastím.
Musím preto uplatniť všetku svoju moc, aby boli zničení, aj keby mal byť pritom zničený celý svet. Poznáte doterajšiu nepřemožitelnost’ mojej moci. Veľká časť sveta mi patrí a je podriadená mojej ľstivej vôli. No už niekoľko rokov ste boli pri rôznych príležitostiach přemožení a vaše sily sú oslabené.

————————–

Pád anjelov a prenasledovanie ľudstva satanem
(Mária z Agredy) Zostavil: Michal Hargaš
Zo štyroch kníh „Život panenskej Božej matky Márie” Imprimatur:
Arcibiskupský ordinariát v Salzburgu, dňa 31. 5.1954.
Vydal: o.z. Magnificat Slovakia ako svoju 11. publikáciu Grafická úprava: TOMS Tlač: Komárňanské tlačiarne KOMÁRNO
Kontakty: M ROSA, P.O. Box 147, 814 99 Bratislava 1, Tel./fax: 02/52 62 10 33, e-mail: magnificat@stonline.sk, web: http://www.magnifcat.sk ISBN: 978-80-967740-9-8
Ctihodná Mária z Agredy:
Pád anjelov a prenasledovanie ľudstva satanom
Zo štyroch kníh „Život panenskej Božej matky Márie”
(výňatky)
o. Z.WAGNIFICAT SLOVAKIA NAŠA PONUKA: Publikáciu Pád anjelov a prenasledovanie ľudstva satanom a ďalšie si môžete objednať na adrese: M ROSA, P.O. Box 147, 814 99 Bratislava 1. Tel: 0904/12 55 89, e-mail: magnificat@stonline.sk
Mimoriadne máme pre vás aktuálnu publikáciu Medžugorie
(história zjavení, svedectvái, posolstvá, vyjadrenia kardinálov a biskupov ohľadne Medžugoria) 110 strán
DVD: Miesto milosti
(nevšedné svedectvo bývalého narkomana Gorana a jeho manželky Kataríny z Medžugoria) 52 min. Medžugorie
(história zjavení, svedectvá, posolstvá, vyjadrenia kardinálov a biskupov, rozhovory, videoklipy) 3 hodiny
Ďalej ponúkame:
KNIHY:
Prekvapujúce tajomstvo duší v očistci
(Skúsenosti mystičky Márie Simmovej z dušami z očistca) Milosťou Božou zdobená
(Posledná kniha Mons. Pavla Hnilicu o Panne Márii) Čakám vás v Nebi
(Svedectvá pútnikov z hory Zvir a posolstvá Nepoškvrnenej Čistoty)
Lekáreň príroda
(Register najznámejších chorôb a liečivých byliniek na ne od autorky Evy Seleckej – s osvedčenými receptami na rôzne neduhy)

Zjavenia sv. Brigity Švédskej - Život a utrpenie Ježiša Krista a Jeho Matky, zjavenia o svätých a osobnom súde

Život a utrpenie Ježiša Krista a Jeho Matky, zjavenia o svätých a osobnom súde

Brigita Švédska    •    Zachej.sk    •    2017

bežná cena:
8,90 €
7,83 €
zľava: 12 %
 dokošíka
Po smrti svojho manžela sa Brigita Švédska druhýkrát nevydala a­ rozhodla sa žiť jedine pre Boha. Obrovská dôvera, oddanosť Bohu a­ túžba po večnosti ju čoraz častejšie viedli na kolená, k­ modlitbe a­ meditácii. Práve postoj pokory a­ bezhraničnej úprimnej lásky ku Kristovi sa stali základom pre mystické zážitky a­ zjavenia, ktoré prežívala. Jej vízie o­ narodení, živote, umučení Krista a­ o­ živote Panny Márie, či osobnom súde, v ­ktorých sa výrazne odráža jej hlboká oddanosť a ­dôvera Bohu, výrazne ovplyvnili celú Cirkev. Rovnako vtedy, ako aj dnes.

Svojím životom a­ službou sa stala vzorom nielen hlbokého a ­vrúcneho vzťahu k ­Bohu, ale aj vernej manželky a milujúcej matky. V­ roku 1999 ju pápež Ján Pavol­ II. menoval za patrónku Európy a­ pri tejto príležitosti o ­nej povedal: „Z ­Brigity vyžaruje prorocká sila. S­ určitou otvorenosťou hovorí ku kniežatám a ­pápežom. V ­záujme mravnej obrody kresťanstva a duchovenstva nešetrí prísnymi napomenutiami.“

Kniha Zjavenia sv. Brigity Švédskej prináša autentické zápisky zjavení tejto výnimočnej svätice spolu s­ intímnymi a­ výpovednými modlitbami, ktoré Brigitu viedli k­ hlbokému prežívaniu Božej prítomnosti.

Kniha je cirkevne schválena.

 • pôvodný názov: Revelations of St. Bridget
 • preklad: Martin Csontos
Comments
One Response to “Vízie mystičky ctihodnej Márie Ježišovej z Agredy Pád anjelov a prenasledovanie ľudstva satanom”
Trackbacks
Check out what others are saying...
 1. […] via Vízie mystičky ctihodnej Márie Ježišovej z Agredy Pád anjelov a prenasledovanie ľudstva satan…. […]

  LikePridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

 • Falošné ZJAVENIA VÍZIE – proroci

 • Falošné veštice – snáry – mágovia

 • Nebezpečné Hnutie NEW AGE

 • WEB.stránka zaoberajúc sa sektami

 • Viac o SEKTÁCH sa môžete dozvedieť u Borisa Rakovského

 • FILMY-HUDBA-LITERA…

%d blogerom sa páči toto: