OKULTIZMUS A JEHO PRAKTIKY ODPOVEĎ CIRKVI NA OKULTIZMUS V NAŠOM PROSTREDÍ

   Tieto všetky praktiky sú zlé a nezlučiteľné s kresťanským presvedčením. Ak sa v tomto nájdeš na konci máš riešenie. Prijmy toto za svoje a ohlasuj zo striech !!!

1. ŠPIRITIZMUS (vyvolávanie duchov zomrelých)

• špiritistické seanse
• využívanie média, tranzu
• sklenená guľa, fľaša
• psychokinéza, telekinéza – pohybovanie, miznutie, objavovanie sa predmetov
• levitácia, sublevitácia – vznášanie sa predmetov, príp. ľudí
• automatizmy, automatické písanie – bez predbežného cvičenia a mimo ľudskú vôľu
• planžeta – srdcovitý alebo oválny kus dreva na dvoch kolieskach a ceruzka schopná písať bez pomoci ruky
• pohybovanie stolom – osoby sú zhromaždené okolo stola a dotýkajú sa stolnej dosky ľahko prstami, akonáhle sa stôl pohne, začne sa hovoriť abeceda
• Quija-Brett – na doštičke sú písmená abecedy a slová ÁNO a NIE so zatvorenými očami sa položia ruky na pohár a ten sa pohybuje od písmena k písmenu
• Zjavovanie hlasu – na magnetofónovej páske alebo cez rádio
• Fluidné alebo astrálne telo – vystupovanie z tela, dívanie sa naň zhora

Biblia o špiritizme:

Lv 19, 31: „Neobracajte sa na vyvolávačov duchov a na veštcov! Nevypytujte sa ich, poškrvnili by ste sa tým. Ja, Pán, som váš Boh!“

Dt 18, 11n: „Nech niet medzi vami nikoho … kto by sa radil duchov alebo veštcov, alebo by sa pýtal mŕtvych na pravdu. Všetky tieto veci sa ošklivia Pánovi a pre tieto nešľachetnosti ich vyhubí.“

Lv 20, 6: „A osobu, ktorá sa obráti na vyvolávačov duchov a na veštcov a bude s nimi modlárčiť, proti takej osobe obrátim svoju tvár a vyhubím ju z jej ľudu.“

Lv 20, 27: „Ak niektorý muž alebo žena bude mať v sebe schopnosť vyvolávať duchov alebo schopnosť vykladačstva, musia umrieť. Ukameňujú ich a ich krv bude na nich.“

Iz 8, 19n: „Keď vám povedia: “Dopytujte sa u čarodejov a veštcov, čo šuškajú a šepocú;či sa nemá národ dopytovať u svojho boha, o živých u mŕtvych?” K náuke a ku svedectvu! Ak nebudú hovoriť takto, budú ako tí, pre ktorých niet svitania. Bude chodiť v nej(v krajine) ochabnutý a hladný, a keď vylačnie, rozzúri sa a bude zlorečiť svojmu kráľovi a svojmu Bohu. A či sa obráti nahor, či sa pozrie na zem: hľa, úzkosť a tma a …

Rim 14, 8: „ … lebo či žijeme, žijeme Pánovi, či umierame, umierame Pánovi. Či teda žijeme alebo umierame, patríme Pánovi.“

1 Tim 2, 5: „Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi – človek

Jn 10, 7: „Preto im Ježiš znova vravel: „Veru, veru, hovorím vám: Ja som brána

2. MÁGIA

BIELA– odvrátenie zla, zlepšenie vzťahov, uzdravenie
ŠEDÁ – zabrániť uzdraveniu, sexuálnej žiadostivosti alebo plodnosti
ČIERNA – prenasledovanie (často i sexuálne), spôsobiť chorobu alebo zabíjať

• amulety, talizmany pre šťastie, kamene, kryštály
• zarieknutie (aby sa odvrátil oheň, dobytok ochránil pred chorobou, zariekavanie bradavíc a iné)
• formulky a recepty pre zamilovaných
• zaklínanie, kliatie
• porobenie, odrobenie, hádzanie uhlíkov
• liatie vosku
• povery, poverčivé praktiky (čierna mačka, vedro, kukučka …)
• šťastné a nešťastné dni, šťastné a nešťastné čísla

Biblia o mágii:

Gn 3, 5: „ … ale Boh vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a vy budete ako Boh, budete poznať dobro a zlo.“

Dt 18, 10-14: „Nech niet medzi vami nikoho, kto by kázal svojmu synovi alebo dcére prejsť ohňom, aby sa očistili, alebo kto by sa vypytoval hádačov, dával pozor na sny a na znamenia; nech niet čarodejníkov, zaklínačov, nikoho, kto by sa radil duchov alebo veštcov, alebo by sa pýtal mŕtvych na pravdu. Všetky tieto veci sa ošklivia Pánovi a pre tieto nešľachetnosti ich vyhubí. Buď dokonalý a bezúhonný pred Pánom, svojím Bohom! Tie národy, ktorých krajinu zaujmeš, počúvajú čarodejníkov a hádačov, ale tebe to Pán, tvoj Boh, nedovolil.“

Ex 22, 18: „Čarodejnicu nenecháš nažive!“

1 Sam 15, 23: „Lebo odbojnosť je (ako) hriech čarodejníctva, svojvoľnosť je (ako) hriech modlárstva. Pretože si pohrdol Pánovým slovom, zavrhne ťa, nebudeš kráľom!“

Mal 3, 5: „Priblížim sa k vám na súd a budem rýchlym svedkom proti čarodejom, cudzoložníkom, krivoprírsažníkom a tým, čo znásilňujú nádenníkov, vdovy a siroty, pokorujú cudzinca a neboja sa ma – hovorí Pán zástupov.“

Iz 47, 9.12: „Nuž prídu na teba obe tieto věci razom, v jeden deň, bezdetnosť a vdovstvo zasiahnu ťa naplno i pri množstve tvojich čarov, i pri veľkej sile tvojich bosoráctiev.“ „Postav sa so svojimi čarami a množstvom svojich kúzel, v ktorých si sa namáhala od mladi, vari sa ti to podarí, vari odstrašíš!“

Sk 13, 8-12: „Ale Elymas, čarodejník – lebo tak sa prekladá jeho meno -, im odporoval a usiloval sa odvrátiť prokonzula od viery. Vtedy Šavol, ktorý sa volá aj Pavol, naplnený Duchom Svätým, pozrel naňho a povedal: „Diablov syn, plný každého podvodu a každého klamstva, nepriateľ akejkoľvek spravodlivosti, neprestaneš prevracať priame cesty Pánove?! A teraz pozri, doľahne na teba Pánova ruka: oslepneš a istý čas nebudeš vidieť slnko.” Vtom naňho padla mrákota a tma, tápal dookola a hľadal, kto by mu podal ruku. Keď prokonzul videl, čo sa stalo, žasol nad Pánovým učením a uveril.“

Sk 19, 19: „A mnohí z tých čo sa zaoberali čarami, podonášali knihy a pred očami všetkých ich spálili; keď spočítali ich cenu, vyšlo im päťdesiattisíc strieborných.“

3. PARAGNOSTIKA,TELEPATIA, VEŠTENIE (MANTIKA)

PARAGNOSTIKA – predvídanie budúcnosti, nešťastí
TELEPATIA – cítenie na diaľku, vnímanie duševných procesov iného človeka bez prostredníctva zmyslových orgánov
VEŠTENIE (MANTIKA)

• z ruky – chiromantia
• z kryštálovej gule, zo zrkadla
• z letu vtákov, z vnútornosti zvierat
• z tvaru mračien
• z číselnej hodnoty mena
• z čajových lístkov
• z polohy naslepo vystrelených šípov
• z figúr v piesku
• pomocou prsteňa, vreckovky
• pomocou fotografie, dopisu
• prútikárstvo
• virgula, špirála, kyvadlo
• z hviezd, astromantia, astrológia

– horoskopy
– nosenie znamenia
– kondiciogramy

• zo snov – snáre, vykladanie snov
• z očí – očná diagnóza – irimantia

Biblia o veštení:

Dt 13, 2-5: „a to znamenie či zázrak, ktoré predpovedal, by sa aj vyplnili, ale pritom by ti povedal: “Poďme za inými bohmi – ktorých ty nepoznáš – a slúžme im,” nedáš nič na slová takého proroka a snára, lebo Pán, váš Boh, bude vás chcieť vyskúšať, aby sa zvedelo, či naozaj milujete Pána, svojho Boha, z celého srdca a z celej svojej duše. Pána, svojho Boha nasledujte, jeho sa bojte a jeho príkazy zachovávajte, jeho počúvajte, jemu slúžte a k nemu sa viňte! A taký prorok alebo snár musí zomrieť, lebo vám hovoril, aby vás odviedol od Pána, vášho Boha, ktorý vás vyviedol z egyptskej krajiny a vykúpil vás z domu otroctva; a aby ťa zviedol z cesty, po ktorej ti prikázal kráčať Pán, tvoj Boh; – a odstrániš zlo zo svojho stredu.“

Dt 18, 10-14: „Nech niet medzi vami nikoho, kto by kázal svojmu synovi alebo dcére prejsť ohňom, aby sa očistili, alebo kto by sa vypytoval hádačov, dával pozor na sny a na znamenia; nech niet čarodejníkov, zaklínačov, nikoho, kto by sa radil duchov alebo veštcov, alebo by sa pýtal mŕtvych na pravdu. Všetky tieto veci sa ošklivia Pánovi a pre tieto nešľachetnosti ich vyhubí. Buď dokonalý a bezúhonný pred Pánom, svojím Bohom! Tie národy, ktorých krajinu zaujmeš, počúvajú čarodejníkov a hádačov, ale tebe to Pán, tvoj Boh, nedovolil.“

Iz 44, 25:(horoskopy) „Ničím znamenia veštcov a hádačov šialencami spravím, mudrcov nazad zavraciam a ich múdrosť mením v nerozum.“

Iz 47, 12-14: „Postav sa so svojimi čarami a množstvom svojich kúzel, v ktorých si sa namáhala od mladi, vari sa ti to podarí, vari odstrašíš! 1Ustávala si sa množstvom svojich porád: nechže sa dostavia, nech ťa vyslobodia, čo delia nebo, čo pozorujú hviezdy, oznamujú z novmesiacov, čo má prísť na teba. Hľa, budú ako pleva, spáli ich oheň, nevytrhnú si životy zo šľahov plameňa: to nie je uhlie, čo hreje, oheň, pri ktorom…

Oz 4, 12 (prútikárstvo): „Môj ľud sa svojho dreva spytuje a učí ho jeho palica, lebo ich zaviedol smilný duch a smilne sa odvrátili od Boha.“

Jer 10, 2: „Toto hovorí Pán: Cestám národov sa nepriúčajte a znamení nebies sa neľakajte, ako sa ich ľakajú národy.“

Mich 3, 7: „I budú sa hanbiť jasnovidci, červenať sa budú veštci a všetci si zahalia bradu, pretože niet Božej odpovede.“

Mich 5, 11: „Vyhubím ti čarodejstvá z ruky a viac nebudeš mať veštcov.“

2 Kr 1, 2-4: „Ochoziáš padol cez mreže, ktoré mal na hornej izbe v Samárii, a ochorel. Preto poslal poslov a povedal im: “Choďte, dopytujte sa Belzebuba, boha Akaronu, či sa z tejto choroby uzdravím!” Ale Pánov anjel hovoril Tesbanovi Eliášovi: “Vstaň, choď v ústrety poslom samarijského kráľa a povedz im: V Izraeli niet Boha, že sa idete dopytovať boha Akaronu Belzebuba?! Preto toto hovorí Pán: Z lôžka, na ktoré si ľahol nevstaneš, ale naisto zomrieš.” S tým Eliáš odišiel.“

2 Krn 18, 20n:

Ez 13, 6-9: „Videli márnosť a lživú veštbu; vravia: “Toto hovorí Pán,” Pán ich však neposlal. Predsa očakávali, že potvrdí slovo. Či ste nevideli daromné videnia a nehovorili ste lživé veštby, keď ste vraveli: “Toto hovorí Pán,” hoci som ja nehovoril? Nuž toto hovorí Pán Jahve: Pretože ste hovorili márnosť a videli lož, preto som, hľa, proti vám, hovorí Pán, Jahve. Moja ruka doľahne na prorokov, ktorí vidia márnosť a veštia lož. Nebudú v spoločnosti môjho ľudu a nebudú zapísaní do knihy Izraelovho domu, ani do krajiny Izraela nevojdú. I budete vidieť, že ja som Pán.“

Mt 7, 15-20: „Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci. Poznáte ich po ovocí. Veď či oberajú z tŕnia hrozná alebo z bodliakov figy? Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Teda po ich ovocí…

Mt 7, 21-23: „Nie každý, kto mi hovorí: »Pane, Pane,« vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Mnohí mi v onen deň povedia: »Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme, v tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov?« Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa vy, čo páchate neprávosť!“

Sk 16, 16-18: „Keď sme sa šli zasa modliť, stretli sme akúsi dievčinu, ktorá mala vešteckého ducha a veštením prinášala svojim pánom veľký zisk. Chodila za Pavlom a za nami a vykrikovala: „Títo ľudia sú služobníkmi Boha, Najvyššieho, a zvestujú vám cestu spásy.” A robila to mnoho dní. Pavla to dohnevalo, obrátil sa a povedal duchu: „V mene Ježiša Krista ti rozkazujem, aby si z nej vyšiel!” A v tej hodine…

1 Jn 4, 1-3: „Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha, lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov. Božieho Ducha poznáte podľa tohoto: Každý duch, ktorý vyznáva, že Ježiš Kristus prišiel v tele, je z Boha. Duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie je z Boha. To je duch antikrista, o ktorom ste počuli, že príde, a už teraz je na svete.“

Zjv 13, 13: „A robí veľké znamenia, ba spôsobuje, že aj oheň z neba pred zrakmi ľudí zostupuje na zem.“

4. ALTERNATÍVNA MEDICÍNA

• Ľudoví liečitelia
• Filipínski liečitelia – operácie rukami, nožničkami… jazva zmizne
• Bioenergetika, bioterapeutika
• Magnetizmus
• Psychotronika, biotronika, geopatogénne zóny a ich odrušovanie
• Paradiagnostika (napr. irisdiagnostika …)
• Homeopatia
• Akupunktúra
• Akupresúra
• Holotropné dýchanie, aromaterapia (vonné lampy, tyčinky …)
• Vegetariánstvo (je spojené s jógou a východnými filozofiami)
• Rozličné „zázračné“ rastliny (žen-šen, …), Golden Yacca, Švédske kvapky, Mušnio
• Implikátor „ježko“; cosmodisk
• Makrobiotika
• Ionizačná terapia (ionizátor vzduchu)
• Bachove lieky z kvetov
• Antropozofická medicína
• Alexandrova metóda
• Kašpirovskij, J. Pravda, Vanga, Džuna …

Odkazy na Sväté Písmo:

Mt 7, 15-20: „Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci. Poznáte ich po ovocí. Veď či oberajú z tŕnia hrozná alebo z bodliakov figy? Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Teda po ich ovocí ich poznáte.“

Mt 24, 24: „Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených.“

Ef 5, 11: „ … nemajte účasť na jalových skutkoch tmy, radšej ich odhaľujte“

Zjv 13, 13: „A robí veľké znamenia, ba spôsobuje, že aj oheň z neba pred zrakmi ľudí zostupuje na zem.“

Zjv 21, 8: „Ale zbabelci, neveriaci, poškvrnení, vrahovia, smilníci, traviči, modloslužobníci a všetci luhári budú mať podiel v jazere horiacom ohňom a sírou; to je tá druhá smrť.“

5. PSYCHOLOGICKÉ METÓDY

• Autosugescia, autohypnóza
• Autogénny tréning
• Relaxačné a autorelaxačné techniky
• Transcendentálna meditácia
• Silvova metóda
• Kurzy úspešnosti

6. FALOŠNÁ DUCHOVNOSŤ

• Všetky druhy jógy a zenu
• Všetky druhy východných bojových umení (karate, aikido, taekwondo, wu-šu,
• Obdiv k východným náboženstvám a ich vodcom (Gándhí, dalajláma, guruovia …)
• Obdiv pohanskej egyptskej a gréckej mytológie (sošky, amulety, nílsky kríž …)
• Viera v reinkarnáciu
• Viera v mimozemšťanov
• Účasť v štruktúrach New Age

7. OKULTNÁ LITERATÚRA, FILMY

• O mágii, čarodejníkoch
• Horory, krváky
• Časopisy Mystery, Bosorka, Fiškál, neuveriteľné príbehy, listy zo záhrobia
• Kafka, R. A. Moody, Souček, Daniken, Nostradamos, páter František Ferda, Chardin, De Melo, Henrich Heine, Freud (psychoanalýza)

8. OKULTNÁ HUDBA

• Heavy metal, rock, …
• Ezoterická, relaxačná
• Hudba New Age

ZÁSADY TERAPIE PRE POSTIHNUTÝCH

1. Zrieknuť sa aspoň pred 2 svedkami, konkrétne menovať každú formu okultizmu. Postup: Dôležité je dať sa pod ochranu Kristovej krvi (príp. aj Panny Márie, svätých). Ten kto sa zrieka hovorí: „V mene Ježiša Krista sa zriekam … uvedie konkrétnu formu okultizmu … a duchovného pozadia, ktoré je za tým.“

Svedkovia potvrdia jeho rozhodnutie spoločným: „Amen.“

2. Vyspovedať sa. Ide o hriech proti prvému božiemu prikázaniu.
3. V prípade duchovných ťažkostí požiadať duchovnú autoritu o modlitbu za rozviazanie duchovného puta (ak ťažkosti pretrvávajú aj po zrieknutí sa).
4. Spáliť všetku okultnú literatúru a predmety spojené s okultizmom (nehorľavé veci zničiť a rozdrviť). Pozri Sk 19, 19: „A mnohí z tých čo sa zaoberali čarami, podonášali knihy a pred očami všetkých ich spálili; keď spočítali ich cenu, vyšlo im päťdesiattisíc strieborných.“
5. okultizmus je pre postihnutého stálou pascou, preto pokračovaním terapie má byť zaradenie sa do živého kresťanského spoločenstva.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

  • Falošné ZJAVENIA VÍZIE – proroci

  • Falošné veštice – snáry – mágovia

  • Nebezpečné Hnutie NEW AGE

  • WEB.stránka zaoberajúc sa sektami

  • Viac o SEKTÁCH sa môžete dozvedieť u Borisa Rakovského

  • FILMY-HUDBA-LITERA…

%d bloggers like this: