MODLITBA za oslobodenie…

Moja identita v Kristovi

Pane, Nebeský Otče, ďakujem Ti, že si ma stvoril na svoj obraz a podobu. Ďakujem Ti, že ma pozývaš, aby som sa premieňal na obraz Tvojho Syna Ježiša Krista. A ďakujem Ti, že posielaš svojho Syna, aby mi priniesol pravdu života a ňou odstránil lži tohto sveta. Tiež Ti Pane ďakujem, že si poslal svojho Syna, aby zomrel na kríži za moje hriechy.

Pane, Ježišu Kriste, ďakujem Ti za svoju identitu, ktorú mám v Tebe. Ja verím, že som pokrstený v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého, v Tvoju smrť a zmŕtvychvstanie. Preto som vlastníctvom Trojjediného Boha. Nepatrím sebe. Ja som bol stvorený Bohom a preto chcem byť úplne závislý na Tebe v mojom bytí a v mojich morálnych rozhodnutiach.

Pane, som Ti vďačný, že som údom Tvojho Tajomného Tela, a preto nemôžem nijak zneužiť žiadnu časť svojho tela. Ježišu, môj Zmŕtvychvstalý Pán, keďže nemáš fyzické telo, ja Ti odovzdávam celého seba, aby si mohol žiť Svoju Svätosť vo mne. Pomôž mi byť zjednotený s Tebou tým, že budem žiť Tvoje Slovo. Ja túžim, aby sa každý kúsok môjho tela stal nástrojom svätosti, a nie hriechu.

Pane, Duchu Svätý, ďakujem Ti, že si zo mňa urobil svoj chrám, tak ako ním bol aj Kristus. Chcem spolupracovať s Tebou, aby si mi mohol pomôcť žiť ako Ježiš. Nedovoľ mi zarmucovať Ťa svojimi hriechmi neviery, neposlušnosti a odbojnosti proti Božiemu Slovu. Ďakujem ti, že vďaka Tebe som presvedčený, že mojou cenou je Predrahá Krv Ježiša, môjho Spasiteľa.  Ja verím, že som povolaný k zmŕtvychvstaniu svojho tela a trvalému životu v Nebi. Preto v modlitbe prosím o to, aby som mohol žiť na tomto svete ako pútnik odpútaný od všetkého.

Nepoškvrnená Matka Božia, ty si milovanou dcérou Otca, Matkou Spasiteľa a milovanou Nevestou Ducha Svätého. Oroduj za mňa, aby som vždy dokázal Otcovej vôli povedať svoje “áno”, konať ako káže tvoj Syn, a nechať sa vždy viesť Duchom Svätým.

Páter J. Mariakumar

Z kráľovstva temnoty do kráľovstva Božieho

Vtedy k nemu priviedli posadnutého zlým duchom, ktorý bol slepý a nemý. On ho uzdravil a nemý rozprával a videl. Ale počuli to farizeji a hovorili: “Tento len mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov.” Ale on poznal ich myšlienky a povedal im: Ak satan vyháňa satana, je vnútorne rozdelený – akože potom obstojí jeho kráľovstvo? Ale ak ja Božím Duchom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo. Alebo ako môže niekto vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci, kým toho silného nezviaže? Až potom mu vyplieni dom. (Mt.12,22-29).

Satan bol zvrhnutý na zem a s ním boli zvrhnutí i démoni, jeho anjeli (Zjv.12,9).  Anjeli boli stvorení silnejší ako ľudské bytosti, pretože my sme boli stvorení “len o niečo menší ako božské bytosti alebo anjeli” (Ž 8,6).

Ježiš jasne povedal, že keďže nepriateľ je silnejší ako my, musíme ho najprv „spútať“. Nedokážeme tak urobiť z vlastných síl, ale len za pomoci Pána. K tomu však potrebujeme byť v Božom kráľovstve.  Preto je našou prvoradou povinnosťou viesť ľudí k tomu, aby uznali svoje hriechy, s úprimnou ľútosťou pristúpili k platnej spovedi a učinili predsavzatie hriechov sa nikdy viac nedopustiť. (Pozri článok “Prečo potrebujem ísť na svätú spoveď ?“ na stránke Home). Následne, keď sa modlíme modlitbu za oslobodenie v mene Ježiša, pričom sa zriekame všetkých zlých skutkov, ľudia pocítia oslobodenie od pút Zlého.

Ježiš poukázal na existenciu dvoch kráľovstiev : kráľovstva Božieho a kráľovstva Zlého. Ježiš prišiel, aby nás vytrhol z moci tmy (kráľovstva satana) a preniesol do kráľovstva Božieho (Kol. 1,13). Prostredníctvom svojej „reči na vrchu“ nás Ježiš poučil o životnom štýle v kráľovstve Božom. Keď žijeme v kráľovstve Božom podľa jeho Slova, „Boh nás chráni a Zlý sa nás nedotkne“ (1 Jn. 5,18). „Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci“ (Ef. 6,10). A tak budeme i schopní v mene Ježiša „spútať nepriateľa“ a zrieknuť sa ho.

Prostredníctvom mojej služby osobných rozhovorov, ktoré vediem od roku 1994 som dospel k poznatku, že neznalosť Slova Božieho, alebo jeho odmietnutie ako i vzdor voči Duchu Svätému vedie ľudí k žiadosti tela : “smilstvu, nečistote, chlipnosti, modloslužbe, čarom, nepriateľstvu, svárom, žiarlivosti, hnevu, zvade, rozbroju, rozkolu, závisti, opilstvu, hýreniu a im podobným vlastnostiam” (Gal. 5, 19-21). Tieto sú úrodnou pôdou pre Zlého v nás. Ak takýmto spôsobom otvárame naše vnútro pre pôsobenie Zlého, po čase si uvedomíme, že „Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil“ (Jn. 10,10). Počas osobných rozhovorov, ktoré robím s účastníkmi duchovných cvičení som si uvedomil ako ľahko sa človek dostane konaním „skutkov tela“ pod vplyv Zlého. Avšak ak pravidelne tieto svoje skutky oľutuje a skrze platnú spoveď získa odpustenie, prostredníctvom modlitby za oslobodenie sa postupne oslobodí od pút a náklonnosti k zlému.

Táto moja skúsenosť ma viedla k zostaveniu nasledovnej modlitby za oslobodenie, ktorá sa ukázala byť účinnou v priebehu mojej služby za uzdravenie a oslobodenie, vykonávanej od roku 1994. Táto modlitba môže zároveň napomáhať rastu k svätosti.

P. J. Mariakumar

MODLITBA ZA OSLOBODENIE
(K duchovným cvičeniam pátra Jamesa Mariakumara)

V mene Ježiša Krista, mocou Jeho Vzácnej Krvi, mocou jeho umučenia, smrti a zmŕtvychvstania, mocou Zmŕtvychvstalého Pána, ktorý sedí po pravici Otca, v mene Otca, Syna a Ducha Svätého, krstnou mocou, ktorá mi bola daná Ježišom a mocou Jeho Vzácnej Krvi, zriekam sa všetkých síl Zlého, ktoré mi chcú škodiť a odmietam ich. Pane Ježišu, rozkáž satanovi a jeho zlým duchom, aby sa Ti podriadili a nikdy viac sa ku mne nevracali. Prosím Ťa, Pane Ježišu, svojimi nohami rozdrv Zlého i všetkých jeho pomocníkov a uvrhni ich do bezodnej priepasti. Vyznávam: Som dieťa nebeského Otca! Som údom Kristovho Tela a chrámom Ducha Svätého, povolaným k zmŕtvychvstaniu.

Bol(a) som vykúpený(á) Vzácnou Kristovou Krvou, aby som oslavoval(a) Boha svojím telom. Jedine môj Pán, Ježiš Kristus, má moc nado mnou, nad mojím telom, nad mojou dušou i nad mojimi vzťahmi. Preto Zlý nemá právo ani moc nado mnou, nad mojou rodinou a nad mojím domom. Ja a môj dom budeme slúžiť Pánovi.

Nebeský Otče, prosím Ťa o odpustenie všetkých hriechov mojich predkov, mojich rodičov i príbuzných. Odovzdávam ich všetkých ukrižovanému Ježišovi. Prosím o odpustenie všetkých mojich hriechov a dávam si pevné predsavzatie odpustiť všetkým tým, ktorí ma zranili a mi ublížili.

Nech nás Vzácna Kristova Krv očistí od všetkých našich hriechov a oslobodí od pút neodpustenia, prekliatia a hriechu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

1.  Zriekam sa ducha egoizmu, svojvôle, vyvyšovania sa, ducha nezávislosti od Boha, odmietania druhých a sebaodmietania, samotárstva, neviery a pochybností, ducha rebélie, neposlušnosti, vzdoru, vzbury, odpadu od viery, bludárstva a rúhania sa.

Pane Ježišu Kriste, rozkáž týmto zlým duchom, aby ma opustili; aby sa podriadili Tebe a nikdy viac sa ku mne nevrátili.

2. Zriekam sa ducha hnevu a zlosti, zatrpknutosti a odporu, ducha nenávisti a nevraživosti, ducha neodpustenia, pomsty a vraždy.  Pane Ježišu…

3. Zriekam sa ducha strachu a úzkosti, ustarostenosti a napätia, ducha skľúčenosti, ostýchavosti a bojazlivosti, ducha stiesnenosti, frustrácie a sklamania, ducha beznádeje, zúfalstva a samovraždy. Pane Ježišu…

4. Zriekam sa ducha strachu, hrôzy a zdesenia, komplexov menejcennosti a nervozity.

Pane Ježišu…

5. Zriekam sa ducha žiadostivosti, sebaukájania a smilstva, ducha homosexuality, nevery, znásilňovania a krvismilstva, ducha prostitúcie, zvádzania, necudnosti a beštiality. Pane Ježišu..

6. Zriekam sa ducha rozkoše, ktorá do mňa vchádza cez myšlienky, slová, skutky, cez moje oči, uši, nos, jazyk a hmat, cez moje ruky, nohy a pohlavné orgány. Pane Ježišu…

7. Zriekam sa ducha svetského zmýšľania, zmyselnosti a neviazaných radovánok, ducha závislosti na alkohole, tabaku, drogách a na hazardných hrách, ducha škodlivej hudby, filmov, videofilmov a elektronických hier.

Pane Ježišu Kriste, rozkáž…

8. Zriekam sa ducha lipnutia na osobách a materiálnych veciach.. Pane Ježišu…

9. Zriekam sa ducha túžby po uznaní, po mene, sláve a moci, po postavení a bohatstve, ducha vlastníctva materiálnych statkov a ducha skúposti. Pane Ježišu Kriste, rozkáž…

10. Zriekam sa ducha lenivosti, pôžitkárstva a nestriedmosti v jedení a pití. Pane Ježišu…

11. Zriekam sa ducha pýchy, arogancie a zvýšeného sebavedomia, ducha predsudkov a nezdravej  konkurencie, ducha žiarlivosti, závisti, porovnávania sa s inými a ducha zaujatosti.

Pane Ježišu Kriste, rozkáž…

12. Zriekam sa ducha modloslužby, veštenia, čarovania a zaklínania, čiernej a bielej mágie, ducha povery, ducha okultizmu, ezoteriky, viery v reinkarnáciu a učenia hnutia New Age. Zriekam sa všetkých zlých síl, ktoré ma spútali klaňaním sa falošným bohom, návštevou pohanských kultových miest, prechovávaním okultných predmetov a symbolov vo svojom dome, čítaním horoskopov, jasnovidectvom, čítaním z ruky, vykladaním tarotových a iných kariet, vyvolávaním duchov zomrelých, nosením amuletov a krištáľových kameňov  „pre šťastie,“ maľovaním indickej mandaly, používaním kyvadla, numerológiou a posúvaním predmetov, cvičením jógy, meditáciou zen, a metódami ako sú: reiki, indické čakry, používanie osôb ako médium, automatické písanie, uzdravovanie cez guruov; a používaním liečiteľských metód, ktoré sú založené na okultných metódach a nekresťanských náboženských filozofiach.

Pane, Ježišu….(por. KKC 2111-2117; Mt 7,22-23; Mt 24,24-25; 1 Sol 5,21; Iz 14, 13-14; Iz 28,17; Rim 12,2; Gen 3,5.16-19; Ef 4,27; Jn 15,14; Kol 2,20-23; Lk 6,19; Sk 17,27-28; Oz 4,12; Ž 139,1 Jn 4,1; Sk 16,16-19)

13. Zriekam sa ducha posudzovania a odsudzovania druhých, ducha sebaobviňovania a obžaloby, osočovania a urážok na cti, ducha ponižovania druhých a neúctivých rečí, ducha hádky a týrania. Pane Ježišu Kriste, rozkáž…

14. Zriekam sa ducha sebaklamu, ľsti a podvodu, ducha zákernosti, pokrytectva a lži, ducha lichotenia a podplácania, ducha nespravodlivosti a krádeže. Pane Ježišu Kriste, rozkáž…

15. Zriekam sa ducha neviery voči Bohu, ducha ateizmu, svätokrádeže a materializmu, ducha členstva v tajných spoločenstvách a ducha konzumného spôsobu života. Pane Ježišu Kriste, rozkáž…

Pane Ježišu, očisť ma svojou Vzácnou Krvou, najmä moje srdce, moje vedomie, podvedomie a nevedomie.

Obmy moje myšlienky a svedomie, spomienky, predstavy a pocity, môj rozum, vôľu a city.

Pane Ježišu, svojou Vzácnou Krvou očisť môj mozog, môj nervový systém, krv v mojich žilách, moje svalstvo, kosti a moje vnútorné orgány.

Pane Ježišu, očisť ma svojou Vzácnou Krvou. Očisť moje oči, uši a nos, môj hmat, ústa a jazyk, moje ruky, nohy a pohlavné orgány.

Pane Ježišu, zošli mi od svojho Otca Ducha Svätého – Ducha pravdy, Ducha svätosti.

Bože, Duchu Svätý, daruj mi svojich sedem darov: dar múdrosti, rozumu, rady, sily, poznania, nábožnosti a bázne pred Pánom.

Duchu Svätý, naplň ma svojím ovocím – láskou, radosťou, pokojom, trpezlivosťou, zhovievavosťou, dobrotou, láskavosťou, vľúdnosťou, vernosťou, skromnosťou, zdržanlivosťou a čistotou.٭

Duchu Svätý, daruj mi svoje charizmy – dar slova múdrosti a poznania, dar prorokovania v súlade s vierou, dar rozlišovania duchov, dar uzdravovania, schopnosť robiť zázraky, dar zvestovania viery, dar slúženia v službe, dar hovorenia v jazykoch a ich vysvetľovania, dar príhovoru a ostatné dary, potrebné na budovanie kresťanského spoločenstva a na oslavu nebeského Otca. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

*podľa liturgického Modlitebníka, str. 14

Comments
2 komentáre to “MODLITBA za oslobodenie…”
  1. Jsem šťastný, že jsem díky Bohu tento web našel . . .

    Like

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

  • Falošné ZJAVENIA VÍZIE – proroci

  • Falošné veštice – snáry – mágovia

  • Nebezpečné Hnutie NEW AGE

  • WEB.stránka zaoberajúc sa sektami

  • Viac o SEKTÁCH sa môžete dozvedieť u Borisa Rakovského

  • FILMY-HUDBA-LITERA…

%d blogerom sa páči toto: